Algemene voorwaarden en privacy statement

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Verkiezing Leraar van het Jaar Rotterdam 2019.
De verkiezing wordt georganiseerd door de gemeente Rotterdam. Alle stemmers en genomineerden verklaren akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.

Definities
  • Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
  • Stemmer: de natuurlijke persoon die een stem uitbrengt.
  • Genomineerde: in Nederland werkzame leerkracht waarop een stem kan worden uitgebracht.
  • Gedragscode Promotionele Kansspelen: de gedragscode zoals in werking getreden op 1 januari 2014.
  • Prijzen: de te winnen prijzen zoals omschreven op de website.
  • Prijswinnaar: de stemmer die conform de Algemene voorwaarden een prijs wint.
  • Website: https://www.onderwijs.nl/verkiezing

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de verkiezing als genomineerde, op het uitbrengen van een stem en ieder gebruik van de website. Deelname aan de verkiezing is gratis voor zowel genomineerden als voor stemmers.

Voorwaarden voor het uitbrengen van een stem
Alleen als je op het moment van het uitbrengen van een stem 18 jaar of ouder bent en de gegevens naar waarheid hebt ingevuld, is de stem geldig. Stemmers van onder de 18 jaar hebben toestemming nodig van ouders(s)/verzorger(s). De stemmer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens tijdens de stemprocedure correct, up-to-date en volledig zijn. De stemmer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult. Deelname aan de verkiezing is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie of een van de partners van de verkiezing.

Website
De website mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie. Het gebruik van de website komt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. Bijgevolg kan de organisatie niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.

Gebruik van internet
Verwijzingen naar website, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de website. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en website waarnaar verwezen wordt, kan de organisatie nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. De organisatie verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die de gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.

Cookies
Om de verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren kan de website gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser.

Onderhoud van en wijzigingen in de website
De organisatie behoudt zich het recht voor de website of onderdelen van de website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de website. De organisatie zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de website nimmer tot enige schade zijn jegens stemmers of genomineerden gehouden.
 
Nominaties
De organisatie kan voor deze verkiezing leraren genomineerd hebben, tegelijkertijd kunnen leraren zelf of anderen een verzoek tot nominatie indienen via de website. Mocht een genomineerde onverhoopt niet (langer) genomineerd willen zijn, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij de organisatie.

Stemprocedure
Er kan maximaal 1 keer per categorie via e-mail een stem uitgebracht worden. Er vinden regelmatig controles plaats van alle stemmen ter voorkoming van onrechtmatig uitgebrachte stemmen. Dit kunnen stemmen zijn die (semi-)automatisch zijn uitgebracht of waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van hetzelfde IP-adres of van oneigenlijke e-mailadressen (nagenoeg dezelfde e-mailadressen van dezelfde gratis domeinen, zogenaamde wegwerp e-mailadressen). Alleen uniek uitgebrachte en uniek bevestigde stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen tellen mee, waarbij op basis van de stemgegevens het duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon.
De organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik of onsportieve deelname aan de verkiezing, zonder opgaaf van redenen een genomineerde te diskwalificeren, de deelname van een genomineerde te blokkeren en/of stemmen niet mee te tellen. Hierover wordt niet met de gediskwalificeerde gecommuniceerd.
De organisatie, genomineerden en partners zijn verplicht ook in geval van eerder gegeven toestemming u te allen tijde de mogelijkheid tot uitschrijving te bieden. Hiervoor kunt u de uitschrijvingsmogelijkheid gebruiken welke vermeld is in de communicatie van de betreffende partner.

Top 3
De top 3 per categorie van genomineerden (18 genomineerden in totaal) worden hierover geïnformeerd. Over de niet-genomineerden wordt niet gecorrespondeerd. De top 3 wordt uitgenodigd voor de jurygesprekken en ontvangt een certificaat voor de nominatie.
De genomineerden wordt verzocht een foto te sturen die gebruikt wordt tijdens de presentatie. Er wordt op basis van de nominatieteksten quotes getoond op de PowerPoint. De gemeente Rotterdam, als organisator hoeft hier geen toestemming voor te vragen aan de stemmers of genomineerden.

Publicatie winnaars
De winnaars worden op 5 oktober bekendgemaakt tijdens het evenement ‘Verkiezing Leraar van het Jaar’. Per categorie is er 1 winnaar. Er zijn dus 6 winnaars in totaal. Tijdens dit evenement worden foto’s gemaakt die rechtenvrij door de organisatie mogen worden gepubliceerd op de website en social media (Twitter en Facebookpagina Onderwijs010) en andere uitingen van de gemeente Rotterdam, gerelateerd aan de Verkiezing Leraar van het Jaar Rotterdam. De naam van de winnaars mogen worden gepubliceerd op bovengenoemde kanalen. Tevens wordt de winnaars gevraagd om een jaar lang te functioneren als ambassadeur voor het Rotterdamse onderwijs. Dit bestaat onder andere uit het eenmalig geven van een interview en ervaringen te delen in het dagelijkse werk als Rotterdamse onderwijsprofessional. Deelname hieraan is vrijwillig.

Rapportages
De organisatie is gerechtigd om genomineerden inzicht te bieden in de door stemmers gegeven rapportcijfers, verbeterpunten en opmerkingen. Deze rapportages bevatten alleen geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare informatie.

Aansprakelijkheid
De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze Verkiezing voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de website en/of het uitbrengen van een stem wordt door de organisatie uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de organisatieverantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de website. De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te reiken prijzen. De organisatie en al haar partners, zijn niet aansprakelijk voor fouten in de afhandeling van e-mails en de uitreiking van eventuele prijzen. Indien de prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.

Intellectuele eigendomsrechten
Op de verkiezing, het uiterlijk, de samenstelling en de techniek van de website rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de organisatie en/of een der gelieerde partners. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is gebruikers onder geen beding of voorwaarde toegestaan de website te gebruiken in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie of een derde rechthebbende, mag informatie van de website door gebruikers van de website worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden
De organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de website.

Slotbepalingen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de verkiezing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag. De organisatie handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Contact
Mocht u na het lezen van de Algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de Verkiezing, de website, het stemmen en/of de prijzen, neem dan contact op via verkiezingleraarvanhetjaar@rotterdam.nl.
 
Lees ook het Privacy Statement