Overzichtspagina Input Masterplan

Deze bijdragen vanuit de samenleving, het bedrijfsleven, de wetenschap, instellingen en onderwijs zijn inmiddels als input voor het Masterplan ingediend:

 

  • Aftrap Masterplan Onderwijs en Startdag Onderwijsweek

Hal 4 in De Esch in Rotterdam was op 3 oktober goed gevuld. Velen waren naar de startbijeenkomst voor de Nationale Onderwijsweek gekomen. In de ochtend deden enkele professionals, maar vooral Rotterdamse leerlingen hun verhaal. Ze vertelden over hun, vaak positieve, dagelijkse ervaringen in het onderwijs. Ze vertelden ook hoe het volgens hen beter kan. Wethouder Hugo de Jonge kreeg talloze tips van leerlingen van de basisschool, het vmbo, havo, mbo, vwo en hbo. De opmerking van basisschoolleerling Jay resoneerde die middag, tijdens de Startbijeenkomst Masterplan, voor onderwijsprofessionals: ‘Ik ben soms druk. Door mijn gedrag krijg ik een lager cijfer. Dat vind ik niet eerlijk.’Jay verwoordde vanuit het perspectief van de leerling in enkele zinnetjes een herkenbare situatie in het klaslokaal: stuiterende kinderen, lief, slim, maar hun drukke gedrag maakt het voor de leerkracht niet eenvoudig. Het matige cijfer van Jay gaf een verkeerde indruk van zijn talenten. Zijn presentatie op

Ongewisse toekomst

Drukte in de klas is slechts één van de vele uitdagingen waar Rotterdamse leerkrachten dagelijks voor staan. De uitdagingen voor leerkrachten en onderwijsinstellingen zijn legio. De som van die uitdagingen in het onderwijs is een reden dat de gemeente een nieuw traject start om te komen tot structurele en duurzame verbeteringen van het onderwijs. Nog een reden: de toenemende mismatch tussen opleiding en arbeidsmarkt. Het verbetertraject moet leiden tot een toekomstproof Masterplan Onderwijs. Het Startdocument heeft als voorlopige titel ‘Bouwen aan de toekomst’. Die toekomst, echter, is ongewist. Wat moet er dan in dat Masterplan staan?

Leerlingen aan het woord
De leerlingen noemden enkele verbeterpunten. Betere wifi op onderwijslocaties. Vlogger Gio, een populaire internethit, stelde dat het onderwijs de ontwikkeling van zijn talent in de weg staat. Een interessante stelling. Basisschoolleerling Zara zei: ‘Ik wil vaker bewegen. Gymen, spelletjes doen. Dan presteer ik beter tijdens de les.’ Mbo-leerlinge Inge hield een pleidooi voor passie in het onderwijs, zoals op haar school: ‘Op onze school volgen we projectgericht onderwijs, met meer keuzemogelijkheden en meer vrijheid. Ik kan mijn passie daarin kwijt.’ Het waren slechts enkele van vele tips en wensen van Rotterdamse leerlingen.

Uitstervende beroepen
Tijdens de middagbijeenkomst met directeuren, vertegenwoordigers van schoolbesturen en leerkrachten, raakten de tips van de leerlingen een beetje ondergesneeuwd door de dagelijkse realiteit van de ‘grote mensen aan het roer’. Wethouder Hugo de Jonge hield een inspirerend betoog en beklemtoonde de noodzaak te komen tot een breed gedragen masterplan. De Jonge haalde een verontrustende constatering van Sjoerd van der Smissen van Deloitte aan: 47% van de studenten studeert voor een uitstervend beroep. En nog steeds worden studenten verleid om voor die studies te kiezen… Au, dat doet pijn. Wie twijfelt nog aan de noodzaak voor een Masterplan - of fluisterde iemand in het publiek ‘Marshalplan’?

Gezamenlijk opstellen Masterplan
De Jonge vertelde over de aanpak om te komen tot het Masterplan voor het onderwijs in Rotterdam. Sleutelwoord: bottom-up. ‘We maken het ‘Masterplan Onderwijs - Bouwen aan de toekomst’ met elkaar: De leraren zijn het onderwijs. We zoeken de inbreng van onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke partners. De zaal moest wennen aan dat idee. Een vraag uit het publiek: ‘Ik wil weten aan welke eisen mijn instelling moet gaan voldoen.’ Een betere vraagstelling was geweest: ‘Hoe kan ik een bijdrage leveren aan het Masterplan en een bijdrage leveren aan het formuleren van de eisen waar mijn onderwijsinstelling aan zal moeten voldoen?’

