Rotterdam investeert 40 miljoen in vier speerpunten voor het beste Rotterdamse onderwijs

Nieuw Rotterdams onderwijsbeleid gepresenteerd

Vandaag presenteerde onderwijswethouder Said Kasmi het Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid. Centraal staat een verstevigde aanpak van het Rotterdamse college. “Want alleen samen kunnen we langdurig het hoofd bieden aan taaie maatschappelijke opgaven”, aldus Kasmi.

Rotterdam zet in op 4 speerpunten: meer investeren in het jonge kind, goede onderwijskwaliteit, betere aansluiting tussen onderwijs, preventie en jeugdhulp en een bestendige aanpak van het aanhoudende personeelskort. Het stadsbestuur investeert structureel 216 miljoen euro in het Rotterdamse onderwijs. 40 miljoen gaat naar de aanpak van deze speerpunten.

Said Kasmi: “Het aanhoudende personeelstekort in het onderwijs en kinderopvang, de zorgen om het welzijn van leerlingen en studenten en ontwikkelkansen die nog lang niet voor alle kinderen/jongeren gelijk zijn vraagt veel van het onderwijs. Onze inzet is daarom om scholen meer te ontlasten, zodat zij zich volledig kunnen richten op hun kerntaak: het bieden van het beste onderwijs. Ook gaat er meer geld naar het jonge kind, want ieder kind verdient de beste startpositie voor een mooie schoolloopbaan.”

Meer focus op het jonge kind

Onveranderd blijft de inzet op gelijke kansen. Dat begint op jonge leeftijd. Goede en toegankelijke peuter- en kleutergroepen leveren een onmisbare bijdrage in de strijd tegen kansenongelijkheid. In Rotterdam neemt bijna 30% van de 2 en 3-jarige peuters met risico op een achterstand nog geen deel aan voorschoolse educatie (ve). Dat zijn ruim 1.200 peuters. “Teveel”, vindt Kasmidie dit aantal sinds Corona zag groeien. “Iedere peuter die dat nodig heeft moet deel kunnen nemen aan ve, want juist op jonge leeftijd is er nog veel mogelijk om de effecten van onderwijsachterstanden te beperken”.

Daarom wil hij het aantal gratis ve-uren voor deze groep peuters (met een indicatie) verder uitbreiden. Voor ouders in de schuldsanering zijn die uren nu al gratis. Ook voor ouders met een laag inkomen (tot 110% van het wettelijk sociaal minimum) moet het aantal gratis uren omhoog van 320 naar 640 uur per kalenderjaar. Met aanvullend geld van het Rijk is de inzet in Rotterdam Zuid (NPRZ-gebied) een verdere uitbreiding naar inkomens tot 130% van het wettelijk sociaal minimum.

Meer geld naar aanpak personeelstekort

Hoewel de laatste meting (okt.’22) liet zien dat de lerarentekorten in Rotterdam ten opzichte van een jaar geleden iets waren gedaald (van 13% naar 11,8%) is de verwachting dat de landelijke personeelstekorten de komende jaren verder zullen oplopen in zowel het onderwijs als de kinderopvang. De gemeente trekt jaarlijks
1 miljoen euro extra uit voor een bestendige vervolgaanpak van het personeelstekort. In totaal 8,6 miljoen euro per jaar.

Maatregelen

Het pakket van maatregelen binnen de aanpak personeelstekort bevat o.a. de inzet op zij-instroom, regelingen waarbij docenten met voorrang woonruimte kunnen huren en studenten aan de lerarenopleiding en pabo eenmalig een woning aangeboden krijgen. Er komt een uitbreiding van de Rotterdamse lerarenbeurs en de gratis Rotterdampas voor de Rotterdamse kinderopvang. Ook de parkeerregeling voor scholen wordt verruimd. Daarmee kunnen scholen voor 75% (voorheen 50%) van hun personeel een parkeervergunning aanvragen. Dezelfde regeling gaat nu ook van kracht voor de kinderopvang in Rotterdam.

16,1 miljoen kwaliteitsbudget

Nog steeds verlaten te veel leerlingen en studenten de school zonder dat ze de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen voldoende onder de knie hebben. Een kwaliteitsbudget van ruim 16 miljoen euro moet zorgen voor een extra impuls op kwaliteitsverbetering in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Scholen hebben zelf het beste zicht op wat nodig is om de onderwijskwaliteit op hun eigen school te garanderen. Zij kunnen dit geld besteden aan interventies gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid, het leesniveau en de rekenvaardigheid.

Ondersteuning ‘Schil om de School

Scholen moeten zich daarnaast kunnen richten op hun kerntaak: het bieden van het beste onderwijs. De gemeente gaat daarbij meer ondersteunen. Met extra inzet op activiteiten, projecten en professionals die ondersteunend zijn aan de kerntaken van het onderwijs. “Want door scholen, jeugdorganisaties en sociale instanties nauwer en beter te laten samenwerken, krijgen docenten meer ruimte om te doen waar ze in uitblinken: lesgeven”, aldus Kasmi.

Jaarlijks wordt er structureel 5,8 miljoen euro gereserveerd voor het versterken van deze zogenoemde ‘schil om de school’. Denk aan de inzet van studenttutoren, mentoren, kunstvakdocenten, de uitrol van het convenant Veilige Scholen, de verdere uitbreiding van het aantal schoolzorgteams van ca. 80 naar 125 scholen en aanvullend preventief jongerenwerk op 20 scholen.

Aansluiting onderwijs-jeugdhulp

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Voor deze groep investeert Rotterdam in een betere aansluiting tussen onderwijs, preventie en jeugdhulp. Kinderen en scholieren die worden doorverwezen naar het gespecialiseerd onderwijs moeten daar sneller terecht kunnen. Ook wil Rotterdam met deze aanpak het aantal thuiszitters en voortijdige schoolverlaters zoveel mogelijk terugdringen. De inzet is: meer maatwerk, het stimuleren van inclusiever onderwijs en onderwijshuisvesting en de nadruk op preventie in plaats van zwaardere jeugdhulp.

Kasmi: “Ieder kind in Rotterdam moet de mogelijkheid hebben om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen. Een eigen pad uit te stippelen in een veilige, prettige en professionele schoolomgeving. We zorgen voor toegankelijke en waar mogelijk multifunctionele schoolgebouwen, leiden onze jeugd op voor de arbeidsmarkt van de toekomst, bevorderen een doorlopende leerlijn en investeren in ons belangrijkste kapitaal: Onze docenten.”

Meer informatie
Lees het volledige onderwijsbeleid, incl. het totale pakket aan maatregelen en acties hier of download het beleid hieronder.

Gerelateerde artikelen