Aansluiting onderwijs en jeugdhulp

Om onderwijs en (jeugd)hulp op elkaar te laten aansluiten, is goede samenwerking nodig tussen onderwijsprofessionals en professionals in de (jeugd)hulp. Ook moeten oplossingen worden bedacht voor kinderen die jeugdhulp of zorg nodig hebben om zich op school te ontwikkelen of die onderwijs nodig hebben op een andere locatie dan school.

Wat speelt er?

  • doordat onderwijs en (jeugd)hulp niet altijd goed op elkaar aansluiten, is er niet voor alle kinderen die (jeugd)hulp nodig hebben, een passende plek op school;
  • leerlingen die geen passende plek op school vinden, kunnen uitvallen en thuis komen te zitten;
  • de aanpak van de diversiteit aan problematiek binnen de klas is een te grote opgave voor het reguliere onderwijs;
  • in het voortgezet onderwijs komen leerlingen uit verschillende wijken naar één locatie. Daardoor vraagt de afstemming met de wijkteams een (onevenredige) inspanning van het (speciaal) onderwijs;
  • er zijn wachtlijsten voor jeugdhulp en speciaal onderwijs.

Wat is de ambitie van de gemeente?

Er wordt in het passend onderwijs en de jeugdhulp gewerkt aan een transformatie. Daarbij wordt meer gedaan aan preventie, het stimuleren van de eigen kracht en het bieden van een laagdrempelig en passend aanbod. Hierdoor moeten alle kinderen in het primair en voortgezet onderwijs een passend onderwijsaanbod krijgen en zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs naar school gaan, zodat schooluitval en thuiszitten worden voorkomen. 

Enkele voorbeelden van maatregelen die we inzetten om onderwijs en (jeugd)hulp beter op elkaar te laten aansluiten:

  • iedere school heeft een basiszorgstructuur (die bestaat uit passend onderwijs, een goed pedagogisch klimaat en een sterke schoolondersteuning). De schoolondersteuning (intern begeleider of zorgcoördinator) helpt leerlingen, ouders en leerkrachten. Hij of zij werkt samen met professionals vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, Leerplicht, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het schoolmaatschappelijk werk (smw) en het wijkteam. Er komen duidelijke afspraken over deze samenwerking;
  • voor leerlingen die naast onderwijs ook zorg nodig hebben, zijn er onderwijszorgarrangementen of passende oplossingen vanuit de leerrechtaanpak;
  • ook op de voorschool komen passende plekken voor peuters met zorgvragen.