Peutergroep

Op deze voorschoolse voorziening wordt voorschoolse educatie aangeboden. We noemen dit de Rotterdamse Peutergroep (voorheen voorschool). Een voorziening voor alle Rotterdamse peuters, maar speciaal voor peuters met (risico op) taalachterstand en/of andere ontwikkelingsachterstand. De Peutergroep is te vinden op peuteropvanglocaties en kinderdagopvang.

De Peutergroep is een speel- en leergroep, waar professionele pedagogisch medewerkers dagelijks met educatieve programma’s de ontwikkeling van meer dan 8.000 Rotterdamse peuters stimuleren. Er zijn 263 Peutergroepen verspreid over de hele stad. Door samen te spelen, leren peuters belangrijke vaardigheden zoals delen en rekeninghouden met elkaar. Zo is de Peutergroep is een goede voorbereiding op de basisschool. Instellingen voor peuter- en kinderdagopvang krijgen gemeentelijke subsidie voor de Peutergroep.

Wat zijn kenmerken van een Peutergroep?

Alle Peutergroepen worden met subsidie van de gemeente Rotterdam uitgevoerd op locaties voor peuteropvang en kinderdagverblijven en bieden peuters een educatief voorschools programma dat voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie.

Peutergroepen bieden:

  • zelfde uurtarief als kinderdagopvang;
  • iedere peuter kan vanaf 2 jaar 8 uur per week meedoen, ouders betalen een inkomensafhankelijk bijdrage;
  • peuters met een indicatie voor Extra spelen en leren (van het Centrum voor Jeugd en Gezin) kunnen extra uren komen, deze extra uren zijn gratis voor ouders, de gemeente betaalt deze uren;
  • werkende ouders kunnen naar behoefte zelf extra uren kopen;
  • peuters in gezinnen die gebruikmaken van schulddienstverlening, kunnen gratis een aantal uren komen (indicatie Gelijke kansen);
  • kwaliteit die is afgesproken in het Kwaliteitskader voorschoolse educatie 2018 en die geldt voor alle Rotterdamse instellingen die voorschoolse educatie aan peuters aanbieden.

instellingen die de Peutergroep aanbieden, kunnen de uren spreiden over meerdere dagen, afhankelijk van de manier waarop zij werken. Ook kunnen ze het aanbod variëren afgestemd op de leeftijd van een peuter. Minder uren voor een jongere peuter en meer als de peuter ouder wordt. Er is wel een minimum en maximum aan het aantal uren per dag. Ruimte voor variatie is er zolang een peuter tussen de 2 en 4 jaar gebruik kan maken van het wettelijk verplichte aanbod van 960 uur, verdeeld over 60 weken in de peuteropvang en 78 weken in de kinderdagopvang.

Samenwerken in de wijk voor vergroten bereik en betere zorg voor peuters

Actueel