Stap 4: bij uitleen een detacheringsovereenkomst opstellen

Bij de keuze voor uitleen van de pm’er door de kinderopvangorganisatie aan de school, moet een detacheringsovereenkomst worden opgesteld. Gebruik de Rotterdamse voorbeeld detacheringsovereenkomst. Deze voldoet aan de voorwaarden voor Btw-vrijstelling en er staan belangrijke aandachtspunten in, zoals in te zetten uren, ziekte en verzekeringen.  

Vrijstelling Btw-heffing
Een detacheringsovereenkomst moet aan voorwaarden voldoen voor vrijstelling van Btw-heffing:

  • opdrachtgever (school) en opdrachtnemer (kinderopvangorganisatie) zijn duidelijk benoemd;
  • de aard van de werkzaamheden is helder beschreven, hoeft niet in detail;
  • de uitlener (kinderopvangorganisatie) verklaart dat deze aansprakelijk blijft voor resultaat, inhoud en kwaliteit van de werkzaamheden.

In te zetten uren
In de cao kinderopvang is maar beperkt ruimte voor overleg; vrijwel alle uren zijn groepsgebonden uren met de kinderen. Als de situatie op school vraagt om deelname aan overleggen, dan is het raadzaam om deze extra uren als opslag op te nemen in de overeenkomst. De kostprijs van de in te zetten uren moet in de overeenkomst staan net als de wijze van facturering.
Als bijscholing nodig is, kunnen partijen daar ook afspraken over maken (via opslag op factuur doorberekenen, bijdrage van school, opvang betaalt, medewerker betaalt).

Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Maak afspraken over:

  • begeleiding bij ziekte (meestal doet de uitlener dit);
  • het al dan niet regelen van vervanging door de uitlener;
  • of bij kortdurende ziekte (± 4 weken) de inlener (basisschool) de loonkosten doorbetaalt;
  • wat te doen bij langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid.

Verzekeringen
De pedagogisch medewerker is WA-verzekerd bij de uitlener. Schoolbesturen hebben meestal een WA-verzekering voor iedereen die met de kinderen werkt (ook vakkrachten en vrijwilligers). Waarschijnlijk kan de werktijd op school van de pm’er ook onder die WA-verzekering van het schoolbestuur vallen.

Aard van de overeenkomst
Basisschool en kinderopvangorganisatie zijn samenwerkingspartners die beiden verantwoordelijkheid hebben voor dezelfde kinderen. Deze uit- en inleenconstructie biedt beiden inhoudelijke en personele voordelen. Vandaar dat een eenzijdige leverancier – klant-relatie voorkómen moet worden. Dat kan door af te spreken dat

in de startfase inwerk-begeleiding wordt gegeven, dat er 2-3 x per jaar overleg is over de voortgang en dat bij problemen en aandachtspunten onderling contact wordt gezocht.