‘Ik heb gezien dat scholen zichzelf sterk verbeterden.’

Rolf van den Berg, bestuurder Kind en Onderwijs
20 januari 2017

‘Ik heb gezien dat scholen zichzelf sterk verbeterden.’

 

Leren Loont! streeft naar onderwijsinstellingen van uitstekende kwaliteit, met de

beste schoolleiders en de beste leraren. Maar wat als, om welke reden dan ook, die

ambities uit zicht geraken, als een school haar kwaliteit niet stabiel of op orde krijgt?

Bijvoorbeeld na een signaal door de schoolinspectie? Expertteams helpen die scholen

weer op het juiste spoor te zetten. Eén van de pleitbezorgers van die Rotterdamse

expertteams is Rolf van den Berg, bestuursvoorzitter van Kind en Onderwijs, de

stichting met 24 christelijke scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs op de

rechter Maasoever van Rotterdam.

 

Wat zijn dat eigenlijk, expertteams?

Expertteams komen in actie na een hulp- of adviesvraag van een school. Er is een

‘pool’ van acht à tien ervaren onderwijsprofessionals. Die professionals hebben

ieder verschillende achtergronden, kennis, ervaring en vaardigheden. Er zijn

experts op het gebied van taalverwerving, schoolontwikkeling, personeelsbeleid of

sturingsvraagstukken, om enkele voorbeelden te noemen. Aansluitend op de vraag

of behoefte van de school wordt er een duo gevormd dat naar de school gaat. Dan

gaat een ondersteunings- en adviestraject van start dat tot oplossing, of in ieder geval

verlichting, van de problemen leidt.

 

Hoe is het idee van de expertteams ontstaan?

Vóór mijn werk bij Kind en Onderwijs was ik werkzaam in het voortgezet onderwijs.

Daar maakte ik kennis met de expertteams. Het werkte goed, ik heb gezien dat

scholen - ook bij de topklassen - zichzelf sterk verbeterden nadat de expertteams

de schoolleiding op het goede spoor hadden gezet. Toen ik betrokken raakte bij het

opstellen van Leren Loont! heb ik me sterk gemaakt voor een bredere inzet van de

expertteams. Het kan een snelle, efficiënte en inspirerende aanpak zijn die ik daarom

ook graag op de basisscholen van Kind en Onderwijs warm aanbeveel.

 

Hoe ziet het ondersteuningstraject eruit, nadat de hulpvraag door de school is

gesteld?

Tijdens en na het eerste gesprek, waarbij het schoolbestuur aanwezig is, wordt de

hulpvraag of het probleem geconcretiseerd en uitgediept, waarna de school een

plan opstelt. Tijdens de uitvoering van dit plan brengt het expert-duo maximaal drie

keer per jaar een bezoek aan de school om de vorderingen te bespreken. Want,

laat dat duidelijk zijn, het traject is niet vrijblijvend. Mocht tijdens het traject blijken

dat er andere of aanvullende expertise nodig is, dan kan het duo van samenstelling

veranderen. Alle leden van het expertteam zijn deskundig, maar het gaat om de juiste

match tussen het expert-duo en de school. Aan het eind van het schooljaar vindt er een

eindevaluatie plaats.

 

Wat zijn de ervaringen tot nu toe en ziet u verbeterpunten?

Het is belangrijk dat er een juiste afstemming is tussen de expertise van het expertteam

en de behoefte van de school. Bij een goede match ontstaat inspiratie om zaken anders

of intensiever aan te pakken. Ik heb gezien dat scholen zich bewuster worden van de

knelpunten, dat er vernieuwing en verbetering waarneembaar is. Er zijn scholen van de

kwalificatie ‘zwak’ naar ‘voldoende’ gegroeid of van ‘voldoende’ verder gekomen in hun

ontwikkeling. Dat zijn tastbare resultaten ter verbetering van de onderwijskwaliteit op

de Rotterdamse scholen.