Voorbereiden op de toekomst
Een ander punt dat werd aangehaald: de toeleiding van vluchtelingen via het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Sommigen noemden de razendsnelle veranderingen op de arbeidsmarkt: ‘Hoe kunnen wij leerlingen opleiden voor een beroep dat nog niet bestaat?’ De Jonge: ‘Hoe dan ook, wij moeten die opdracht ter hand nemen. We hebben geen keus. Wij moeten de leerlingen voorbereiden op een toekomst die wij nog niet kennen, maar wel mede vorm gaan geven.’

Een bestuurder van een grote onderwijsinstelling verwoordde: ‘We staan voor flinke veranderingen. De vraag moet gesteld worden hoe we die gaan realiseren. We zullen ook moeten investeren in het verbeteren van onderwijskundig leiderschap.’

______________________________________________________________________________________________


 

Nadenken over de toekomst is niet nieuw. Zo schreef John Maynard Keynes al in 1828 een essay over de economische mogelijkheden voor jongen mensen in 2030. Net voor de grote depressie voorspelde hij dat niemand zich in 2030 zorgen zou te maken over geld. Door economische en technologische vooruitgang zou de vraag naar arbeid zo af nemen dat mensen zich in 2030 vooral zouden moeten bezighouden met de vraag naar een zinvolle invulling van het leven en dus volgens Keynes vooral opzoek moeten gaan naar "de kunst van het leven zelf". John Maynards' voorspelling  is in zekere uitgekomen in iedergeval meer dan men in de crisisjaren van toen dacht. Het vraagstuk van de toekomstige arbeidsmarkt en zingeving is in ieder geval helemaal actueel.

______________________________________________________________________________________________

 

In de position paper ‘The Next Society’ (juni 2016) wordt geconstateerd dat de startsituatie van de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag niet gunstig is. De hoeveelheid werk is in de Rotterdamse drastisch gedaald door de inzet van ICT en robotisering. Volgens het paper wijzen veel zaken erop dat dit een structurele ontwikkeling is. De voorgestelde oplossingsrichting kent drie uitgangspunten 1) iedereen doet mee; 2) talenten voorop en 3) voor iedereen gelijke basiszekerheid. Ook wordt binnen het paper een aantal stappen voor het onderwijs voor de toekomst gedefinieerd...

______________________________________________________________________________________________

 

Wát als Rotterdamse leraren het voor het zeggen hebben? Hoe ziet de toekomst van het onderwijs er dan uit? Leraren met Lef komt na een ontwerpsessie tot The battle of the best ideas en een marktplaats voor topideeën. En het is zoals Leraren met Lef het stelt als iedereen loopt komt de berg in beweging. Nieuwsgierig? Zie De krant met LEF.

 

______________________________________________________________________________________________

 

In het essay Samen Leven in de moderne samenleving bepleiten Ron Bormans en Izaak Dekker dat het onderwijs in onze neoliberale samenleving vooral is verworden tot een ‘waardenloze’ of ‘identiteitsloze’ omgeving.  Volgens het Essay vraagt de zichtbare superdiversiteit in onze maatschappij juist om een normatief uitgangspunt en een bezielde school.  Waarden als individuele vrijheid, rationaliteit en autonomie moeten worden gekoesterd. In een beursgestuurde samenleving staan deze liberale waarden onder druk, worden ze leeg en kunnen ze zelfs resulteren in onvrijheid. Bijvoorbeeld doordat het onderwijs leerlingen alleen maar de intellectuele maat neemt.  In dit licht bezien is de vraag wat goed onderwijs is niet eenvoudig te beantwoorden.  Bormans en Dekker bepleiten een kleinschalige, democratische, autonome school die professionaliteit in stelling brengt en zijn waarden koestert.

Samen Leven in de moderne samenleving’ is ook interessant omdat het uiteenlopende denkers aanhaalt van Pim Fortuyn tot Farid Tabarki

______________________________________________________________________________________________

 

Wat is een school, eigenlijk?

