Aanbod veiligheid in het onderwijs

Bijscholing

 • Gratis voorlichting van gemeente Rotterdam over radicalisering en polarisatie .
  Gratis voorlichting aan onderwijsinstanties over radicalisering, polarisatie en verschillende vormen van extremisme. Tijdens een bijeenkomst van ongeveer twee uur krijgen onderwijsprofessionals informatie over de onderwerpen en over de Rotterdamse aanpak.
  Er wordt ook aandacht besteed aan het Meld- en Adviespunt Radicalisering (MAR), waar mensen terechtkunnen met vragen en signalen. Als u interesse heeft in het organiseren van zo’n bijeenkomst, stuur dan een e-mail naar rep@rotterdam.nl. U kunt samen met de voorlichters de behoefte van uw organisatie bespreken voor een voorlichting op maat.

Voorlichting /gastles

 • Lesprogramma Under Pressure over online veiligheid en mediawijsheid voor vo en mbo.
  Lesprogramma Under Pressure (gesubsidieerd door gemeente Rotterdam) bestaat uit 3 lessen, gericht op het weerbaarder maken van jongeren tegen desinformatie en het bespreekbaar maken van frustratie en polarisatie t.o.v. de media. De lessen zijn ook bedoeld om democratische waarden zoals persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting te verstevigen. De lessen worden gegeven door getrainde peer educators: jonge rolmodellen tussen de 17-28 jaar die dichtbij de doelgroep staan. Er wordt gewerkt met een game, waarin jongeren zelf nepnieuws maken en zo op een actieve manier leren hoe de mechanismen werken die aan desinformatie ten grondslag liggen.
 • Gratis educatieve voorstelling en gastles Drang over radicalisering, polarisatie en extremisme voor (v)mbo.
  Voorstelling en gastles over wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot anderen. Met de bedoeling denkkaders te verbreden t.a.v. andere meningen en levensopvattingen en meer begrip te krijgen voor een ander. Door het kritisch denkvermogen te stimuleren, leren leerlingen ook feit & fictie in de media onderscheiden.
 • Voorlichting COC over seksuele oriëntatie en genderidentiteit.
  De voorlichting COC geeft antwoorden op de vragen van scholieren en zorgt voor openheid over het onderwerp.
 • Gratis lespakket VrijHeden van gemeente Rotterdam over seksuele weerbaarheid voor vo, mbo en hbo.
  VrijHeden is een gratis aanbod van theater, lessen en gesprekken op school over onderwerpen als keuzevrijheid, eergerelateerd geweld, kindermishandeling, emotionele verwaarlozing, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang, achterlating, seksueel grensoverschrijdend gedrag, online exposen en seksueel misbruik.
 • HALT interventies waarmee scholen ongewenst gedrag kunnen tegengaan HALT biedt scholen voorlichting op school, spreekuren op school en Agressie Regulatie Training voor leerlingen. Hierbij maakt HALT gebruik van succesvolle ingrediënten uit de HALT-straf.

  Voorlichting over jeugdcriminaliteit, veilige publieke taak, online veiligheid, groepsdruk, overlast rond de jaarwisseling (voor bovenbouw po en onderbouw vo).

  Spreekuren op school over fysieke agressie, verbale agressie, bedreiging, vernieling, met spullen gooien, te laat komen, sexting en meer.

  Agressie Regulatie Training: in de ART-training krijgen jongeren die zich grensoverschrijdend gedragen inzicht in de eigen boosheid en agressie en oefenen met vaardigheden om boosheid en agressie beter te hanteren. HALT biedt de ART-training individueel aan jongeren aan en in groepstrainingen.

Lesmateriaal

 • Samen Slagen; integrale interventie voor alcohol- en drugsgebruik praktijkonderwijs en VSO cluster 4.
  Samen Slagen is een integrale interventie ontwikkeld door Youz in samenwerking met Gemeente Rotterdam en het Horizon Schreuder College en landelijk erkend als goed onderbouwde interventie. Samen Slagen omvat zowel regelgeving, beleid en zorgstructuur, als ook lesmateriaal, het ontwikkelen van gezamenlijke autoriteit met ouders en externe partijen en training voor schoolmedewerkers.
 • Lesmethode Lang Leve de Liefde over liefde en seksualiteit voor vo, vso en mbo
  Lesprogramma Lang Leve de Liefde waarmee vo-scholen invulling kunnen geven aan  kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit. Het programma is ook geschikt voor mbo.
 • Gratis lespakket VrijHeden gemeente Rotterdam over seksuele weerbaarheid voor vo, mbo en hbo.
  VrijHeden is een gratis aanbod van theater, lessen en gesprekken op school over onderwerpen als keuzevrijheid, eergerelateerd geweld, kindermishandeling, emotionele verwaarlozing, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang, achterlating, seksueel grensoverschrijdend gedrag, online exposen en seksueel misbruik.
 • Film en lesmateriaal Giants vanaf 14 jaar
  Een aangrijpend verhaal over een aantal jonge mensen in Rotterdam Zuid en hun rolmodellen. Met opdrachten voor en na de film.

