‘De perverse financiële prikkels zijn weggenomen.’

Els Maasdam, directeur Kinderdam
20 januari 2017

Els Maasdam is algemeen directeur bij KindeRdam, aanbieder van opvang voor kinderen van nul tot 13 jaar.  Ze vertelt over de ingrijpende stelselverandering in de kinderopvang die in Rotterdam tijdens de uitvoering van ‘Leren Loont!’ wordt doorgevoerd:

 

‘Het nieuwe stelsel maakt een eind aan de segregatie tussen peuterspeelzalen en

kinderopvang. De veranderingen zijn in lijn met de aanbevelingen van de Sociaal

Economische Raad om te komen tot een stabiel stelsel voor opvang en educatie,

ongeacht of ouders werken. Rotterdam is de eerste grote gemeente die hier uitvoering

aan geeft’.

 

Hoe zag die segregatie tussen peuterspeelzalen en kinderopvang eruit?

Niet-werkende ouders brachten hun kinderen vanaf het tweede levensjaar naar de

peuterspeelzaal. De gesubsidieerde peuterspeelzalen waren betaalbaar voor deze

groep. Werkende ouders waren aangewezen op de niet-gesubsidieerde kinderopvang.

Dat onderscheid was zeer onwenselijk. Niet het belang van het kind was leidend, maar

de arbeidssituatie van de ouders. Dat is nu gelukkig anders: de scheiding tussen

peuterspeelzaal en kinderopvang is vervallen, een geweldige verbetering.

 

Wat merken de Rotterdamse baby’s, dreumesen en peuters ervan?

De afgelopen jaren heeft de gemeente fors geïnvesteerd in de kwaliteit van de

peuterspeelzalen. Die streefden de kinderopvang in dat opzicht soms voorbij. Die

kwaliteitseisen zijn het afgelopen jaar opnieuw tegen het licht gehouden. Er is door de

branche in Rotterdam een lijst met criteria en randvoorwaarden afgesproken, die moeten

leiden tot A-kwaliteit op alle locaties. Die lijst is door de wethouder omarmd. Dat gaat

over van alles: huisvesting, pedagogische kwaliteit, het zorgprotocol en de gebruikte

vve-programma’s. De implementatie is in volle gang. Het zal duidelijk zijn dat de jongste

Rotterdammertjes daarvan profiteren.

 

Wat merken de ouders van de veranderingen?

Alle ouders worden, indien hun arbeidssituatie verandert, niet meer gedwongen om te

wisselen tussen kinderopvang en peuterspeelzaal. Ouders met een lager inkomen krijgen

een bijdrage van de gemeente, waarmee de opvang voor die groep betaalbaar blijft. De

perverse financiële prikkel, want dat was het, is weggenomen. Dat is in het belang van het

kind èn de ouder.

 

Wat betekenen deze ingrijpende veranderingen voor KindeRdam?

Voorheen had ik als directeur te maken met groei van wel 70% in korte tijd, gevolgd door

een forse krimp en verschuivingen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang. Dat was

ontzettend moeilijk te managen. Door deze veranderingen op structuurniveau zullen er

minder fluctuaties zijn. Dat is positief. Verder zijn er enkele uitdagingen waarmee we in

2017 aan de slag gaan.

 

Kun u enkele van deze uitdagingen voor 2017 noemen?

We hebben als branche afgesproken dat alle locaties aan de A-kwaliteit gaan voldoen.

De vraag is: hoe gaan we dit toetsen? Hoe pakken we dat in Rotterdam aan, als

KindeRdam en als branche? Een concreet voorbeeld hiervan zijn de vve-programma’s

waarmee op de locaties wordt of zal worden gewerkt. Die moeten worden geïntegreerd

in de werkprocessen. De pedagogisch medewerkers zullen moeten worden ondersteund

door daarvoor gekwalificeerde coaches. Die hbo-coaches zijn onmisbaar, want het is niet

realistisch om op elke groep een hbo’er aan te stellen. Die zijn er onvoldoende. Dus zullen

de mbo’ers moeten worden ondersteund om toch het A-kwaliteitsniveau te halen. Het is

een mooie opgave om dit voor elkaar te krijgen het komende jaar.