Voorlichting /gastles

 • Lesprogramma Under Pressure over online veiligheid en mediawijsheid voor vo en mbo.
  Lesprogramma Under Pressure (gesubsidieerd door gemeente Rotterdam) bestaat uit 3 lessen, gericht op het weerbaarder maken van jongeren tegen desinformatie en het bespreekbaar maken van frustratie en polarisatie t.o.v. de media. De lessen zijn ook bedoeld om democratische waarden zoals persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting te verstevigen. De lessen worden gegeven door getrainde peer educators: jonge rolmodellen tussen de 17-28 jaar die dichtbij de doelgroep staan. Er wordt gewerkt met een game, waarin jongeren zelf nepnieuws maken en zo op een actieve manier leren hoe de mechanismen werken die aan desinformatie ten grondslag liggen.
 • Gratis educatieve voorstelling en gastles Drang over radicalisering, polarisatie en extremisme voor (v)mbo.
  Voorstelling en gastles over wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot anderen. Met de bedoeling denkkaders te verbreden t.a.v. andere meningen en levensopvattingen en meer begrip te krijgen voor een ander. Door het kritisch denkvermogen te stimuleren, leren leerlingen ook feit & fictie in de media onderscheiden.
 • Voorlichting Radar over diversiteit, discriminatie en stereotypen voor po en vo.
  Door Radar in samenwerking met de Bibliotheek Rotterdam en Schiedams Lef.
 • Voorlichting COC over seksuele oriëntatie en genderidentiteit.De voorlichting COC geeft antwoorden op de vragen van scholieren en zorgt voor openheid over het onderwerp.
 • Gratis lespakket VrijHeden van gemeente Rotterdam over seksuele weerbaarheid voor vo, mbo en hbo.
  VrijHeden is een gratis aanbod van theater, lessen en gesprekken op school over onderwerpen als keuzevrijheid, eergerelateerd geweld, kindermishandeling, emotionele verwaarlozing, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang, achterlating, seksueel grensoverschrijdend gedrag, online exposen en seksueel misbruik.
 • HALT interventies waarmee scholen ongewenst gedrag kunnen tegengaan HALT biedt scholen voorlichting op school, spreekuren op school en Agressie Regulatie Training voor leerlingen. Hierbij maakt HALT gebruik van succesvolle ingrediënten uit de HALT-straf.

 • Voorlichting over jeugdcriminaliteit, veilige publieke taak, online veiligheid, groepsdruk, overlast rond de jaarwisseling (voor bovenbouw po en onderbouw vo).

  Spreekuren op school over fysieke agressie, verbale agressie, bedreiging, vernieling, met spullen gooien, te laat komen, sexting en meer.

  Agressie Regulatie Training: in de ART-training krijgen jongeren die zich grensoverschrijdend gedragen inzicht in de eigen boosheid en agressie en oefenen met vaardigheden om boosheid en agressie beter te hanteren. HALT biedt de ART-training individueel aan jongeren aan en in groepstrainingen.