Aanbod met rolmodellen

 • Projecten stichting Excelsior4All
  Sociaal-maatschappelijke projecten van de Stichting Excelsior4All gericht op weerbaarheid, samenwerken en maatschappelijke betrokkenheid. Bij de projecten worden regelmatig spelers en trainers van Excelsior Rotterdam ingezet. Zij zijn rolmodellen voor onze deelnemers.
 • Film en lesmateriaal Giants vanaf 14 jaar
  Een aangrijpend verhaal over een aantal jonge mensen in Rotterdam Zuid en hun rolmodellen. Met opdrachten voor en na de film.
 • HALT
  Ouders en opvoeders zijn belangrijk bij Halt. Daarom kijkt Halt samen met hen wat nodig is om hun kind te laten leren van het (grensoverschrijdende) gedrag.
 • Alleen jij bepaalt wie je bent voor jongeren van 12 tot 18 jaarin vmbo of praktijkonderwijs
  Gedragsprogramma om delinquent en/of overlastgevend gedrag te voorkomen via sport. De gemeente subsidieert het programma waarin jongeren worden gestimuleerd in het maken van de juiste keuzes. Het programma verlengt de veilige onderwijsomgeving buiten schooltijd.Dat gebeurt door jongeren te stimuleren een teamsport te beoefenen onder professionele begeleiding, binnen een sportvereniging.
 • Buurtwerk
  Jongerenwerkers van buurtwerk weten wat speelt in de wijk.

Beleid

 • Programma van Youz voor opstellen schoolgezondheidsaanpak vo.
  Programma Helder op School (voorheen De Gezonde School en Genotmiddelen) van Youz helpt scholen met het opstellen van een schoolgezondheidsaanpak voor alcohol, roken en blowen.

  Voor hoe je als school kunt handelen bij schooluitval, spijbelende leerlingen of probleemgedrag door het gebruik van alcohol, drugs of gamen of het voorkomen van probleemgedrag.
 • Preventieprogramma Trimbos voor opstellen schoolreglement drugs, alcohol, gamen voor po, vo, mbo en hbo.
  Het preventieprogramma van het Trimbos instituut bestaat uit lessen, ouderactiviteiten, opstellen schoolreglement, signaleren en begeleiding.
 • Site met informatie over beleid alcohol- en drugsgebruik vo-leerlingen
  Site voor docenten met tips en informatie voor beleid, signaleren en helpen van vo-leerlingen.
 • Integrale interventie Youz voor alcohol- en drugsgebruik praktijkonderwijs VSO cluster 4.
  Samen Slagen is een integrale interventie ontwikkeld door Youz in samenwerking met Gemeente Rotterdam en het Horizon Schreuder College en landelijk erkend als goed onderbouwde interventie. Samen Slagen omvat zowel regelgeving, beleid en zorgstructuur, alsook lesmateriaal, het ontwikkelen van gezamenlijke autoriteit met ouders en externe partijen en training voor schoolmedewerkers.
 • Programma Youz voor alcohol- en drugsgebruik ROC.
  Het ROC-Aanvalsplan is een integrale interventie speciaal ontwikkeld voor het ROC en omvat het opstellen van beleid, deskundigheidsbevordering voor medewerkers, voorlichting aan leerlingen en invoering van een screeningsvragenlijst.
 • Advies Youz voor hbo/ wo over beleid alcohol- en drugsgebruik.
  Youz biedt alle HBO en WO-instellingen in Rotterdam advies bij beleidsontwikkeling en deskundigheidsbevordering van docenten en zorgprofessionals. Ook organisaties gekoppeld aan instellingen, zoals studentenverenigingen kunnen worden ondersteund door Youz.
 • HALT interventies waarmee scholen ongewenst gedrag kunnen tegengaan.
  HALT biedt scholen voorlichting op school, spreekuren op school en Agressie Regulatie Training voor leerlingen. Hierbij maakt HALT gebruik van succesvolle ingrediënten uit de HALT-straf.

  Voorlichting over jeugdcriminaliteit, veilige publieke taak, online veiligheid, groepsdruk, overlast rond de jaarwisseling (voor bovenbouw po en onderbouw vo).

  Spreekuren op school over fysieke agressie, verbale agressie, bedreiging, vernieling, met spullen gooien, te laat komen, sexting en meer.

  Agressie Regulatie Training: in de ART-training krijgen jongeren die zich grensoverschrijdend gedragen inzicht in de eigen boosheid en agressie en oefenen met vaardigheden om boosheid en agressie beter te hanteren. HALT biedt de ART-training individueel aan jongeren aan en in groepstrainingen.
 • Advies van Stichting School & Veiligheid over sociaal veilig klimaat
  In opdracht van het ministerie van OCW ondersteunt Stichting School & Veiligheid scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Door het geven van actuele informatie en advies via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk.