Leefstijl en bewegen

De coronacrisis heeft niet alleen geleid tot reken- en taalachterstand. Kinderen zijn ook minder gaan bewegen en ongezonder gaan eten. En dat terwijl corona juist liet zien hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Niet alleen voor het voorkomen van gezondheidsproblemen (op latere leeftijd), maar ook voor het welzijn en welbevinden van kinderen. Kinderen die een gezonde leefstijl hebben, hebben naast een betere gezondheid ook een beter zelfbeeld, meer sociale contacten en presteren beter op school.

NPO-inzet
Daarom zet Rotterdam in op een Fitte Generatie Rotterdamse kinderen. Met NPO-budget startten en versterkten we nieuwe initiatieven op het gebied van leefstijl en bewegen, in samenspraak met het Rotterdamse onderwijsveld. Voor een aantal projecten konden scholen zichzelf aanmelden. Voor andere projecten werden scholen vanuit de gemeente benaderd en gekozen. Dat had vaak een praktische reden, zoals het doen van wetenschappelijk onderzoek of bepaalde technische of praktische vereisten die een rol spelen bij de selectie. Voor vragen of meer informatie over de inzet op leefstijl en bewegen: Liesbeth Verdonk (l.verdonk@rotterdam.nl).

Met NPO-budget financierde de gemeente:

  1. aandacht voor een dynamische schooldag en beweegvriendelijke schoolpleinen op basisscholen;
  2. pilot gezonde schoollunch op basisscholen;
  3. smartwalls (digitale beweegmuren) in een aantal Rotterdamse gymzalen;
  4. stimuleren van sporten en bewegen onder tieners met de pilot SwapGym op scholen voor voortgezet onderwijs;
  5. mogelijkheden voor grote scholen voor voortgezet onderwijs om meer gebruik te maken van buitensportvelden.

Dynamische schooldag en beweegvriendelijke schoolpleinen
Bij de dynamische schooldag gaat het om het stimuleren van bewegen tijdens de schooldag door het maken van combinaties tussen leervakken en bewegen. Daarnaast is er op deze manier aandacht voor de motorische ontwikkeling van kinderen. We zetten allereerst in op het algemeen beschikbaar maken van kennis over dit thema, door middel van een e-learning, het aanbieden van een opleiding Dynamische schooldag en inspiratiesessies voor scholen .

Ondersteuning voor scholen die de dynamische schooldag willen invoeren
Daarnaast konden scholen die graag met de actieve schooldag aan de slag wilden een keuze maken uit verschillende producten rond dit thema. Dit bood een school de kans om onder begeleiding van een gespecialiseerd team te werken aan visievorming, onderbouwing en praktische uitvoering van de dynamische schooldag, aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de school. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het ontwikkelen van rekenlessen op maat, digitale methodes om energizers in te zetten, maar ook het gebruik van beweegmatten en aanpassingen in binnen- of buitenruimte door middel van beweeggraphics.  

Schoolpleinen geschikt maken voor buitengym
Door schoolpleinen aan te passen, maken we ze geschikt voor buitengym. Dit draagt bij aan breed aanbod van leerlijnen voor het bewegingsonderwijs.

Heb je interesse in (een van) deze opties en/of wil je meer weten? Neem contact op met Liesbeth Verdonk (L.Verdonk@rotterdam.nl).

Pilot gezonde schoollunch
Uit onderzoek in andere gemeenten bleek dat het aanbieden van een gezonde lunch op de basisschool helpt bij het verbeteren van de leefstijl van kinderen en bij de aanpak van overgewicht. Door middel van een pilot wilden we onderzoeken of we deze effecten ook op Rotterdamse scholen kunnen bereiken. Daarbij keken we ook naar de haalbaarheid van het aanbieden van een gezonde lunch op school door verschillende vormen te onderzoeken (van externe catering tot zelfsmeerlunches). De pilot startte in schooljaar 2022-2023. Vanwege het wetenschappelijke karakter van dit project werden deelnemende scholen geselecteerd in samenspraak met de onderzoekers en was het niet mogelijk voor scholen om zichzelf aan te melden.

Smartwalls
Een smartwall is een digitale beweegmuur die zowel bewegen als bewegend leren stimuleert doordat je er interactieve spellen op kunt projecteren. We realiseerden drie van zulke muren in Rotterdamse gymzalen die gebruikt worden door verschillende scholen en door aanbieders van naschools aanbod. Bij de selectie van de locaties keken we naar het gebruik van de locaties door scholen en naschools aanbod, de (technische) mogelijkheden voor gebruik op de lange termijn, de sportparticipatie in het betreffende gebied en de spreiding over de stad. Vanwege dit zorgvuldige keuzeproces, waarbij technische mogelijkheden en beperkingen een belangrijke rol speelden, was het niet mogelijk voor scholen om zelf een aanvraag te doen.

Pilot SwapGym
We zien dat tieners, na de overgang naar het voortgezet onderwijs, minder gaan sporten bij een sportaanbieder. Met de pilot SwapGym wilden we hier verandering in brengen door de gymles op school te koppelen aan het lokale sportaanbod en gebruik te maken van inzicht in de beweegredenen van tieners om te sporten. Doel van de pilot wass dat leerlingen sporten bij de sportaanbieders via een traditioneel of flexibel lidmaatschap of via Swapgym. We testen of de opzet werkt middels een pilot op drie à vier scholen. De pilot loopt tijdens de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024.

SportVeldengebruik VO-scholen
Scholen voor voortgezet onderwijs mogen gedurende 8 weken per schooljaar één sportveld gebruiken voor bewegingsonderwijs buiten. Voor grote scholen is dit weinig. Daarom gebruikten we NPO-geld om deze scholen een tweede sportveld toe te kennen in de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024. Het gemeentelijk Sportbedrijf inventariseerde welke scholen gebruik willen maken van een tweede sportveld.
Wil je meer informatie? Neem contact op met Margot Hermus (mmj.hermus@rotterdam.nl).