Direct naar content
Onderwijs010

Burgerschap

Het onderwijs helpt kinderen, jongeren en jongvolwassenen om weerbare, verantwoordelijke burgers te worden, die straks een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Belangrijk hierbij is dat ook lastige onderwerpen en ingewikkelde thema’s besproken moeten kunnen worden in de klas. Daarom investeren we in burgerschapsonderwijs, dat bijdraagt aan de kennis over democratie, de vorming van waarden en normen en integratie.

Wat speelt er?

De waarden van onze samenleving staan onder druk en spanningen in de samenleving zijn ook aanwezig in de klas. Groepen leerlingen en/of hun ouders voelen zich buitengesloten. In de eigen omgeving en op sociale media komen leerlingen niet vanzelfsprekend in aanraking met andere denkbeelden of een ander perspectief op de wereld dan dat van hun directe omgeving. Mede daardoor zijn niet alle onderwerpen gemakkelijk bespreekbaar, bijvoorbeeld als het gaat om culturele verschillen, religie, seksuele geaardheid en discriminatie. Ook ontbreekt het vaak aan kennis over onze democratische waarden en de rechtstaat.

Ambitie gemeente

Voor een vitale toekomst van Rotterdam is het van het grootste belang dat iedereen meedoet, dat iedereen zich gezien en gehoord voelt en dat de lastige onderwerpen van deze tijd in de klas bespreekbaar zijn. De gemeente heeft daarom met scholen, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties afgesproken om een Rotterdamse werkwijze democratisch burgerschap te ontwikkelen. Deze wordt op dit moment ontwikkeld.

De volgende uitgangspunten en pijlers zijn al vastgesteld:

  • actuele Rotterdamse thema’s;
  • de werkwijze sluit aan bij de leefwereld van de leerlingen;
  • de school is een veilige plek waar leerlingen kunnen oefen met burgerschapsvaardigheden;
  • maatwerk per sector en school.

Pijlers:

  • kennis over fundamentele elementen van de democratie en de onderliggende principes, stemmen, de rechtstaat, vrijheid van meningsuiting, artikel 1 van de Grondwet, mensenrechten, Tweede Wereldoorlog en het bombardement van Rotterdam;
  • oefenen van houding en persoonlijke sociale en maatschappelijke vaardigheden;
  • ontmoetingen tussen groepen leerlingen met uiteenlopende opvattingen;
  • doen: ‘actief burgerschap’ buiten de muren van de school.