Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2027: Rotterdam werkt aan inclusievere schoolgebouwen

Rotterdam staat aan de lat om de komende jaren een flink aantal schoolgebouwen te vernieuwen of te renoveren. Er moeten vooral meer schoolgebouwen komen die ook geschikt zijn voor leerlingen met een lichte beperking. In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2027 (IHP) maakt de gemeente de lange termijn plannen bekend. De ambities zijn groot.

De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor zo’n 350 schoolgebouwen en 300 gymzalen. Een flink deel daarvan is de komende jaren toe aan vernieuwing of renovatie. Rotterdam heeft een relatief oud schoolgebouwenbestand. Meer dan de helft van de gebouwen is ouder dan 45 jaar. Met de vervangingsopgave wil Rotterdam stappen maken. Dit is nodig om het onderwijs inclusiever te maken en de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. Klimaatadaptatie en hittestress is onder meer een issue bij schoolgebouwen. Ook is er vanuit gezondheidsoogpunt aandacht voor ventilatie.

Inclusiever onderwijs

Met de werkagenda ‘Route naar inclusief Onderwijs in 2035’ wil het Rijk toe naar meer inclusief onderwijs: leerlingen met een lichte beperking of een extra zorgbehoefte moeten gelijkwaardig mee kunnen doen in het regulier onderwijs. Wethouder Kasmi staat achter die ambities. “Huisvesting mag daarin geen belemmering zijn. Daarom hebben we daar in het nieuwe huisvestingplan voor het Rotterdamse onderwijs extra aandacht voor.”

Want: “Hoe fijn is het als alle buurtkinderen naar dezelfde school in de wijk gaan? Dat kinderen met een fysieke handicap niet ver hoeven te reizen voor hun lesaanbod? Dat jongeren met een lichte zorgvraag daarvoor gewoon in hun eigen schoolgebouw terecht kunnen, bijvoorbeeld bij een fysiotherapeut of het CJG?”

Maar hij waarschuwt ook voor realisme. “Willen wij ons onderwijs inclusiever maken, dan moeten wij hiermee rekening houden bij nieuwbouw of renovatie. Op dit moment krijgen we nog onvoldoende geld vanuit de Rijksoverheid om te realiseren wat zo broodnodig is. Dat geldt voor alle ambities.”

Nieuwe basisscholen

Naast vervanging of renovatie van bestaande gebouwen, heeft de gemeente een opgave in herschikking en uitbreiding: hoeveel scholen zijn er nodig in welke gebieden op basis van leerlingprognoses? Door de groei van de stad worden op meerdere locaties in de komende jaren nieuwe basisscholen ontwikkeld. Dit betreft Centrum (Schoterboshof), Nieuw Kralingen, Katendrecht, Stadionpark, Merwe4Havens en Hoek van Holland.

Besluitvorming

De gemeente heeft de wettelijke plicht om te voorzien in goede huisvesting van scholen in het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs. Elke vier jaar stelt de gemeente in nauwe samenwerking met de schoolbesturen een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) op. Het IHP gaat over de voorgenomen meerjarige investeringen, formele goedkeuring volgt via het jaarlijks vast te stellen huisvestingsprogramma. Het IHP Onderwijs 2024-2027 worden de komende tijd ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Lees de raadsbrief aan de gemeenteraad hier.

Bekijk het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2027 nu hieronder:

Bekijk informatie per thema

Gerelateerde artikelen