Onderwijshuisvesting

Goede leeromgeving zorgt voor betere prestaties.

De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor het goed huisvesten van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Hoe beter hun leeromgeving, des te beter leerlingen functioneren. Daarom spant de gemeente zich in de onderwijshuisvesting waar nodig te verbeteren.

Integraal Huisvestingsplan

Eén van de doelen uit het Masterplan Onderwijs en het onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk Talent’ is het verbeteren van de onderwijskwaliteit van scholen. Het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020 – 2023 voor het primair, voorgezet en speciaal onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. In het IHP zijn twee centrale ambities voor 2035 vastgesteld:

  1. Evenwichtiger onderwijsaanbod: betere geografische spreiding van sterk, gevarieerd en kwalitatief goed onderwijs over de stad en de wijken. Vraag en aanbod sluit beter op elkaar aan.

  2. Betere kwaliteit huisvesting: bij nieuwbouw van scholen duurzamer en flexibeler bouwen, zodat groei, krimp en medegebruik makkelijker op te vangen en in te passen zijn. Schoolgebouwen zijn geschikt voor kinderopvang met voorschoolse educatie. Dit geldt ook voor de verbouw van verouderde schoolgebouwen.

De ambities zijn onderbouwd met kaarten waarin niet alleen de spreiding en de omvang van scholen zijn te zien, maar ook de verwachte bevolkingsgroei in Rotterdam.

Verordening onderhuisvesting

In de nieuwe verordening onderhuisvesting wordt uitgegaan van bekostiging op basis van normbedragen. Schoolbesturen hebben hierdoor vooraf meer duidelijkheid over het geld dat ze ontvangen, zijn er minder administratieve lasten en is er meer eigen verantwoordelijkheid en vrijheid voor schoolbesturen. De normbedragen in de verordening 2019 zijn opgehoogd om te kunnen voldoen aan extra benodigde investeringen op basis van het Rotterdamse ambitieprofiel Frisse Scholen en de wettelijke BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal). Deze zijn vanaf 2020 van kracht.

Lees verder

Normbedragen geven meer vrijheid voor scholen bij nieuwbouw (nieuwsbericht)

Nieuw huisvestingsplan draagt bij aan onderwijskwaliteit (nieuwsbericht)

Leerlingenprognoses (subsidieloket)