Nieuw huisvestingsplan draagt bij aan onderwijskwaliteit

Eén van de doelen uit het Masterplan Onderwijs en het onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk Talent’ is het verbeteren van de onderwijskwaliteit van scholen. Het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020 – 2023 voor het primair, voorgezet en speciaal onderwijs speelt hierin een belangrijke rol.

In het IHP zijn twee centrale ambities voor 2035 vastgesteld. De gemeente en de schoolbesturen gaan de komende járen hard aan de slag om deze ambities te bereiken.

De ambities zijn:

1. Evenwichtiger onderwijsaanbod

Betere geografische spreiding van sterk, gevarieerd en kwalitatief goed onderwijs over de stad en de wijken. Hierdoor sluiten vraag en aanbod beter op elkaar aan.

2. Betere kwaliteit huisvesting

Het duurzamer (Bijna Energie Neutraal - BENG) en flexibeler bouwen van nieuwbouw scholen, zodat groei, krimp en medegebruik makkelijker op te vangen en in te passen zijn. Bij het duurzamer en flexibeler bouwen van nieuwbouw scholenSchoolgebouwen zijn geschikt voor kinderopvang met voorschoolse educatie. Ook de reguliere vervangingsopgave van verouderde schoolgebouwen is een onderdeel van betere kwaliteit huisvesting.

Het IHP bestaat uit drie delen. Bovenstaande ambities zijn uitgewerkt in het eerste deel van het IHP. De ambities zijn onderbouwd met kaarten waarin niet alleen de spreiding en de omvang van scholen te zien zijn, maar ook de verwachte bevolkingsgroei in Rotterdam. Het IHP deel 1 'analyses en ambities' is – met instemming van de sectorkamers - eind juni 2019 door de Rotterdamse gemeenteraad vastgesteld.

Maatregelen

Op dit moment zijn schoolbesturen en gemeente nog met elkaar in gesprek over de uitwerking van de ambities. Dit moet leiden tot IHP deel 2 waarin concrete maatregelen en een lijst met uit te voeren bouwprojecten zijn opgenomen. Vervolgens wordt in deel 3 van het IHP de lijst met bouwprojecten voorzien van een planning en een overzicht van de benodigde investeringen. We verwachten dat dit proces eind 2019 is afgerond. Daarna is het aan de gemeenteraad van Rotterdam om de benodigde middelen beschikbaar te stellen.