Kwaliteitskader voorschoolse educatie

Instellingen voor peuter- en kinderdagopvang, schoolbesturen en gemeente hebben gezamenlijk een Kwaliteitskader voorschoolse educatie 2018 opgesteld dat in juni 2022 is herzien. Hierin staan kwaliteitseisen voor de Rotterdamse Peutergroep. Bijvoorbeeld over scholing, teamprofessionaliteit, pedagogische kwaliteit en de doorgaande leerlijn naar de basisschool. Centraal staat het spelend leren op de Peutergroep.

Het kwaliteitskader beschrijft de Rotterdamse visie op de Peutergroep en naast landelijke eisen ook aanvullende eisen voor Rotterdam. Door deze eisen niet als gemeente te bepalen, maar met instellingen en schoolbesturen gezamenlijk afspraken te maken, is er breed draagvlak voor het kwaliteitskader.

Pedagogische begeleiding

De kwaliteit van de Peutergroep wordt voornamelijk bepaald door de kwaliteit van de pedagogische begeleiding van de peuters. Daarom beschrijft het kwaliteitskader uitgebreid waar de pedagogische begeleiding aan moet voldoen. In Rotterdam heeft iedere groep een hbo’er als pedagogisch medewerker of coach. Per locatie waar kinderen naar de Peutergroep kunnen, moet vastliggen hoe pedagogisch medewerkers ontwikkelingsgericht werken om aan te sluiten bij de unieke ontwikkeling van ieder kind. Daarnaast worden locaties uitgenodigd om een zelfevaluatie te doen.

Afspraken uitvoeren

Peutergroepen worden begeleid bij het uitvoeren van de afspraken. Zo gaan inspecteurs van de GGD langs bij locaties om pedagogisch medewerkers te adviseren hoe zij het beste kunnen voldoen aan de eisen. Via een jaarlijks onderzoek onder een groot deel van de instellingen wordt gemonitord in hoeverre instellingen voldoen aan de eisen en hoe ze groeien naar de afgesproken hoge kwaliteit.

Kijk op Rotterdam.nl voor het kwaliteitskader.