Ouderbetrokkenheid

Laat ouders zien wat je hun kind leert en inspireer ouders!

Voor de kwaliteit en het effect van de vve is ouderbetrokkenheid van groot belang. Een stimulerende thuissituatie heeft het grootste positieve effect op de ontwikkeling van een kind. Voor ouderbetrokkenheid vormt ‘educatief partnerschap’ de basis. Differentiatie is belangrijk: je kunt niet alle ouders op dezelfde manier benaderen. Het gaat om het duidelijk uitspreken en onderkennen van wederzijdse verwachtingen op basis van partnerschap, samenwerking, respect voor diversiteit en de professionele dialoog.

Voor het vergroten van de ouderbetrokkenheid is het belangrijk dat er inzichtelijke documentatie van en over de kinderen is, dat de pedagogisch medewerkers beschikken over voldoende gespreksvaardigheden en competenties (training) en dat de ouders worden betrokken bij educatieve activiteiten in de groep en de organisatie van bijeenkomsten met of activiteiten voor ouders. Uitgangspunt is wat de ouder nodig heeft. Het uiteindelijk doel is dat er ook in de thuissituatie met plezier een omgeving is waarin het kind zich kan ontwikkelen.

Hulpmiddelen voor managers/coaches

Met dit format maak je eenvoudig een (ouderbeleids)plan voor ouderbetrokkenheid voor jouw locatie. De presentatie van het management werkatelier vind je hier.

Hulpmiddelen voor pedagogisch medewerkers

Er zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers die helpen bij het invullen van ouderbetrokkenheid(activiteiten).

Onderzoek onder ouders: De gemeente heeft onderzoek laten doen naar wensen en verwachtingen van ouders met betrekking tot ouderbetrokkenheid.
Stappenplan ouderbetrokkenheid: Hoe je ouders kunt inspireren om met hun kind te zingen, kletsen, lezen en spelen, check je met dit stappenplan.
Video's gesprekken met ouders: Gesprekken tijdens breng- en haalmomenten kunnen heel waardevol zijn als je ze op een goede manier voert. Deze video's geven voorbeelden.
Toelichting op tools ouderbetrokkenheid: Instellingen kunnen subsidie krijgen voor tools die zij inzetten voor ouderbetrokkenheid. In de toelichting lees je voor welke tools je subsidie kunt krijgen en hoe je ze kunt inzetten.

Kwaliteitseisen ouderbetrokkenheid voorschool

- Locatiegericht ouderbeleidsplan, dat past bij het vve-programma
- Jaarlijkse ouderanalyse op basis waarvan het ouderbeleidsplan wordt aangepast
- Vertaling van ambities in concrete acties, evaluatie en borging in het ouderbeleidsplan of activiteitenplan ouderbetrokkenheid

Aanzet tot (verdere) kwaliteitsontwikkeling

 

Hoe maak je ouderbetrokkenheid zichtbaar - merkbaar - meetbaar

- Is er per locatie een werkplan of activiteitenplan voor ouderbetrokkenheid / educatief partnerschap? Houdt dit plan specifiek rekening met de ouders van de desbetreffende locatie? Maakt ouderbetrokkenheid onderdeel uit van het Pedagogisch beleidsplan en is het een thema dat in het opleidingsplan aandacht krijgt?
- Zijn er, anders dan bij het brengen en halen, op regelmatige basis gesprekken met ouders over hoe hun kind zich ontwikkelt, wat hun ervaringen en verwachtingen zijn van de groep en van de organisatie? Vindt verslaglegging van deze gesprekken plaats?
- Is informatie over de ontwikkeling van het kind toegankelijk en inzichtelijk voor ouders?
- Hebben ouders een plek en een rol binnen de voorschool (familiemuur, organiseren van of meedoen met (educatieve) activiteiten, nieuwjaarsreceptie, periodieke inloopmomenten)?
- Is er ondersteunende informatie voor ouders over bijvoorbeeld taalontwikkeling, tweetaligheid, educatieve activiteiten in de thuissituatie? Is onderzocht of deze informatie aansluit bij de behoefte van ouders?
- In hoeverre wordt er outreachend gewerkt, zijn er huisbezoeken, hoe wordt aansluiting gezocht bij de leefwereld van ouders?