Aansluiting onderwijs en jeugdhulp

Elk kind verdient een goede onderwijsplek met de juiste ondersteuning, begeleiding en hulp waar dat nodig is. Om zo te kunnen werken aan een kansrijke toekomst met zo min mogelijk belemmeringen. Rotterdam biedt elk kind, elke jongere een passende plek op school, met ondersteuning en wijkgerichte jeugdhulp waar dat nodig is.

Het scholenveld, de jeugdhulporganisaties en de gemeente hebben hierin elk een eigen verantwoordelijkheid, maar werken nadrukkelijk samen om thuiszitters en schooluitval te voorkomen. Uiteraard doen ze dat niet zonder daar ook de ouders intensief bij te betrekken. De uitdaging ligt in het zo gericht mogelijk combineren van onderwijs en jeugdhulp en dit op maat aan leerlingen aan te bieden waar dat nodig is. De invoering van passend onderwijs, en de decentralisatie van de Jeugdzorg naar gemeenten, heeft voor veel verandering gezorgd, ongetwijfeld ook bij velen van jullie als onderwijsprofessional. Daarom zetten we hier op een rij waar jij als docent of onderwijsmedewerker op kunt rekenen, wanneer een van je leerlingen ondersteuning nodig heeft, of jij als professional zelf ondersteuning kunt gebruiken.

Schoolmaatschappelijk werker

Elke school kent een of meerdere schoolmaatschappelijk werkers (SMW-er). Zij vormen het eerste aanspreekpunt wanneer een kind extra hulp nodig heeft of dit al heeft maar dit wellicht niet voldoende blijkt. Als onderwijsprofessional heb je een belangrijke signaleringsfunctie; de schoolmaatschappelijk werkers zijn er vervolgens om jou als leraar of docent te ondersteunen en zo nodig te ‘ontzorgen’. Zij kunnen (opnieuw) naar de situatie van een kind kijken, op huisbezoek gaan, contact leggen met ouders.

Complexe problemen

Als de problematiek complexer blijkt, kan in samenspraak met de ouders, het wijkteam of (andere) vormen van hulp of ondersteuning worden ingeschakeld. Ook kan de SMW-er begeleiding bieden in en om het onderwijsleerproces van de leerling. Dit kan in de klas zijn, maar ook als advies richting leerlingbespreking, plaatsing van leerlingen, tips over hoe om te gaan met leerlingen in de klas, enzovoort, Wanneer de ontwikkeling van een kind serieus wordt bedreigd, kan de SMW-er contact opnemen met het Veiligheidshuis Rotterdam, meldpunt kindermishandeling of met de politie.

Onderwijszorgarrangementen

Kinderen die meer hulp nodig hebben dan het regulier onderwijs hen kan bieden, kunnen een onderwijszorgarrangement krijgen. Dit is een arrangement op maat, waarin zowel school als het samenwerkingsverband passend onderwijs en de wijkteams vergaande afspraken maken over de inzet van expertise en personeel. Dit arrangement voorziet in maatwerk bij kinderen van wie helder is dat ze zonder deze gecombineerde inzet zowel thuis als op school, zich minder goed kunnen ontwikkelen. De schoolmaatschappelijk werker heeft inzage in de dossiers van kinderen en kan jou als leraar of onderwijsprofessional ondersteunen in de begeleiding van een kind en de ouders dat een onderwijszorgarrangement heeft. Wanneer je signaleert dat de zorgbehoefte lijkt te veranderen, dan kun je ook dit bij de schoolmaatschappelijk werker neerleggen.

Een van de vormen van onderwijszorgarrangementen is Leerrecht. Lees hier meer over de pilots Leerrecht. (pdf)

Verzuim

Als een leerling meermalen of langdurig verzuimt, kun je als onderwijsprofessional een beroep doen op de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ-professional (jeugdarts of jeugdverpleegkundige) gaat in dat geval met de leerling en ouder(s) in gesprek. Wanneer blijkt dat er niets op medisch vlak speelt, maar lichte (bijvoorbeeld pedagogische of psychosociale) ondersteuning nodig is, kan zowel SMW-er als de jeugdverpleegkundige een rol in spelen in bieden van deze ondersteuning. Wanneer de leerling al bij de SMW-er bekend is, is zij in veel gevallen degene die deze ondersteuning oppakt. Bij twijfel bespreekt de jeugdverpleegkundige met de SMW-er wie welke verantwoordelijk draagt.

Taskforce thuiszitters

Weet jij dat een kind op geen enkele school staat ingeschreven? Juist in die gevallen komt de Taskforce thuiszitters in actie. Deze taskforce bestaat uit medewerkers vanuit scholen, samenwerkingsverband, jeugdhulp en de gemeente en heeft als doel om kinderen tussen de 5 en 18 jaar die langdurig thuiszitten, weer richting passende onderwijsplek te bewegen. Bijvoorbeeld wanneer een kind speciaal onderwijs nodig heeft en de wachtlijst daarvoor lang is. Of in gevallen waar kinderen uitgeschreven worden bij jouw school en je vermoedt dat ze nergens anders worden ingeschreven. In deze en andere gevallen waarin de Taskforce uitkomst kan bieden: meldt dit bij de schoolmaatschappelijk werker. Die kan dan contact opnemen met de zaakonderzoeker binnen de Taskforce.

Vragen?

Natuurlijk zijn en blijven ouders de eerst verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Tegelijkertijd is ook het onderwijs en daarmee de school van het kind onlosmakelijk met de opvoeding verbonden. Heb jij vragen over ondersteuning, zorg of verzuim? Schroom dan niet je vraag te naar onderwijs@rotterdam.nl


Waarom investeren we gezamenlijk in kwaliteit door schoolontwikkeling?

Leren Loont!
Het Rotterdamse onderwijsveld en de gemeente hebben zich binnen Leren Loont! gezamenlijk tot doel gesteld, te streven naar het beste onderwijs in Rotterdam. Dat betekent dat de onderwijsinstellingen van uitstekende kwaliteit zijn, de beste schoolleiders hebben en de beste leraren voor de klas hebben staan.

Waar doelen we gezamenlijk op?
In 2018 moeten alle Rotterdamse leerlingen op scholen zitten die het oordeel voldoende of hoger verdient van de Inspectie van het Onderwijs. We investeren in de kwaliteit van de scholen zelf, in schooladviezen voor vervolgonderwijs en in betere samenhang in de programma’s van aanleverende en ontvangende scholen voor loopbaanleren, taal en rekenen.