Mirjam van Tilburg vraagt zich af wat een school eigenlijk is. In de krant stond een aankondiging van staatsecretaris Sander Dekker waarin hij toelicht dat hij ouders meer vrijheid wil geven bij het oprichten van een school. Mirjam stelt zichzelf vragen en leert dat dat het concept school onder druk staat. Stel, ik zou een school willen stichten voor mijn dochter, waar moet ik dan beginnen? Hoe zou een Do-It-Yourself school eruit? Wat als ik met een groep kan beginnen met een blanco vel? Waar zet je je potlood als eerste neer? Wat is een school, eigenlijk?

______________________________________________________________________________________________

 

De kracht van focus en kwaliteit

Saskia Boerkamp constateert in ‘De kracht van focus en kwaliteit van OnsOnderwijs2032 en Passend Onderwijs’ dat nieuwe ideeën over onderwijs zoals passend onderwijs en het curriculum van de 21st eeuw knellen met het huidige onderwijssysteem. Saskia redeneert vanuit drie Basisprincipes voor het nieuwe onderwijs: 1: Fundament van het nieuwe denken. Ze bepleit onder andere een systeemaanpak van continu verbeteren en de schoolleider als pedagogisch leider. 2): Indeling onderwijstijd op schoolniveau en 3) de verbinding van talenten en kwaliteit. Waarbij het eigenaarschap van de leerkracht wordt ondersteund door een open “op maat” ICT platform.

______________________________________________________________________________________________

Het leerstofjaar klassensysteem is failliet

Volgens Machiel Karels heeft het huidige schoolsysteem dat de leerstof als uitgangspunt neemt, zijn beste tijd gehad. Het verzorgen van passend onderwijs binnen dit systeem leidt volgens hem tot steeds meer werkdruk. Het huidige schoolsysteem kwelt kinderen volgens Machiel vooral met hun zwakke punten, terwijl de huidige stand van de techniek volgens hem goede alternatieve mogelijkheden biedt.

______________________________________________________________________________________________
 

‘De enige hoop om het onderwijs te veranderen ligt aan de randen van de sector’ Lees interessante vraag en antwoord met Yuri van Geest is specialist op het gebied van Singularity, het samengaan van opkomende technologieën die voor fundamentele veranderingen in de wereld gaan zorgen.

______________________________________________________________________________________________

Ouderbetrokkenheid als beslissende factor voor talentontwikkeling’ een pleidooi van Peter Flier, docent aan het Zuider Gymnasium. Peter benoemt de ambities die ouders voor hun kinderen hebben als een belangrijke drijfkracht. Als een school succesvol wil zijn in het opleiden en vormen van jonge talenten, is de factor van de ouderbetrokkenheid volgens hem van groot belang. Door het kompas dat ouders en kind hebben, te kalibreren met het kompas van de docent en de school wordt de gezamenlijke richting versterkt en worden eventuele loyaliteitsconflicten in de kiem gesmoord.

______________________________________________________________________________________________

Maak de schoolmuren rekbaar!

Pamflet van The New School Collective: Maak de schoolmuren rekbaar! Hoe hermetisch zijn de muren van jouw school? De bel is niet het einde. Leren doe je dwars door de muren van het schoolgebouw. Wat als jouw school geen muren had? Keer je school binnenstebuiten. Breng je klaslokaal naar buiten. Rek de schoolmuren op. Hoe rekbaar is onderwijstijd? Vervang schoolmuren door ruimte. Rekken regels ook? Benut de rekbaarheid van schoolmuren. Onderwijsruimte is rekbaar. Schoolmuren tot buiten het plein. De wereld als de muren van je school.

______________________________________________________________________________________________

Kaart van de stad: onderwijsatlas

In 2015 is de Kaart van de Stad gepresenteerd; een verkenning van de ruimtelijke ontwikkelkansen voor Rotterdam op de lange termijn. Dit jaar voegen we aan de Kaart van de Stad een themakaart toe, de Onderwijskaart. Er zijn namelijk twee belangrijke ontwikkelingen die gevolgen zullen gaan hebben op de ruimtelijke spreiding van het onderwijs in Rotterdam. Dit zijn de vernieuwing van de economie en de verdere groei van de stad qua inwoneraantallen. Dit dwingt tot nadenken over wat dit betekent voor het onderwijs in de stad en waar we ons in de toekomst ruimtelijk op moeten voorbereiden.

