De perverse financiële prikkels zijn weggenomen

Els Maasdam

Els Maasdam is algemeen directeur bij KindeRdam, aanbieder van opvang voor kinderen van nul tot 13 jaar.  Ze vertelt over de ingrijpende stelselverandering in de kinderopvang die in Rotterdam tijdens de uitvoering van ‘Leren Loont!’ wordt doorgevoerd:

‘Het nieuwe stelsel maakt een eind aan de segregatie tussen peuterspeelzalen en kinderopvang. De veranderingen zijn in lijn met de aanbevelingen van de Sociaal Economische Raad om te komen tot een stabiel stelsel voor opvang en educatie, ongeacht of ouders werken. Rotterdam is de eerste grote gemeente die hier uitvoering aan geeft’.

Hoe zag die segregatie tussen peuterspeelzalen en kinderopvang eruit?

Niet-werkende ouders brachten hun kinderen vanaf het tweede levensjaar naar de peuterspeelzaal. De gesubsidieerde peuterspeelzalen waren betaalbaar voor deze groep. Werkende ouders waren aangewezen op de niet-gesubsidieerde kinderopvang. Dat onderscheid was zeer onwenselijk. Niet het belang van het kind was leidend, maar de arbeidssituatie van de ouders. Dat is nu gelukkig anders: de scheiding tussen peuterspeelzaal en kinderopvang is vervallen, een geweldige verbetering.

Wat merken de Rotterdamse baby’s, dreumesen en peuters ervan?

De afgelopen jaren heeft de gemeente fors geïnvesteerd in de kwaliteit van de peuterspeelzalen. Die streefden de kinderopvang in dat opzicht soms voorbij. Die kwaliteitseisen zijn het afgelopen jaar opnieuw tegen het licht gehouden. Er is door de branche in Rotterdam een lijst met criteria en randvoorwaarden afgesproken, die moeten leiden tot A-kwaliteit op alle locaties. Die lijst is door de wethouder omarmd. Dat gaat over van alles: huisvesting, pedagogische kwaliteit, het zorgprotocol en de gebruikte vve-programma’s. De implementatie is in volle gang. Het zal duidelijk zijn dat de jongste Rotterdammertjes daarvan profiteren.

Wat merken de ouders van de veranderingen?

Alle ouders worden, indien hun arbeidssituatie verandert, niet meer gedwongen om te wisselen tussen kinderopvang en peuterspeelzaal. Ouders met een lager inkomen krijgen een bijdrage van de gemeente, waarmee de opvang voor die groep betaalbaar blijft. De perverse financiële prikkel, want dat was het, is weggenomen. Dat is in het belang van het kind èn de ouder.

Wat betekenen deze ingrijpende veranderingen voor KindeRdam?

Voorheen had ik als directeur te maken met groei van wel 70% in korte tijd, gevolgd door een forse krimp en verschuivingen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang. Dat was ontzettend moeilijk te managen. Door deze veranderingen op structuurniveau zullen er minder fluctuaties zijn. Dat is positief. Verder zijn er enkele uitdagingen waarmee we in 2017 aan de slag gaan.

Kun u enkele van deze uitdagingen voor 2017 noemen?

We hebben als branche afgesproken dat alle locaties aan de A-kwaliteit gaan voldoen. De vraag is: hoe gaan we dit toetsen? Hoe pakken we dat in Rotterdam aan, als KindeRdam en als branche? Een concreet voorbeeld hiervan zijn de vve-programma’s waarmee op de locaties wordt of zal worden gewerkt. Die moeten worden geïntegreerd in de werkprocessen. De pedagogisch medewerkers zullen moeten worden ondersteund door daarvoor gekwalificeerde coaches. Die hbo-coaches zijn onmisbaar, want het is niet realistisch om op elke groep een hbo’er aan te stellen. Die zijn er onvoldoende. Dus zullen de mbo’ers moeten worden ondersteund om toch het A-kwaliteitsniveau te halen. Het is een mooie opgave om dit voor elkaar te krijgen het komende jaar.