Onderwijs Rotterdam nog altijd in de lift

11 januari 2018

Het gaat steeds beter met het onderwijs in Rotterdam. Zo daalt het aantal zwakke scholen, stijgen de onderwijsresultaten, staan er steeds meer bevoegde leraren voor de klas, maken meer Rotterdamse jongeren hun school af en vallen er dus ook minder leerlingen uit.

Zorgen zijn er ook: het lerarentekort is een groeiend probleem. Dat staat in de vijfde voortgangsrapportage Leren Loont, die wethouder Sven de Langen naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

 

Aantal zwakke scholen daalt

Het aantal zwakke scholen in Rotterdam is gedaald. In het basisonderwijs gaat het om een halvering in vergelijking met vorig jaar: van 10 zwakke scholen naar 5. Eén zeer zwakke basisschool werd gesloten. In het voortgezet onderwijs is nog een school met 4 zwakke afdelingen. In 2016 waren dat er 5. Ook is er nog één zwakke voortgezet speciaal onderwijs-school.

 

Steeds meer jongeren kiezen techniek

Steeds meer leerlingen in Rotterdam kiezen voor een technische opleiding, terwijl landelijk juist een dalende trend is te zien. In Rotterdam koos 30 procent van de leerlingen op de gemengde of theoretische leerweg op het vmbo in de havenstad voor een technische richting. Landelijk is dat percentage 9. Deze Rotterdamse vmbo-jongeren kiezen ook steeds vaker voor een technische vervolgopleiding op het mbo (73 procent in Rotterdam tegenover 64 procent landelijk). Het landelijk gemiddelde percentage van mbo’ers dat met een techniekdiploma van school komt daalde in de afgelopen 10 jaar van 32 naar 29. In Rotterdam was in dezelfde periode juist sprake van een stijging van 38 procent naar 40 procent.

 

Meer thuiszitters weer naar school

Rotterdam heeft de afgelopen jaren ingezet op het terugdringen van het aantal thuiszitters. Door alle inspanningen is een veel beter beeld ontstaan van het aantal thuiszitters en dat blijken er meer te zijn dan aanvankelijk gedacht. Toch was het aantal thuiszitters in oktober 2017 niet hoger dan een jaar eerder, hoewel aan de start van het programma Leren Loont op een daling was gehoopt. Wel is het aantal thuiszitters dat is geholpen in het afgelopen jaar gestegen.

Met speciale onderwijszorgarrangementen (OZA’s) worden thuiszitters weer geholpen om op school te beginnen.

 

Inzet op verlagen werkdruk leraren

Wethouder De Langen schrijft dat het lerarentekort een groeiend probleem is en om onverminderde inzet vraagt. Afgelopen najaar is daarom de Rotterdamse aanpak lerarentekort gepresenteerd. Zo is er 5000 euro subsidie voor potentiële zij-instromers en is er ruim 900.000 euro om de werkdruk in het onderwijs te verlagen en starters beter te begeleiden. Veel scholen kampen met onvervulde vacatures. Rotterdam zet in op het vergroten van de instroom van studenten aan de pabo’s. Mbo’s en pabo’s werken steeds nauwer samen, om de doorstroom van het mbo naar de pabo te verbeteren. In september 2017 is een eerste groep van 24 studenten begonnen met dit doorstroomprogramma; dat moet op termijn de werkdruk in het onderwijs helpen verlichten.

 

Raadsbrief Voortgangsrapportage Leren Loont en Staat van het Onderwijs

Voortgangsrapportage Leren Loont

Staat van het Onderwijs 2017