Direct naar content

Veiligheid in het onderwijs

Sociale veiligheid levert een belangrijke bijdrage aan goed onderwijs. In het Rotterdamse onderwijsbeleid Gelijke Kansen voor elk talent zetten we in op kansengelijkheid en het realiseren van hogere en passende onderwijsresultaten. Sociale veiligheid is een cruciale voorwaarde om dit te bereiken. Het is daarom belangrijk dat zowel leerlingen als leraren zich veilig voelen op school. Scholen doen daar al jaren van alles voor.

Voorbeelden hiervan zijn schoolveiligheidsplannen, pestprotocollen, vertrouwenspersonen en incidentenregistraties. De complexiteit van incidenten neemt echter toe. Bijvoorbeeld een online georganiseerde vechtpartij tussen groepen van verschillende scholen die in een wijk start en zich verplaatst naar school. Daarnaast maken scholen zich zorgen over de toename van het aantal steekincidenten en wapenbezit onder jongeren.

Wat speelt er?

Scholen kunnen deze maatschappelijke problemen niet alleen het hoofd bieden. Daarvoor moeten we de handen ineenslaan. Al een aantal maanden voert de gemeente intensieve gesprekken met het onderwijsveld, om te kijken hoe de veiligheid kan worden verstevigd en hoe de samenwerking tussen scholen en partijen als politie, het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond en de gemeente kan worden geïntensiveerd. Dit heeft geleid tot een actieplan veiligheid in het onderwijs.

Wat is de ambitie van de gemeente?

Het actieplan richt zich op:
1. de veiligheid van de omgeving van scholen
2. de veiligheid op scholen
3. de veiligheid in het klaslokaal

Voorbeelden van maatregelen uit het actieplan zijn:

  • meldings- en aangiftebereidheid onder scholen vergroten;
  • vastleggen welke gegevens onderwijs- en veiligheidsprofessionals met elkaar mogen delen bij incidenten;
  • pilots starten voor het vo en mbo door het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond.

Inmiddels hebben er enkele schouwen rond onderwijslocaties van het voortgezet onderwijs en mbo plaatsgevonden. Dit gebeurde in een samenwerking tussen politie, het veiligheidshuis, scholen, hulpverleners en de gemeente. Naar aanleiding van deze schouwen zijn concrete afspraken gemaakt over melden, handhaving en zorg op de onderwijslocaties. Daarnaast wordt er per school een maatwerkplan gemaakt. Per locatie, tien in totaal, wordt gekeken wat school zelf gaat doen en waar de gemeente bijspringt. We kiezen daarbij niet voor een ‘one size fits all’-oplossing. Scholen verschillen onderling sterk in het soort gesignaleerde problematiek en gewenste aanpak.

Aanbod sociale veiligheid voor scholen

Bekijk hieronder een deel van het aanbod in Rotterdam. Bij sociale veiligheid gaat het over onderwerpen als pesten, polarisatie, middelengebruik, verslaving en probleemgedrag, diversiteit en weerbaarheid.

Verwijspunt

Rotterdam heeft een verwijspunt voor het melden van een klacht of misstand in het onderwijs.