Kinderopvang Plus

In Rotterdam is passende kinderopvang (op de Peutergroep) het uitgangspunt. Dat is het streven om elke peuter in de voorschoolse leeftijd een passende vorm van opvang te bieden, bij voorkeur in de eigen omgeving. Het helpt peuters met een beperking, zorgvraag, chronische aandoening of gedragsproblematiek in hun ontwikkeling als ze, met hulp en ondersteuning, naar de reguliere Peutergroep kunnen. Daar spelen en leren ze met kinderen van dezelfde leeftijd uit dezelfde buurt.

Opvang bij gedrags- en ontwikkelingsproblemen

Kinderopvang Plus (Plusopvang) is opvang voor Rotterdamse kinderen van 0 tot 13 jaar, die niet naar een gewone kinderdagopvang, Peutergroep of buitenschoolse opvang kunnen, omdat zij extra begeleiding, aandacht en zorg nodig hebben. Dat kan verschillende redenen hebben. Het kan komen door gedragsproblemen door bijvoorbeeld hyperactiviteit (ADHD), inactiviteit, agressie of angst. Of door problemen met leren, bewegen of (samen) spelen en contact maken met andere kinderen. Ook problemen met spraak of taal kunnen meespelen.

Kinderopvang Plus is altijd tijdelijk. Het is de bedoeling dat kinderen door de extra begeleiding, aandacht en zorg later naar een gewone opvang of school kunnen.

Er is ‘Hele Dag Opvang’ (HEDO-Plus) voor kinderen van 0 tot 4 jaar (voordat ze naar de basisschool gaan) en ‘Buiten Schoolse Opvang’ (BSO-Plus) voor kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 13 jaar.

Kenmerken Plusopvang

  • Kinderen worden extra gestimuleerd en hun ontwikkeling wordt intensief gevolgd.
  • Ouders worden actief betrokken bij de opvang. Zo zijn er vaak gesprekken waar wordt verteld hoe het met het kind gaat en om samen te kijken wat het kind nodig heeft. Soms kan het voor kinderen goed zijn als ouders ook ondersteuning krijgen.
  • Kleine groepen van maximaal 10 kinderen.
  • Pedagogisch medewerkers zijn opgeleid om extra begeleiding en zorg te geven.
  • Is ook voor kinderen die (jeugd)hulp hebben gehad en daarna nog extra zorg nodig hebben.

Aanmelden
Ouders melden zelf hun kind aan bij een Plusopvanglocatie. Wanneer een kind nu op een gewone kinderopvang zit, kan ook de pedagogisch medewerker van die kinderopvang met toestemming van de ouder(s) het kind aanmelden bij een Plusopvanglocatie.

Plaatsing
Na aanmelding:

– intakegesprek met ouder(s) op de plusopvanglocatie. Het kan zijn dat een hulpverlener ook wordt uitgenodigd voor dit gesprek en/of telefonisch wordt benaderd;

– plusopvangorganisatie doet een aanvraag voor een plusindicatie bij de gemeente, al dan niet in combinatie met SMI (Sociaal Medische Indicatie, voor ouder(s) die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag en zelf lichamelijke, psychische of sociale problemen hebben).

–  na akkoord van de gemeente kan het kind geplaatst worden;

– aan het begin van de plaatsing worden voor elk kind doelen opgesteld, samen met de ouder(s) en hulpverlener als die er is. Van de ouder(s) wordt actieve betrokkenheid verwacht. Tussentijds wordt frequent de voortgang op het bereiken van de doelen geëvalueerd en besproken met de ouder(s).

PACT Jonge Kind
In 2021 heeft de gemeente, samen met partners uit het veld, het plan ‘Samen voor onze jonge kinderen’ vastgesteld voor kinderen van 0-4 jaar in de kinderopvang en de kinderopvang Plus. Dit is het Pact Jonge Kind. Het doel van dit Pact is om elk kind (0-4 jaar) met een (ontwikkelingsachterstand direct op de meest passende plek te plaatsen en effectieve hulp te bieden. Het Pact Jonge Kind is uitgewerkt in vier actielijnen en wordt in 2022 als pilot uitgevoerd in vier gebieden (Kralingen-Crooswijk, Charlois, Delfshaven en Feijenoord).