Leerplicht

In de Leerplichtwet is vastgelegd dat kinderen vanaf hun vijfde jaar verplicht naar school moeten. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin een jongere zestien jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren tot hun achttiende jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als ze nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo- en vwo-diploma of een diploma van het mbo op niveau 2,3 of 4.

Naar school

Ouders en verzorgers zijn verplicht hun kind in te schrijven op een school en zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook echt naar school gaat. De gemeenten hebben de wettelijke taak te controleren of kinderen ook echt naar school komen en te bevorderen dat een jongere het onderwijs met een startkwalificatie verlaat. De school doet een melding bij de gemeente wanneer een leerling spijbelt.

Toezicht en handhaving

Namens de gemeente Rotterdam wordt de toezicht en handhaving van de Leerplichtwet uitgevoerd door de leerplichtambtenaren van de afdeling Toezicht en Handhaving. Zij doen dit voor het primair- en voortgezet onderwijs. Voor het middelbaar beroepsonderwijs wordt de toezicht en handhaving uitgevoerd door de leerplichtambtenaren van het Jongerenloket.

Informatie voor scholen

In het informatieblad melden verzuim en in het verzuimprotocol staat meer informatie over hoe je verzuim moet melden en wat de afspraken zijn.