Certificaat Veilige School

In Rotterdam kunnen scholen met het certificaat Veilige School Rotterdam laten zien dat zij een aanpak hebben om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Wat de scholen doen, gaat veel verder dan de landelijke norm voor een veilige school.
Op een veilige school wordt op leerlingen gelet en weten onderwijsprofessionals hoe het met leerlingen gaat. Leerlingen voelen zich lichamelijk veilig en ze durven te leren door fouten te maken. 

Hoe krijgt een school het certificaat?
Scholen die een certificaat willen krijgen, moeten voldoen aan verschillende voorwaarden die zijn vastgelegd in een landelijk erkend certificeringskader. Scholen melden zich aan via e-mail bij de afdeling Onderwijs van de gemeente. Na een intakegesprek via het VOS-collectief van Bureau Credo, gaat de school het vereiste veiligheidsbeleid voorbereiden en invoeren. Hierbij kan de begeleiding inkopen bij een zelf gekozen aanbieder. Dit is geen verplichting. Scholen geven in het veiligheidsbeleid aan wat ze doen om leerlingen veiligheid te bieden. Dat kan per school verschillen.
Het onafhankelijke auditingbureau, Bureau Credo , toetst het veiligheidsbeleid op papier en in de praktijk.
Er is speciale aandacht voor de Rotterdamse speerpunten:

 • agressie en geweld
 • drugs en alcohol
 • weten hoe het met leerlingen gaat

Als het beleid van de school voldoet aan de voorwaarden dan krijgt de school een certificaat en een tegel uitgereikt via de afdeling onderwijs van de gemeente. Het certificaat is drie jaar geldig.

Wat is de meerwaarde van het certificaat?
Met het certificaat tonen scholen aan dat zij leerlingen een veilige omgeving bieden. Het certificaat toont ook aan dat scholen weten hoe zij moeten handelen bij problemen en dat zij weten wanneer en hoe zij hulp van buiten de school kunnen inschakelen van bijvoorbeeld wijkteam, leerplichtambtenaar, wijkagent of welzijnsorganisaties.

Bij een veilige school gaat het om:

 • Schoolcultuur
  Een school die zowel regels stelt als ondersteuning biedt. En een school waarin leerlingen, medewerkers en ouders meedoen. Zo ontstaat een leerwerk- en leefgemeenschap waar mensen prettig met elkaar omgaan.
 • Aantrekkelijk onderwijs
  Wanneer leerlingen positief uitgedaagd worden en het onderwijs aansluit bij hun leer- en ontwikkelingsbehoefte, zullen ze minder snel afhaken of verstorend gedrag laten zien.
 • Het gebouw
  Een aantrekkelijk en veilig gebouw en schoolplein, die ruimte bieden aan de verschillende behoeftes van leerlingen.
 • Samenwerken
  Wanneer leerlingen, ouders of medewerkers (dreigen te) ontsporen, is samenwerking met andere organisaties buiten de school nodig. De school staat er niet alleen voor en weet de juiste samenwerkingspartner te vinden.

Wat is het belang van een veilige school?
De meeste leerlingen voelen zich veilig op school. Dat blijkt uit landelijk en Rotterdams onderzoek. Veiligheid is een voorwaarde voor leren. Leerlingen die zich niet veilig voelen of die problemen hebben, kunnen minder goed presteren en laten zien wat ze kunnen. Deze leerlingen verzuimen ook vaker.