Direct naar content

Coronavirus en Onderwijs

Het coronavirus heeft grote gevolgen. Op deze pagina vind je informatie die voor Rotterdamse scholen en kinderopvang van belang is.

Scholen langer dicht

Vanwege de druk op de zorg en de onduidelijkheid over de ‘Britse variant’ van het coronavirus blijven de kinderopvang en de scholen langer dicht. Basis- en middelbare scholen geven onderwijs op afstand tot 8 februari. De huidige uitzonderingen voor verschillende groepen leerlingen blijven behouden. Namelijk leerlingen in kwetsbare posities, leerlingen die praktijkgerichte vakken volgen, examenleerlingen en leerlingen in het voorexamenjaar die schoolexamens maken. Zij krijgen zoveel mogelijk fysiek onderwijs.

Wat betekent de sluiting in Rotterdam de komende weken?

GGD-team voor onderwijs en opvang

Vanuit de kinderopvang en het onderwijs komen veel vragen. Soms zijn deze persoonlijk, soms gaat het over hoe te handelen als school of kinderopvanglocatie. De GGD heeft een apart team onderwijs en opvang. De meest recente informatie over corona, bijvoorbeeld over testen en vaccineren, vindt u op de volgende websites:
Rijksoverheid
RIVM
GGD Rotterdam-Rijnmond

Contact team onderwijs en opvang

Heeft u meer specifieke vragen of wilt u nadere informatie? De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft een speciaal team voor onderwijsinstellingen en opvang. Het team onderwijs en opvang adviseert onderwijs- en opvanginstellingen, en mensen die daar werken, over alle kwesties rondom het coronavirus. Het team is bereikbaar via coronameldingenmo@rotterdam.nl. Deze mailbox wordt elke dag, de hele dag, gelezen en beantwoord.

Noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep

Ook tijdens deze lockdown is er noodopvang voor kwetsbare kinderen en voor kinderen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben.

Deze opvang is voor jonge kinderen op de kinderopvang en voor basisschoolkinderen op school. De school bepaalt welke kinderen als kwetsbaar worden gezien. Heeft van beide ouders slechts een ouder een cruciaal beroep? Dan is het verzoek aan de ouders om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.

Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen naar de basisschool, kinderopvang of buitenschoolse opvang. Onder schooltijd verzorgt de school de noodopvang, na schooltijd de kinderopvangorganisatie voor ouders met een contract (dagopvang en BSO). Wanneer in een gezin twee ouders zijn, en een van de ouders heeft geen cruciaal beroep, dan kunt u ouders vragen om de opvang zelf te regelen. Lukt dat niet, dan gaan we er vanuit dat school bekijkt wat er mogelijk is. Meer informatie hierover en een lijst met de cruciale beroepen vindt u hier.

Deurbezoek

Net als tijdens de vorige lockdown zullen leerplichtambtenaren deurbezoeken afleggen bij gezinnen waarmee de school geen contact krijgt. Doel daarvan is het contact te herstellen.

Flexibel examenrooster en extra herkansing

Huidige examenleerlingen mogen hun centrale examen spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch volledig examen doen. Ook mogen leerlingen het centraal examen van één of meerdere vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak. Hierdoor krijgt de leerling maximaal enkele extra weken voorbereidingstijd voor de vakken die worden doorgeschoven. Daarnaast krijgen leerlingen, ook leerlingen die staatsexamen doen, een extra herkansing.

Het eerste tijdvak loopt dit jaar van maandag 17 mei tot en met dinsdag 1 juni. Het tweede tijdvak van maandag 14 juni tot en met vrijdag 25 juni en tot slot is er een derde tijdvak voor eventuele laatste herkansingen van dinsdag 6 juli tot en met vrijdag 9 juli.

Meldpunt kwetsbare kinderen weer actief

Ook tijdens deze tweede lockdown is het meldpunt kwetsbare kinderen geopend. Professionals die zich zorgen maken over een kind, kunnen contact opnemen met het meldpunt.

Kinderen die nu onderwijs op afstand volgen, maar extra steun en begeleiding nodig hebben, noemen we kwetsbaar. Het gaat ook om kinderen die in een onveilige thuissituatie zitten. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld lichamelijk geweld, maar ook verwaarlozing, uitschelden of vernederen, seksueel misbruik of getuige zijn van huiselijk geweld.

Melden: en dan?

Het meldpunt is bedoeld voor professionals. Na een melding geeft de medewerker van het meldpunt deze direct door aan de juiste instantie. Dat kan de school zijn, of het wijkteam, de afdeling Onderwijs van de gemeente, Jeugdzorg of Veilig Thuis.

Openingstijden meldpunt

Het meldpunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 14010 en meldpuntkwetsbarekinderenmo@rotterdam.nl.

Bel bij acuut gevaar voor kinderen direct met Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond (0800-2000) of de politie (112).

Aangepast testbeleid voor kinderen tot en met twaalf jaar

Het testbeleid is aangepast. Kinderen onder de twaalf jaar met klachten die kunnen wijzen op corona, moeten zich ook laten testen. Dit advies van het RIVM is landelijk overgenomen.

Met het testen wil men verspreiding van het coronavirus zo snel mogelijk indammen. Daarnaast krijgt de GGD zo ook beter zicht op de verspreiding van met name de Britse variant ervan.

Ouders van kinderen tot en met twaalf jaar worden verzocht hun kinderen met klachten die passen bij COVID-19 te laten testen. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat hun uitslag bekend is. De GGD zal het testen van kleine kinderen in onze teststraten zo laagdrempelig en goed toegankelijk inrichten. Het testen van kinderen jonger dan twaalf jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

  • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten, maar er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid of van andere vormen van ernstige ziekte,
  • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
  • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Het toelatingsbeleid op scholen en kindercentra blijft in principe onveranderd. Momenteel zijn kinderdagverblijven en scholen gesloten. Kinderen blijven zoveel mogelijk thuis, behalve als zij in aanmerking komen voor de noodopvang of vallen onder een andere uitzondering.

Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen zo nodig naar de noodopvang, maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid of als zij getest worden en/of in afwachting van het testresultaat.

Het vernieuwde testbeleid is te vinden is de website van het RIVM. De informatie en adviesschema’s op de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond zijn begin volgende week aangepast naar het nieuwe testbeleid.

Geen gebruik van binnensportaccommodaties tijdens lockdown

Tijdens de lockdown zijn ook de gymzalen en andere binnensportvoorzieningen gesloten. Kinderopvanglocaties, bso’s en scholen die noodopvang bieden, kunnen tijdens de lockdown geen gebruik maken van deze accommodaties.

Sinds de laatste Covid-19-maatregelen van kracht gingen, zijn binnensportaccommodaties (zwembaden, sporthallen, sportzalen en gymzalen) gesloten. Dat geldt ook voor gebruik door opvang en onderwijs. Hierop gelden, behalve voor de hervatting van topsportcompetities en examens LO in het voortgezet onderwijs, geen uitzonderingen.

Algemene informatie

Actueel