Leraar worden in het Rotterdams voorgezet onderwijs

Je kunt in het voortgezet onderwijs op verschillende manieren als docent aan de slag. Met een afgeronde lerarenopleiding op hbo- of wo-niveau, kun je meteen voor de klas. Met een hbo- of wo-diploma in een aanverwant schoolvak, is het mogelijk om met een verkorte opleiding een onderwijsbevoegdheid te halen. Als docent kun je lesgeven in verschillende typen voortgezet onderwijs. Het vak waarin je les kunt geven, hangt ook af van het schooltype: op het praktijkonderwijs en het vmbo worden andere vakken gegeven dan op havo of vwo.

Eerste en tweedegraads bevoegdheid en opleidingen

In het voortgezet onderwijs kun je werken als eerstegraads of tweedegraads leraar. Je opleiding bepaalt welke onderwijsbevoegdheid je hebt. Tweedegraads bevoegd ben je met een tweedegraadslerarenopleiding op hbo-niveau of een kopopleiding voor hbo-bachelor. Je eerstegraads bevoegdheid kan je halen via een lerarenopleiding aan een universiteit of een hbo-master.
Met de tweedegraads onderwijsbevoegdheid mag je les geven in:
 • het vmbo;
 • de onderbouw (= leerjaar 1 t/m 3) van de havo;
 • de onderbouw (= leerjaar 1 t/m 3) van het vwo;
 • het praktijkonderwijs.
Het is ook toegestaan om met een getuigschrift van de Pabo les te geven in het praktijkonderwijs;
 
Als je eerstegraads onderwijsbevoegd bent, dan mag je naast bovenstaande onderwijstypen en/of klassen ook nog lesgeven in:
 • de bovenbouw havo;
 • de bovenbouw vwo.

 

Hbo-lerarenopleiding voortgezet onderwijs

Met een havo, vwo of mbo-niveau 4 diploma kun je een lerarenopleiding aan een hogeschool volgen voor het behalen van je tweedegraads bevoegdheid. De Hogeschool Rotterdam biedt in Rotterdam de tweedegraads lerarenopleidingen in verschillende vakken aan, zowel voltijd als deeltijd:
 • Lerarenopleiding VO/BVE Aardrijkskunde (voltijd en deeltijd)
 • Lerarenopleiding VO/BVE Algemene Economie (voltijd en deeltijd)
 • Lerarenopleiding VO/BVE Bedrijfseconomie (voltijd en deeltijd)
 • Lerarenopleiding VO/BVE Biologie (voltijd en deeltijd)
 • Lerarenopleiding VO/BVE Duits (voltijd en deeltijd)
 • Lerarenopleiding VO/BVE Engels (voltijd en deeltijd)
 • Lerarenopleiding VO/BVE Frans (voltijd en deeltijd)
 • Lerarenopleiding VO/BVE Geschiedenis (voltijd en deeltijd)
 • Lerarenopleiding VO/BVE Maatschappijleer (voltijd en deeltijd)
 • Lerarenopleiding VO/BVE Natuurkunde (voltijd en deeltijd)
 • Lerarenopleiding VO/BVE Nederlands (voltijd en deeltijd)
 • Lerarenopleiding VO/BVE Technisch beroepsonderwijs (voltijd en deeltijd)
 • Lerarenopleiding VO/BVE Wiskunde (voltijd en deeltijd)

 

Kopopleidingen aan de lerarenopleidingen van de hogescholen

Met een hbo-kopopleiding kun je als hbo- en wo-vakbachelor in één jaar een tweedegraads onderwijsbevoegdheid halen. Bij een kopopleiding volg je lessen en loop je stage. Alle tweedegraads-lerarenopleidingen bieden een kopopleiding aan, maar de hogescholen bepalen voor welke opleidingen dit kan. De voorwaarde voor toelating is dat je gevolgde wo- of hbo-bachelor opleiding vakinhoudelijk voldoende verwant is met het vakgebied binnen de lerarenopleiding. De examencommissie van de lerarenopleiding beslist of je genoeg kennis hebt van het vak waarvoor je de opleiding wilt volgen en waarin je les wil geven. Je hebt als student voor deze kopopleidingen recht op een extra jaar studiefinanciering.

De Hogeschool Rotterdam biedt voor bepaalde vakken een kopleiding.

 

Universitaire lerarenopleidingen
In Rotterdam kun je geen universitaire lerarenopleiding volgen, maar de meeste universiteiten verzorgen wel een lerarenopleiding of educatieve minor voor het voortgezet onderwijs. In de omgeving van Rotterdam kun je bijvoorbeeld terecht op de TU Delft.
Er is één uitzondering op de indeling van de twee bevoegdheden. Sommige universiteiten bieden namelijk een educatieve minor algemeen voortgezet onderwijs aan in een aantal wetenschappelijke bacheloropleidingen. Deze educatieve minor geeft je een (beperkte) tweede graadsbevoegdheid om onderwijs te geven in een bepaald vak. Met deze educatieve minor mag je uitsluitend les te geven in:
 • de theoretische leerweg van het vmbo;
 • de onderbouw (=leerjaar 1 t/m 3) van het havo;
 • de onderbouw (= leerjaar 1 t/m 3) van het vwo.
In Rotterdam biedt de Erasmus Universiteit twee educatieve minors aan.
Op de TU Delft kun je ook de master Science Education and Communication (lerarenopleiding) volgen om je eerstegraads lesbevoegdheid halen. Je wordt dan opgeleid als docent in de schoolvakken Informatica, Natuurkunde, Ontwerpen, Scheikunde en Wiskunde.

 

Opleidingsscholen en de Opleidingsschool Rotterdam (OSR)
Enkele scholen in Nederland bieden ook de mogelijkheid om in de school zelf de opleiding te volgen, de opleidingsschool. In Rotterdam is dat de Opleidingsschool Rotterdam (OSR). De OSR is een samenwerkingsverband van negen scholengroepen (waar meerdere scholen onder vallen) voor voortgezet onderwijs van drie schoolbesturen in de regio Rotterdam en drie lerarenopleidingen. De OSR biedt ambitieuze, gemotiveerde eerste- en tweedegraads studenten en docenten goed begeleide opleidingsplaatsen in de aangesloten scholen. In de OSR werken de volgende partners samen:
- Schoolbesturen: BOOR, CVO en LMC
       Scholen(groepen):
 
- Lerarenopleidingen:
Je kunt ook via één van de drie aangesloten lerarenopleidingen bij de OSR je opleiding volgen op één van de aangesloten scholen. De opleidingsscholen kennen verschillende categorieën studenten. De toelating, werving en selectieprocedure tot de OSR-opleidingsplaatsen verschilt per doelgroep waartoe de student behoort. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij je lerarenopleiding.

Subsidiemogelijkheden 

De overheid heeft verschillende subsidieregelingen beschikbaar wanneer je een onderwijsbevoegdheid wilt halen.
Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs, heeft ook een overzicht opgesteld waarin je door te klikken op de vragen kunt zien van welke regelingen jij gebruik kunt maken. 
 

Interessante sites:

Doe de test!

Online zijn verschillende vragenlijsten die je helpen om te ontdekken of het onderwijs bij jou past:

https://www.heldenvoordeklas.nu/

https://www.wordleraarinhetvo.nl/iets-voor-mij/ben-ik-geschikt/