Leerrechtpilot VO 2019-2022

02 december 2019

Onderwijs voor iedere jongere in Rotterdam

In Rotterdam telt iedereen mee. Of je nou jong of oud bent, kampt met een beperking of anderszins moeite hebt om de aansluiting in de samenleving te vinden, we zorgen ervoor dat iedereen zich naar eigen vermogen kan ontwikkelen op een voor hem of haar betekenisvolle manier. Ontwikkeling begint in je jeugd en daarom moet elk kind en elke jongere de mogelijkheid krijgen leeftijdgenoten te ontmoeten, te leren, en dus gebruik te kunnen maken van onderwijs. Ook als hiervoor een speciale omgeving gecreëerd moet worden met een gecombineerd aanbod van onderwijs en zorg. Daartoe is de leerrechtpilot ontwikkeld.

Leerrechtpilot VO

De leerrechtpilot VO is een initiatief van de gemeente Rotterdam en het samenwerkingsverband voor passend onderwijs Koers VO. Het doel van de pilot is het bieden van een gecombineerd programma van activiteiten, zorg en onderwijs aan jongeren die als gevolg van prikkelgevoeligheid en beperkte belastbaarheid langdurig niet naar school kunnen. De pilot wordt uitgevoerd op de locatie Goudseplein 248 door de organisaties Pameijer, BOOR, Boba en On(der)wijsgoed.

Op het Goudseplein is een veilige plek gecreëerd waar jongeren elkaar ontmoeten en met en van elkaar leren onder deskundige begeleiding. Een plek waar ruimte is voor ontmoeting, voor positieve interactie en waar iedereen zich welkom voelt. We bieden jongeren een vast dagritme en sluiten aan bij hun interesse en vaardigheden. In het tempo dat de jongere zelf aangeeft, voegen we educatie en dagactiviteiten toe. Samen met de jongere, de ouders, begeleiders en zorg- en onderwijsprofessionals werken we in haalbare stapjes aan perspectief.

Uitgangspunten

De leerrechtpilot is een nieuwe combinatie van onderwijs en zorg waartoe meerdere partijen en disciplines de handen ineen hebben geslagen. Om die samenwerking tot een succes te maken zijn er een aantal belangrijke uitgangspunten geformuleerd:

We zijn samen verantwoordelijk. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, zorgaanbieders en gemeente zijn samen verantwoordelijk voor het recht op ontwikkelen en leren voor elk kind. Dit dragen we actief uit, vanuit ons streven een samenleving te vormen waarin iedereen wordt gezien, meetelt en meedoet.

1+1 = 3. We geloven in een samenwerking tussen onderwijs en zorg waarin de opbrengst groter is dan de som der delen. Krachtige elementen hierin zijn: werken vanuit een gezamenlijke visie, een cultuur van gelijkwaardigheid, respect voor elkaars expertise en wederkerigheid. In evaluaties besteden we aandacht aan deze aspecten. Binnen de pilot stimuleren en faciliteren we onderlinge samenwerking en uitwisseling.

Oog voor elke jongere. Uitvoerende partijen (her)ijken periodiek samen met de jongere en ouders het perspectief van de jongere. Daarbij is oog voor de individuele belastbaarheid, het onderwijsperspectief en de context waarin de jongere het best tot leren en ontwikkelen kan komen.

Iedere jongere staat ingeschreven op een school. Dit geldt nog niet voor alle jongeren maar vormt wel het streven. Waar geen sprake is van schoolinschrijving, moet hier gedurende de pilot naar worden toegewerkt.

Onderwijs door Rotterdamse leerkrachten. Leerkrachten zijn in dienst bij een Rotterdams schoolbestuur.

We ontwikkelen samen een methodiek. Binnen de pilot werken we aan een kwalitatief goed ‘arrangement’ van bestaande leer- en ontwikkellijnen en didactische materialen. Zo ontstaat een systematiek die ook overdraagbaar is naar andere initiatieven.

Van pilot naar permanente voorziening?

In maart 2019 zijn de visie, uitgangspunten en beoogde resultaten voor een stadsbrede leerrechtaanpak geformuleerd in de notitie Op weg naar Leerrecht in Rotterdam, pilotperiode 2019-2022. De leerrechtpilots die PPO en de gemeente Rotterdam drie jaar geleden hebben opgestart in het primair onderwijs, dienen hierbij als bron van kennis en ervaring op het onderwerp.

De pilot loopt van 2019 tot 2022 en kent drie fasen, verdeeld over de drie schooljaren in de pilotperiode. Het schooljaar 2019-2020 wordt gezien als onderzoeksfase, waarin wordt geïnventariseerd wat werkt voor de betrokken jongeren en welke randvoorwaarden nodig zijn om de pilot verder te brengen. In het schooljaar 2020-2021 vindt een verdiepingsfase plaats met als doel om alle randvoorwaarden scherp te krijgen. Doelen zijn dat betrokken partners onderling nadere afspraken maken, dat de pilot wordt ingebed in de totale leerrechtaanpak en dat op bestuurlijk niveau de strategie en de randvoorwaarden worden vastgelegd. In het laatste schooljaar 2021-2022 moeten de ervaringen van de pilot worden geborgd in vervolgafspraken voor de lange termijn, zodat er een structureel aanbod komt voor jongeren die deze vorm van onderwijs en zorg nodig hebben.

Lees meer over de Rotterdamse Leerrechtpilots.