Direct naar content

Overeenkomst tussen kinderopvang en basisonderwijs

Waar letten we op?

Het is raadzaam om voorafgaand aan de overeenkomst met de basisschool enkele afspraken te maken en deze te vermelden in de overeenkomst om (toekomstige) problemen te voorkomen.

Voorkomen Btw-heffing o.b.v. Handreiking Ministeries SZW en OCW:

  • Opdrachtgever (school) en opdrachtnemer (kinderopvang) sluiten een overeenkomst voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden;
  • De aard van de werkzaamheden is helder beschreven, hoeft niet in detail.
  • De uitlener (kinderopvang) verklaart dat deze aansprakelijk blijft voor resultaat, inhoud en kwaliteit van de werkzaamheden;
  • Er is sprake van Btw-vrijstelling (citeertitel: Handreiking btw in samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang. November 2018, uitgegeven door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Publicatie-nr. 117511)

In te zetten uren
In de cao kinderopvang is maar beperkt ruimte voor overleg; vrijwel alle uren zijn groepsgebonden uren met de kinderen. Als de situatie op school vraagt om deelname aan overleggen, dan is het raadzaam om deze extra uren als opslag op te nemen in de overeenkomst. Als er bijscholing aan de orde is, dan kunnen partijen daar ook gezamenlijk afspraken over maken (via opslag op factuur doorberekenen, bijdrage school, opvang, medewerker). De kostprijs van de in te zetten uren moet in de overeenkomst staan evenals de wijze van facturering.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Maak afspraken over:

  • De begeleiding bij ziekte (meestal ligt die bij de uitlener);
  • Het al dan niet regelen van vervanging door de uitlener;
  • Of bij kortdurende ziekte (± 4 weken) de inlener (basisschool) de loonkosten doorbetaalt;
  • Wat te doen bij langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid.

Verzekeringen
De pedagogisch medewerker is WA verzekerd bij de uitlener. Schoolbesturen hebben meestal een WA-verzekering voor iedereen die met de kinderen werkt (ook vakkrachten en vrijwilligers). Waarschijnlijk kan de werktijd op school van de pm’er ook onder die WA-verzekering van het schoolbestuur vallen.

Aard van de overeenkomst
Basisschool en kinderopvang zijn samenwerkingspartners die beide verantwoordelijkheid hebben voor dezelfde kinderen. Deze uit- en inleenconstructie biedt beiden inhoudelijke en personele voordelen. Vandaar dat een eenzijdige leverancier – klant-relatie voorkómen moet worden.

Afspreken dat in de startfase inwerk-begeleiding wordt gegeven, dat er 2-3 x per jaar overleg is over de voortgang en dat bij problemen en aandachtspunten onderling contact wordt gezocht om na te gaan hoe deze recht te trekken zijn.

U kunt de voorbeeld detacheringsovereenkomst voor dit project downloaden. Deze voldoet aan de Btw-vrijstelling en de hierboven beschreven aandachtspunten zijn er in benoemd. Over sommige onderdelen gaat u in gesprek met elkaar om na te gaan hoe u beiden dit onderdeel wilt regelen.