De Onderwijskaart komt tot stand door de huidige situatie letterlijk in kaart te brengen en door gesprekken te voeren met experts over de toekomstige opgaven. In deze atlas is een selectie kaarten opgenomen die inzicht biedt in de huidige ruimtelijke spreiding, diversiteit en specifieke kenmerken van basisscholen en middelbare scholen in de stad. Deze kaarten vormen de basis voor het gesprek over talentontwikkeling op het congres.

De uiteindelijke Onderwijskaart zal ook opgaven omvatten op de thema’s onderwijs en bedrijfsleven en huisvesting. De Onderwijskaart vormt niet alleen input voor de ruimtelijke agenda van de toekomst via de Kaart van de Stad, maar ook voor het Masterplan Onderwijs.

______________________________________________________________________________________________

Rotterdam heeft een havenschool voor het basisonderwijs

De haven en Rotterdam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en binnen de haven zijn er nu en in de toekomst veel mogelijkheden om aan de slag te gaan. Basisscholen De Toermalijn en Duo 2002 zijn initiatiefnemer van de Rotterdamse Havenschool. Kinderen van groep 0 t/m groep 8 krijgen, naast taal en rekenen, 21ste-eeuwse vaardigheden aangereikt om zich goed op een toekomstige baan in de haven of daarbuiten voor te bereiden. Zo leren ze samenwerken, wordt hun creativiteit gestimuleerd en wordt ze ict-vaardigheden bijgebracht. De Havenschool begint klein en wordt in de toekomst stapsgewijs uitgebouwd. De havenschool is gestart met het programma Port Rangers waar kinderen met een lespakket door de Haven gaan. Leerlingen worden zo op een speelse en leuke manier geconfronteerd met de boeiende wereld van de moderne haven. Een mooie vorm van contextrijk leren.

______________________________________________________________________________________________

Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie op Rotterdam Zuid

Hogeschool Rotterdam zoekt met het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie aansluiting bij maatschappelijke thema’s op Rotterdam Zuid. Kenmerkend voor de aanpak van het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie is: interactie, verbinding, vernieuwing, al doende leren en kennis delen. Dit levert nieuwe kennis en kunde op voor Rotterdam Zuid. Studenten biedt het een zelfbewuste entree op de arbeidsmarkt. Per programma werken studenten, docenten en onderzoekers gezamenlijk in zogenoemde 'Communities of Practice' aan oplossingen voor complexe vraagstukken uit de praktijk.

Het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie heeft verschillende relevante Communities of Practice opgericht, bijvoorbeeld op het gebied van Loopbaanoriëntatie. Zo hebben de onderwijssectoren samen een aanpak om de loopbaanoriëntatie, ontwikkeld met daarin speciale aandacht voor sectoren waar ook in de toekomst werk in te vinden is.

Zo is er onder de noemer: ‘Techniek op de basisschool’ een training voor  Basisschoolleerkrachten ontwikkeld gericht op techniek. Het doel van de training is om leerlingen voor een loopbaan in de technieksector te interesseren.

______________________________________________________________________________________________

Korte terugblik Congres Reinvent the way we work and Learn

Op 23 november kwamen ruim 300 onderwijsvernieuwers samen in de Maassilo, Rotterdam, om ons educatiesysteem eens goed onder de loep te nemen. De dag startte met bevlogen keynotes van Richard Gerver, Claire Boonstra en Yuri van Geest

Tijdens het evenement werd duidelijk dat er niet alleen verandering nodig is, maar dat er ook heel veel betrokken mensen zijn met goede ideeën om die verandering vorm te geven. Het debat rondom onderwijs blijft vooralsnog te vaak steken in gesprekken. De starters en organisatoren van het evenement hadden dan ook voor ogen om iets neer te zetten dat zou aanzetten tot actie. Uit alle besproken ideeën van de dag is daarom het 'Manifest Aan De Maas' samengesteld, een praktisch handvat voor grootschalige verandering. 

Lees nu het ‘Manifest aan de maas’ met stellingen als:

  • Kies een holacratische benadering flexibiliteit en aanpassingsvermogen moeten ingebed worden in het hart van organisaties.

