Rotterdams onderwijsbeleid 2019 - 2022

Gelijke kansen voor elk talent

Het mag voor kinderen niet uitmaken wat de afkomst, het inkomen of het opleidingsniveau van hun ouders is; ze krijgen gelijke kansen. Daar staan we voor in het Rotterdamse onderwijs. Met het nieuwe onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’ willen we er als gemeente, onderwijsinstellingen en kinderopvang voor zorgen dat meer kinderen een hoger en passend onderwijsniveau halen. Hoe pakken we dit met elkaar aan? 

 

Als leerkrachten, schooldirecteuren en kinderopvang hebben we de afgelopen jaren in het Rotterdamse onderwijs veel bereikt. Betere onderwijsresultaten, een hoger opleidingsniveau, meer kinderen gaan naar de voorschool en er is minder schooluitval. Toch is het verschil met het landelijke niveau nog steeds groot. Om dit aan te pakken investeren we in kansengelijkheid in het Rotterdamse onderwijs, zodat alle Rotterdamse kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. We richten ons op het verkleinen van de kwaliteitsverschillen tussen scholen, een sterk, gevarieerd en aantrekkelijk aanbod aan scholen in de buurt, de aanpak van het lerarentekort en een succesvolle overgang tussen verschillende onderwijssoorten, bijvoorbeeld van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. 

 

Onderwijskwaliteit 

Verschillen in kwaliteit van scholen pakken we aan. Scholen die minder goed presteren dan op basis van hun populatie mag worden verwacht, moeten het totale schoolontwikkelingsbudget dat ze van de gemeente krijgen inzetten om de kwaliteit te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbeteren van het pedagogisch klimaat, maatwerk voor leerlingen, taal- en rekenonderwijs of ouderbetrokkenheid.

 

Overgangsmomenten 

De cijfers liegen er niet om: kinderen van laagopgeleide ouders maken een vijf keer grotere kans op een lager schooladvies op basis van de Centrale Eindtoetsscore, dan kinderen van hoogopgeleide ouders. Hier zetten we in op bijvoorbeeld alternatieve routes, extra keuzemogelijkheden en een betere overgang van het voortgezet onderwijs naar het hbo. En er is meer aandacht voor het informeren van ouders over keuze- en overgangsmomenten. 

 

Leraren 

Nergens is de meerwaarde die je als leraar kunt leveren zo groot als in Rotterdam. Met het nieuwe onderwijsbeleid intensiveren we de aanpak van het lerarentekort. Bijvoorbeeld door zij-instroom te bevorderen en de Rotterdamse lerarenbeurs in te zetten. Maar ook door te investeren in de begeleiding van startende docenten en het verlagen van ervaren werkdruk. 

 

Burgerschap 

Ook lastige onderwerpen en ingewikkelde thema’s moeten besproken kunnen worden in de klas. Daarom investeren we ook in burgerschapsonderwijs. Dit draagt bij aan de kennis over democratie, de vormingvan waarden en normen en integratie. De Rotterdamse werkwijze democratisch burgerschap ondersteunt ons hierin.

 

Veiligheid in het onderwijs

Over het algemeen voelen leerlingen en leraren zich veilig in en om school. Samen met de scholen werkt de gemeente aan het verder versterken van de veiligheid. Dat gebeurt in de vorm van een actieplan waarin de samenwerking tussen school en veiligheidspartners centraal staat. Bij ernstige incidenten in of buiten school is deze samenwerking cruciaal.

 

Rotterdams Onderwijsbeleid 2019 - 2022  'Gelijke kansen voor elk talent' 

Raadsbrief Onderwijsbeleid 2019 - 2022 

Staat van het Onderwijs 2018