Manager Jolanda: “Niet het peuterwerk of de school staat voorop, maar het gaat om de kinderen, de gezinnen en de buurt.”

“Niet het peuterwerk of de school staat voorop, maar het gaat om de kinderen, de gezinnen en de buurt.” – Jolanda van Veelen, manager Peuter&Co

“Ik ben sinds drie jaar manager van deze regio en toen ik op CBS Mozaïek kwam, waren de peutergroepen al onderdeel van school en werden er pedagogisch medewerkers ingezet. We horen er gewoon bij. We gaan als gelijkwaardige partners met elkaar om, waarbij het belang van het kind voorop staat. Alles gaat in goed overleg, ook de financiële zaken. De school neemt de peuters en ons serieus en ze zien ons als onderdeel van de school. Wij zijn gespecialiseerd in peutergroepen binnen scholen. De voorzet die wij geven in de ontwikkeling van de kinderen is belangrijk voor de start die ze op school maken. Hoe meer wij daarin samenwerken, hoe makkelijker het voor een kind is om over te stappen naar de basisschool. We zijn een andere organisatie, maar door daar heel erg in samen te werken, is die overgang voor kinderen bijna niet merkbaar. Met het inzetten van één VVE-coach voor de kleuter- en de peutergroepen en een pedagogisch medewerker als onderwijsassistent op de school, is die samenwerking nog verder versterkt. En belangrijk: niet het peuterwerk of de school staat voorop, maar het gaat om de kinderen, de gezinnen en de buurt.”

Alles op elkaar afgestemd
“Vanuit de onderwijsinspectie werd het advies gegeven dat de kleuters eens bij de peuters gingen kijken. Directeur Petra van Schelven heeft dit opgepakt en heeft toen met de toenmalig manager van Peuter&Co bedacht om de VVE-coach voor vier uur in de kleuterklassen in te zetten. Het eerste jaar is dit vanuit Peuter&Co gefaciliteerd als project. Daarna is de VVE-coach betaald vanuit subsidie door school. Zo zorgen we dat wat we doen bij peuters en kleuters met elkaar overeenkomt. Inhoudelijk hebben wij bijvoorbeeld al een slag gemaakt met het spelend leren en werken we in de peuter- en kleutergroepen met hoeken. Kleuters komen in een dezelfde omgeving terecht, met dezelfde werkwijze en dezelfde thema’s. En als peuters de overstap naar de school maken, is het verschil dan zo klein mogelijk.”

Overstap en doorgaande lijn
“Daarnaast werkt onze pedagogisch medewerker Christa van Toorn op de school als onderwijsassistent. Dat was eerst geregeld via een subsidieregeling en nu heeft de school haar in dienst genomen. Christa werkt nu dus half bij ons en half op school. Dat heeft grote voordelen. Zij ziet in de kleutergroepen wat er gebeurt met de kinderen die van de peutergroepen komen. Als er iets beter kan, geeft ze dat door aan haar collega-peuterleidsters. We doen er alles aan om die overgang nog makkelijker te maken en de doorgaande lijn goed in te vullen.”

Doorgroeimogelijkheden
“Een ander voordeel is dat wij als Peuter&Co onze mensen doorgroeimogelijkheden kunnen bieden buiten onze organisatie. Ik heb er geen extra begeleiding in hoeven steken: Christa heeft alle opleidingen op zak en ze is leergierig. Op deze school trekken de pedagogisch medewerker en de kleuterleerkracht samen op, ze helpen elkaar en vullen elkaar aan, omdat ze het zelf zo belangrijk en waardevol vinden voor het kind. Het moet alleen wel gefaciliteerd worden vanuit de directies, zoals de inzet van de VVE-coach, maar inhoudelijk doen ze veel zelf. Zo’n randvoorwaarde is deelname van onze mensen aan de studiedagen van de school. Belangrijk voor de aansluiting, want dan word je nog meer één geheel als peuterwerk en school. Vanuit de Wet Kinderopvang mag de peutergroep één dag per jaar sluiten voor een studiedag als ouders dit ruim van te voren weten. Meer sluitingsdagen is helaas niet mogelijk, omdat vanuit de regering is bepaald dat een peuter met een VVE indicatie recht heeft op 960 uur opvang. Als we zouden sluiten dan komen de kinderen niet aan die uren. We zoeken dus ook naar creatieve oplossingen, zoals groepen samenvoegen. Wel moeten ouders daarmee akkoord gaan. Vier studiedagen per jaar lukt niet, maar één gezamenlijke studiedag per jaar wel.”

Gedeelde visie vanuit praktijk
“Andere basisvoorwaarden voor goede samenwerking is een gedeelde visie voor het jonge kind, voor peuters en kleuters. Dat is op Mozaïek gegroeid in de loop van de jaren en we hebben onze visie vorig jaar op papier gezet. Vanuit de praktijk, want we hebben goed gekeken hoe we al die jaren al werkten en samenwerkten. Het is belangrijk dat een visie van onderaf, vanuit de praktijk komt. Wij kunnen wel aan een tafeltje bedenken hoe wij vinden dat het moet worden, maar uiteindelijk moet het gedragen worden door leerkrachten en pedagogisch medewerkers.”

Met elkaar voor ontwikkeling jonge kind
“Of ik nog tips heb voor andere scholen die de samenwerking met peuteropvang willen verbeteren? Denk in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden: je hebt veel meer overeenkomsten dan je denkt. Belangrijk is ook dat de schooldirecteur ziet dat de peutergroepen echt een onderdeel van hun school zijn en belangrijk voor de ontwikkeling van het jonge kind. Geef pedagogische medewerkers het gevoel bij het schoolteam te horen. Ga als directie en leerkracht ook langs de peutergroepen, laat je zien, luister, vraag en dan krijg je gemotiveerde pedagogisch medewerkers die mooie dingen voor de school en de kinderen willen doen. Dit geldt andersom ook: als peuterorganisatie moet je openstaan voor de werkwijze van school en met elkaar in gesprek gaan. Ook pedagogisch medewerkers kunnen gaan kijken bij de leerkrachten om zo van elkaar te leren. Dus die openheid naar elkaar en elkaar serieus nemen, is heel belangrijk. Wij moeten het met elkaar doen, niet voor onszelf, maar voor de kinderen in achterstandswijken. Die kinderen hebben echt veel nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen en daar kunnen we alleen met elkaar voor zorgen.”