  • We moeten het systeem achter ons laten, begin vandaag en bij jezelf. Ga de stad in als curriculum.

  • Toetsen waar kinderen goed in zijn en ze niet afrekenen op zaken waar ze niet goed in zijn, teneinde een rijk en divers ecosysteem te creëren waar verschillen in hun kracht staan

______________________________________________________________________________________________

Claire Boonstra op het Reinvent the way we work and Learn congress

Videoverslag van keynote van Claire Boonstra op het Reinvent the way we work and Learn congres op 23 november 2016 in de Maassilo te Rotterdam. Mevrouw Boonstra onderzoekt het onderwijssysteem en stelt zichzelf steeds opnieuw de ’waarom’ vraag bij ons huidige onderwijssysteem. Hoe is het onderwijssysteem zo gekomen? Hoe komen we tot het principe van de ‘gemiddelde leerling’ en de normaalverdeling? Hoe komen we tot de indeling ‘hoger’ en ‘lager’ op een lineaire schaal? Waarom hebben we te maken met 'standaardisatie'? Via de lessen van the atlas of economic complexity van Ricardo Hausmann komt mevrouw Boonstra tot de conclusie dat kenmerken van een sterke economie lijken op een complex ecosysteem. Ze vraagt zich af wat er zou gebeuren als we de factoren als: diversiteit, uniciteit, complexiteit  en nabijheid belangrijker zouden maken bij het vormgeven van ons onderwijs aan jonge mensen.

______________________________________________________________________________________________

 

Scienceguide over Lessen uit Rotterdamse proeftuinen

Lees op scienceguide over de lessen uit Rotterdamse proeftuinen. Hoe geef je praktijkgericht onderzoek een plek in het onderwijs op het HBO? Bij het Instituut voor de Gebouwde Omgeving van Hogeschool Rotterdam vindt dit plaats in zogeheten proeftuinen. Marlies van der Wee onderzoekt hoe het onderwijs daar wordt vormgegeven.

Er wordt in Rotterdam al gewerkt in zogeheten proeftuinen of  Living Labs,” vertelt van der Wee die als docent is verbonden aan de opleiding Watermanagement. “In die labs werken studenten samen met bedrijven en andere organisaties aan actuele vraagstukken. Zo is er een Living Lab in Rotterdam-Zuid waar studenten van het instituut in samenwerking met professionals en docenten onderzoek doen naar de inrichting van wijken op Zuid.

Een voorbeeld van die nieuwe vormen van onderwijs is te vinden in de Merwe-Vierhavens waar de Hogeschool Rotterdam samen met Albeda College, TU Delft en het bedrijfsleven naar duurzame oplossingen zoekt. “Studenten zoeken daar bijvoorbeeld naar oplossingen voor het wegwerken van plastic afval. Daar sluiten zich hele innovatieve bedrijfjes bij aan. Op die manieren vormen zich weer nieuwe leeromgevingen.”

Het onderzoek waar van der Wee mee bezig is, bevindt zich nog aan het begin, maar krijgt positieve reacties. “De docenten die ik heb gesproken zijn te spreken over de nieuwe onderwijsvormen. Je merkt dat het belangrijk wordt gevonden om hier goed onderzoek naar te doen. Het eigen onderwijs onder de loep nemen is heel waardevol. We willen een beeld  krijgen van onderwijsaanpakken die werken, die er toe bijdragen dat onze studenten zich ontwikkelen tot het type professional waar nu behoefte aan is en docenten zijn de aangewezen personen om dat beeld te schetsen”

______________________________________________________________________________________________

 

De nationale denktank

Stichting de Nationale DenkTank wil met vernieuwende ideeën de Nederlandse samenleving vooruit helpen, ze beogen praktische oplossingen voor maatschappelijk problemen aan te dragen. In 2015 heeft de Denktank 10 oplossingen voor het leren van de toekomst opgesteld, waarbij de ontwikkeling van het kind voorop staat. Een van de oplossingen heet Lerenderwijs. Volgens de Denktank focust onderwijs onterecht eenzijdig op kennisoverdracht. De Denktank wil de taakopvatting van leraren en de lesinvulling verruimen.

Men beoogt persoonsvorming en socialisatie integraal deel van de lespraktijk te maken en het curriculum van de lerarenopleiding blijvend te veranderen.

