Onderwijs en jeugdhulp

Elke jongere verdient een goede onderwijsplek met de juiste ondersteuning, begeleiding en hulp waar dat nodig is. Rotterdam streeft er naar om elk kind, elke jongere een passende plek op school te bieden met ondersteuning en wijkgerichte jeugdhulp waar nodig. Het doel is dat een kind kan werken aan een kansrijke toekomst met zo weinig mogelijk belemmeringen.

Scholen, jeugdhulporganisaties en gemeente hebben hierin eigen verantwoordelijkheid, maar werken nadrukkelijk samen, met ouders, om thuiszitters en schooluitval te voorkomen. Hieronder zetten we op een rij waar je als onderwijsprofessional op mag rekenen als een leerling ondersteuning nodig heeft.

Schoolmaatschappelijk werker

Op school is de schoolmaatschappelijk werker (smw-er) het eerste aanspreekpunt wanneer een kind extra hulp nodig heeft of dit al krijgt, maar het niet genoeg blijkt te zijn. Als onderwijsprofessional heb je een signaleringsfunctie; de smw-er is er om jou te ondersteunen. Deze kan (eventueel opnieuw) naar de situatie van een kind kijken, op huisbezoek gaan en/of contact leggen met ouders.

Zorgen om een leerling?

Als de problematiek complexer blijkt, kunnen samen met de ouders en het wijkteam (andere) vormen van hulp of ondersteuning worden ingeschakeld. De smw-er kan begeleiding bieden in en om het onderwijsleerproces van de leerling. Dit kan in de klas, maar ook als advies richting leerlingbespreking, plaatsing van leerlingen, tips over hoe om te gaan met leerlingen in de klas enzovoort. Als de ontwikkeling van een kind serieus wordt bedreigd, kan de smw-er contact opnemen met het Veiligheidshuis Rotterdam, meldpunt kindermishandeling of met de politie.

Onderwijszorgarrangement

Soms hebben kinderen naast onderwijs ook zorg nodig om tot ontwikkeling te komen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een onderwijszorgarrangement (OZA). Bij een OZA komen onderwijs en zorg samen in één aanpak waarbij de hulpvraag en de ondersteuningsbehoefte van het kind (of het gezin) altijd centraal staat. Zorg en onderwijs wordt daarop afgestemd. Bij deze aanpak zijn verschillende partijen betrokken: het kind, ouders, school, de zorgonderwijsspecialist, de zorgaanbieder van jeugdhulp, samenwerkingsverbanden en de gemeente en/of het wijkteam.

Verzuim

Als een leerling vaker of langdurig verzuimt, kan je een beroep doen op de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ-professional (jeugdarts of jeugdverpleegkundige) gaat met de leerling en ouders in gesprek. Wanneer blijkt dat er niets op medisch vlak speelt, maar lichte ondersteuning  (bijvoorbeeld pedagogische of psychosociale) nodig is, kan zowel de smw-er als de jeugdverpleegkundige een rol spelen bij ondersteuning.

De leerplichtambtenaar neemt op verzoek van de school (zowel PO als VO) deel aan het School Ondersteunings Team en wordt hierbij gevraagd om een leerling te bespreken die veel afwezig is. In dit School Ondersteunings Team wordt de reden van de afwezigheid besproken. Als blijkt dat de leerling en/of de ouders schuld hebben aan deze afwezigheid nodigt de leerplichtambtenaar de leerling en de ouders uit voor een gesprek over de afwezigheid en het verzuim. Hier worden de gevolgen van de afwezigheid en het verzuim besproken. Ouders kunnen ook zelf contact opnemen met leerplicht. Op school is bekend wie de leerplichtambtenaar van de school is. Zo niet dan kunt u een mail sturen naar leerplicht@rotterdam.nl

Vragen?

Ouders zijn en blijven de eerst verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Tegelijkertijd is ook de school van het kind onlosmakelijk met de opvoeding verbonden. Heb je vragen over ondersteuning, zorg of verzuim? Stel je vraag via onderwijs@rotterdam.nl