Coronavirus en leerplicht

Ongeoorloofd verzuim moet op de reguliere manier worden gemeld voor leer- en kwalificatieplichtige jongeren. Verzuimmeldingen worden gebaseerd op het al dan niet deelnemen aan het verplichte onderwijsprogramma op school, of aan het als alternatief aangeboden afstandsonderwijs.

Voor verzuim in het geval van ziekte of quarantaine geldt dit uiteraard niet. Er geldt een specifieke uitzondering voor de situatie dat een leerling, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na terugkomst van vakantie niet naar school komt. Iedereen met reisplannen naar het buitenland wordt geadviseerd om eerst het reisadvies voor dat land te controleren op www.nederlandwereldwijd.nl. Leerlingen voor wie een quarantaine-advies of quarantaineplicht geldt na een verblijf in het buitenland, mogen niet op of rondom school komen. Een school hoeft dit niet te controleren. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend. In deze situatie adviseren we scholen om zoveel als mogelijk met ouders en leerling(en) te overleggen over de mogelijkheden tot afstandsonderwijs.

Na een verzuimmelding ongeoorloofd verzuim door de school kan volledig en regulier gehandhaafd worden door leerplicht. De leerplichtambtenaar werkt volgens de methodische aanpak schoolverzuim. Dit betekent dat hij een onderzoek instelt en aan de hand daarvan bepaalt welke route wordt ingezet.

Wanneer een leerling op medische indicatie vanwege risico op coronabesmetting niet fysiek naar school kan komen (en dus in quarantaine is), en de school biedt als alternatief een afstandsonderwijsprogramma, wordt de leerling geacht dat programma daadwerkelijk te volgen. Voor adviezen over hoe hiermee om te gaan, download Het Handelingskader Thuisblijvers Corona.