______________________________________________________________________________________________

De stad als laboratorium

Een mooiere en realistischere leeromgeving dan de Stad Rotterdam kan een leerling zich niet wensen. Een mooi voorbeeld van een dergelijk rijke leeromgeving is het Maritiem museum. Het maritiem museum biedt lesprogramma’s voor de verschillende onderwijssectoren. Door kennis over bijvoorbeeld de geschiedenis en techniek te combineren met activerende lesvormen ontstaat een realistische bouwbroedplaats avant la lettre: de stad als leerlaboratorium.

______________________________________________________________________________________________

Onderwijslab010 geeft leraren de ruimte 

Rotterdam is een jonge stad met veel talent. Onze leraren helpen dat talent verder te ontwikkelen. Zij maken dagelijks het verschil voor hun leerlingen. Dat zien we terug in betere onderwijsresultaten. Leidsters, leraren en schoolleiders vervullen een sleutelrol en bruisen van ideeën. Kennisuitwisseling? Samenwerking? Training van leraren? Een inspirerende leervorm of methodiek? Als jij ziet hoe dat anders en beter kan, geeft Rotterdam je met Onderwijslab 010 daarvoor nu alle ruimte.

______________________________________________________________________________________________

THE FUTURE OF CITIES

Indrukwekkende film van 18 minuten over de toekomst van steden. Grote dichtheid aan informatie en tastbare beelden laat je ogen en oren suizen. Oscar Boyson ziet de film vooral als een begin van een gesprek. De toekomst krijgt vorm in ontmoetingen op de stoep en vooral daar waar uitdagingen van het dagelijks leven en techniek elkaar ontmoeten. De film viert de stad.

______________________________________________________________________________________________

Learning Park

Het Learning Park is een interessante Vlaamse toekomstverkenning van de nieuwe school in 2030. De verkenning formuleert uitgangspunten en principes voor de school van de toekomst. Zo is het ingebed in de nabije leefomgeving en per definitie een gemeenschappelijk goed. Leven en leren vallen volgens de verkenning in een complexe samenleving samen. Het ontworpen Learning Park is, als school van de toekomst zowel fysieke als virtuele plaats.

De Vlaamse verkenning wil het gesprek over de toekomst van de school als aantrekkelijke leer- en werkplek voeden.

______________________________________________________________________________________________

Nooit af

Nooit af (Permanent Beta) het boek van Martijn Aslander en Erwin Witteveen geeft een nieuwe kijk op de fundamenten van ons leven, werk, school, zorg, overheid en management. Volgens Martijn en Erwin gaan de veranderingen gaan nu zo snel, dat er geen tijd meer is voor de oude gewoonte ‘Eerst-Lang-Voorbereiden-Dan-Het-Eindmodel’. Mensen en organisaties worden ‘bèta-versies’ die zich permanent blijven ontwikkelen en aanpassen. Permanent Beta dus. Oftewel: Nooit Af.

______________________________________________________________________________________________

Van Stem naar Stoom

In tijden van snelle veranderingen en onzekerheid over de toekomst is er ook in Amerika een beweging die zoekt naar innovatie en vernieuwing. Op zoek naar de gewenste innovatie wordt vooral gezocht in de wereld van wetenschap, technologie, bouwkunde en wiskunde (Science, Technology, Engineering en Math (STEM). Daarnaast is er een beweging die bepleit dat na de technologische ontwikkelingen nu juist kunst en design (Art) onontbeerlijk zijn als het gaat over de transformatie van de toekomst. STEM + Art komt zo op stoom (STEAM).

______________________________________________________________________________________________

YouTube kanaal van MeetUp010

MeetUp 010 heeft een eigen YouTube kanaal mat daarop impressies en samenvattingen van de MeetUp010 bijeenkomsten en bovendien een hele rits pitches over onderwijs - soms praktisch en direct uitvoerbaar, maar vaker met een blik op de toekomst

______________________________________________________________________________________________

Het Schoolwaardenkompas

Het Schoolwaardenkompas helpt kinderen, jongeren en ouders bij het kiezen van een school. Onderwijsprofessionals kunnen met het Schoolwaardenkompas bepalen wat voor hen het meest waardevolle onderwijs is en hoe de school moet worden ingericht. Bij keuzes in het onderwijs gaat het immers niet om absoluut goed of fout, maar om persoonlijke smaak. Of nog preciezer: het gaat om je waarden, die iets zeggen over hoe je de wereld bekijkt en welke rol je hierin ziet voor jezelf en/of je kinderen.

