Direct naar content

Bevoegdheden van pm’er

binnen en buiten onderwijstijd

In de cao PO worden de voorwaarden benoemd om in het basisonderwijs met kinderen te kunnen werken. Pedagogisch medewerkers die niet aan een van die voorwaarden voldoen werken binnen onderwijstijd altijd onder supervisie van de leerkracht. Dat geldt ook voor pm’ers die als vakkracht activiteiten met kinderen doen.

Buiten onderwijstijd hangt het af van de werkzaamheden die de pm’er uitvoert: is dat de naschoolse  opvang van kinderen, dan gelden de regels van de kinderopvang, dat wil zeggen dat ze zelfstandig werken met de juiste beroepskracht- kindratio. Deze is als volgt:  

bij 4-7 jarigen: 1 pm’er op 10 kinderen;
bij 7-13 jarigen: 1 pm’er op 12 kinderen;
bij een verticale groep van 4-13 jarigen: 1 pm’er op 11 kinderen.

Indien ze andersoortige werkzaamheden uitvoeren, bijvoorbeeld in het kader van Verlengde schooldag of Leertijduitbreiding, dan gelden deze regels niet.

NB: in de Voorschoolse Educatie met peuters van 2-4 jaar wordt binnen onderwijstijd gewerkt, doch de regelgeving is anders: 2 pm’ers op 16 kinderen, en bij een groep van 8 kinderen met 1 pm’er is een tweede persoon noodzakelijk voor het 4-ogenprincipe. De pm’ers in de VE werken niet onder supervisie van een leerkracht.

Als pm’ers wel de bevoegdheid hebben om als onderwijsassistent of leraar-ondersteuner te werken door hun opleiding of bijscholing, dan is hun functie met taken en verantwoordelijkheden globaal beschreven in onderstaande functiebeschrijvingen van onderwijsassistenten A-B-C en leraar-ondersteuner A – B. Functiebeschrijvingen kunnen overigens per schoolbestuur enigszins verschillen.
bevoegdheden onderwijs
functiebeschrijvingen onderwijsassistent en leraar-ondersteuner

 Als het lerarentekort het onmogelijk maakt om conform bevoegdheden mensen in te zetten, vindt u in onderstaande handreiking onder meer de oplossingsmogelijkheden bij overmacht.
Handreiking Lerarentekort primair onderwijs overmacht