‘Het Expertteam is een kans voor scholen om de kwaliteit te verbeteren’

Steeds meer Rotterdamse onderwijsprofessionals kennen het Expertteam. Een flink aantal PO en VO-scholen maakt gebruik van deze gratis (!) mogelijkheid om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Soms als bittere noodzaak, bijvoorbeeld als de school de kwalificatie ‘zwak’ heeft gekregen. Of juist om te voorkómen dat de school in deze categorie terecht komt.  Hoe gaat het Expertteam te werk en wat zijn de achtergronden van deze aanpak? Voorzitter Carel van den Heuvel en projectleider Trudi Hofstede lichten toe.

Allereerst: wat is het Expertteam?

Het Expertteam is een groep zeer ervaren onderwijsprofessionals. Geen van de leden heeft belangen in Rotterdam.  Het team bestaat momenteel uit tien experts. Zij vullen elkaar aan qua kennis, expertise en achtergrond. Afhankelijk van de hulpvraag van de school of VO-afdeling zoeken we de twee meest geschikte leden van het Expertteam. Dit duo spreekt vervolgens een verbetertraject af met de school. De inzet van het Expertteam is gratis - want die wordt vergoed door de gemeente - maar niet vrijblijvend.

Hoe is het Expertteam eigenlijk ontstaan?

In het vorige programma ‘Beter Presteren’ was ook aandacht voor ondersteuning van scholen. Zwakke of zeer zwakke scholen konden een beroep doen op Intensieve Schoolontwikkeling (ISO). Voor alle andere scholen was het Topklassenarrangement in het leven geroepen. Door ISO en het Topklassenarrangement hebben we geïnvesteerd in een transparantere relatie tussen de scholen en de gemeente. Er is gewerkt aan een sterkere vertrouwensbasis. Het Expertteam is een doorontwikkeling van deze arrangementen en past in het kader van ‘Kwaliteit door schoolontwikkeling’ van het huidige programma Leren Loont!. De nadruk van het Expertteam ligt op preventie: voorkómen dat de risicoscholen in de problemen komen.

Hoe herken je een school of VO-afdeling die risico loopt?

Er zijn verschillende risicofactoren. De tegenvallende eindopbrengst, objectief te meten aan de hand van Cito-, tussen- en eindtoetsen, is er één van. Twijfels over veiligheid is een andere. Personeelsverloop kan een aanwijzing zijn dat het de verkeerde kant op gaat met de school. Maar ook snelle verandering in de buurt en wijk kan een school kwetsbaar maken. Denk aan grootschalige sloop en nieuwbouw. Niet elke school speelt daar goed op in.

Hoe ziet het traject eruit na de hulpvraag van de onderwijsinstelling of school?

Tijdens het eerste gesprek wordt uitgediept wat er aan de hand is en wat de hulpvraag is. Tijdens dat gesprek zijn ongeveer zes mensen aanwezig: twee leden van het Expertteam, een bestuurslid, de schooldirectie, de intern begeleider als het een basisschool betreft en de projectsecretaris om het verslag te maken.  Het verbetertraject duurt meestal twee jaar en er zijn vier bijeenkomsten.

Hoe zijn de resultaten? Wat levert het op?

De inbreng van het Expertteam draagt beslist bij aan het verbeteren van de situatie op school, maar meerdere factoren spelen een rol. We monitoren de resultaten. Eind schooljaar 2016-2017 hebben de eerste scholen hun traject van twee jaar doorlopen. In de halfjaarlijkse voortgangsrapportages van Leren Loont! en in de Staat van het Rotterdams Onderwijs wordt de voortgang gerapporteerd.

Hoe ziet de toekomst van het Expertteam er na ‘Leren Loont!’ uit?

In deze collegeperiode kunnen de scholen er nog volop gebruik van maken. Scholen kunnen zich dus nog gewoon aanmelden. Daarna stopt het Expertteam, want het Expertteam is geen doel op zich. Maar de kennis en ervaring gaan niet verloren: die is inmiddels stevig ingebed in onze eigen organisatie en in die van de onderwijskoepels. Een positieve ontwikkeling is dat leden van besturen van het primair en voortgezet onderwijs zich hebben verenigd in een netwerk. Ook daar is de kennis en ervaring die is opgedaan door het Expertteam inmiddels geborgd. Maar ik druk kwetsbare scholen en afdelingen en hun besturen nogmaals op het hart: maak gebruik van het Expertteam zolang dat nog kan. Het is een buitenkans om de onderwijskwaliteit te verbeteren.
 
Wilt u meer weten over het Expertteam? Neem contact op met Trudi Hofstede: gh.hofstede@Rotterdam.nl