Extra inzet (preventie) thuiszitters.

Er is een groep kinderen voor wie naar school gaan niet vanzelfsprekend is. Voor hen is bijvoorbeeld een bijzondere vorm van onderwijs nodig, al dan niet in combinatie met specifieke zorg. Dat is niet altijd (meteen) beschikbaar.

Thuiszitten

Deze thuiszitters hebben extra last gehad van de schoolsluitingen tijdens de coronapandemie. De zoektocht naar passend onderwijs met de juiste zorg lag daardoor immers ook stil en hun periode thuis duurde nog langer.

In Rotterdam willen we dat alle kinderen kansrijk, veilig en gezond opgroeien. We willen dat kinderen met bijzondere behoeften niet langer dan drie maanden thuis zitten tot een goede plek voor hen is gevonden. Daarom is enkele jaren terug de Taskforce Thuiszitters, met daarin samenwerkingsverbanden, leerplicht en het wijkteam, opgericht.

Aanwezigheid

Naast de Taskforce wil de gemeente met de middelen van het NPO extra inzetten op preventie. Aandacht voor afwezigheid wordt Oog voor aanwezigheid. Er komt ook extra aandacht voor jonge kinderen. We zetten in op goed en vroegtijdig signaleren.

NPO-middelen

We zetten de middelen vanuit het NPO in voor de volgende punten.

  • Onderwijs ontwikkelen voor kinderen van 4 en 5 jaar die nog niet naar school kunnen gaan, zoals bijvoorbeeld aanvangsklassen.
  • We vergroten de bewustwording bij basisscholen over het belang van aanwezigheid met de campagne Oog voor jou. Daarvoor werken we nu op vier pilot-scholen met Oog voor de start. Dat zijn gesprekken waarbij scholen en partners daaromheen afspraken maken over hoe om te gaan met verzuim.
  • We dringen het verzuim in het voortgezet (speciaal) onderwijs terug door het inzetten van de interventie PATS, de preventieve aanpak terugdringen schoolverzuim.

Daarnaast zijn er middelen beschikbaar vanuit het NPO voor samenwerkingsverbanden. Dat geld is bedoeld voor het ontwikkelen van onderwijsaanbod voor kinderen die een vrijstelling hebben.

Scholen in het primair onderwijs die ook met Oog voor de start aan de slag willen, kunnen contact opnemen met Ellen Bergwerff van de gemeente Rotterdam, ne.bergwerff@Rotterdam.nl.