Doe de snelle scan om helder te krijgen welke waarden jij hebt met betrekking tot goed onderwijs. Vul de vragenlijst in. Het Schoolwaardenkompas helpt je jouw positie te bepalen op de Schoolwaardenkaart.  Het Schoolwaardenkompas kent een hele sectie voor professionals en helpt bij de visievorming en het creëren van waardenvolle teams op scholen.

______________________________________________________________________________________________

Beweging in het onderwijs

Met een klein team en ondersteund door de vrijwillige inzet van vele betrokken werkt Operation Education aan beweging in het onderwijs. Beweging die begint bij het stellen van fundamentele vragen. Want waartoe dient ons onderwijs? En waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Pas nadat we onszelf deze fundamentele vragen stellen, kunnen we doelbewuste keuzes maken over de invulling van onderwijs en kunnen we eigentijdse leersystemen vormgeven. Deel jouw vragen, antwoorden, perspectieven, onderzoek of alternatieven in de commentaren van de afzonderlijke blogs, of gebruikmakend van de hashtags #onderwijsvraag of #onderwijsvragen op sociale media.

______________________________________________________________________________________________

AD over: Een leven lang Leren

Diplomalozen gaan alsnog naar school. Zélfs de putjesschepper. Bij Stadsbeheer Rotterdam schreven ruim 150 rioolreinigers, straatreinigers, vuilnisophalers en groenonderhouders van Stadsbeheer zich in voor een mbo-opleiding. Het onderwijsprogramma is ontwikkeld om laagopgeleide en veelal vergrijsde werknemers flexibeler en weerbaarder te maken. ,,Bij reorganisaties moesten we soms afscheid nemen van mensen die door hun leeftijd en gebrek aan diploma's intern én extern weinig kansen hadden. Dat willen wij veranderen", aldus afdelingshoofd Peter Erkens.  Een schoonmaker moet veel meer kunnen dan schoonmaken. ,,Veiligheid, ergonomie, gastheerschap: het is tegenwoordig allemaal belangrijk", zegt coördinator Emine Turksever. De vereniging van tankopslagbedrijven VOTOB, met veel leden in de Rotterdamse haven, lanceerde deze week een eigen vakopleiding met een mbo-diploma. ,,Een mix tussen praktijk en theorie'', zegt Simone van Wilgen. ,,Bij de praktijkopdrachten moeten cursisten met een GoPro op hun hoofd opdrachten uitvoeren.''

______________________________________________________________________________________________

Wat is een hybride docent?

Hybride docenten. Nooit van gehoord? Toch bestaan ze al. Het zijn docenten die werken vanuit het verlangen de deuren open te zetten. Vanuit het verlangen het anders te doen, meer samen te werken met bedrijven en organisaties. Want daarmee maken ze hun werk uitdagender, het vak relevanter en hun lessen actueler. Door kruisbestuiving halen zij dubbel plezier uit het beste van twee banen.

__________________________________________________________________________________________

NRC Next over hosselen: Hoe goed kun jij hosselen?

Flexibel werken. De arbeidsmarkt verandert. Contracten worden flexibeler, vastigheid sterft uit. Hoog tijd om te ‘hosselen’: je inkomen bij elkaar scharrelen met verschillende klusjes, die samen genoeg opleveren. Maar hoe doe je dat?

__________________________________________________________________________________________

 

Versbeton in gesprek met de stad: Hoe ziet het onderwijs er in 2037 uit?

Hoe scholen in Rotterdam de macht terugnamen in het onderwijs (en de slag om de kansenongelijkheid wonnen) Onderwijsspecialist en Rotterdammer Ronald Buitelaar dacht een gedetailleerd scenario uit waarin scholen weer zelf aan het roer staan en Rotterdammers meedenken over het onderwijs in hun stad.

‘En nu wilt u natuurlijk weten hoe het Rotterdamse onderwijs erin geslaagd is om zijn achterstandspositie om te buigen in een voorloperpositie. Ik zal het u vertellen’

__________________________________________________________________________________________