Personeelstekort onderwijs en kinderopvang

Via vier actielijnen werkt de gemeente aan verminderen personeelstekort onderwijs en kinderopvang:

 • Vergroten instroom onderwijsprofessionals
  Hiervoor zet de gemeente in op werving van studenten mbo-pedagogisch medewerkers, pabo en lerarenopleiding. De gemeente kijkt ook breder door onder andere het versterken van opleidingsscholen, inzet op zij-instroom in alle sectoren en het verbeteren van doorstroom mbo naar pabo.
 • Behouden onderwijsprofessionals
  Dit doet de gemeente door scholen te helpen bij het verminderen van de werkdruk en het begeleiden van starters. Waar mogelijk ontzorgt de gemeente leraren door het verbeteren van de samenwerking met kinderopvang, preventie en jeugdhulp. Ook wordt de samenwerking tussen kinderopvang en gemeentelijke wijkteams verbeterd. Deze inspanningen zijn gericht op het verhogen van de werktevredenheid en het bieden van meer ruimte voor professionele ontwikkeling voor zowel leraren als teams.
 • Rotterdam als onderwijsstad
  Rotterdam wil een stad zijn waar leraren en pedagogisch medewerkers met plezier komen en blijven werken. Om dit te bereiken, faciliteert de gemeente huisvesting in de stad voor studenten van de pabo en lerarenopleiding. Ook wordt er gekeken naar manieren om leraren en pedagogisch medewerkers voorrang te geven bij het huren van woningen. Daarnaast zet de gemeente zich in om het parkeerbeleid bij scholen en instellingen te verbeteren voor deze professionals. Bovendien ontvangen leraren en pedagogisch medewerkers een Rotterdampas en Lerarenbeurs, als extra stimulans om in Rotterdam te werken.
 • Slim organiseren van het onderwijs
  Prognoses tonen aan dat er zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs de komende tien jaar een tekort aan leraren zal zijn. Om dit aan te pakken, promoot de gemeente het verder professionaliseren en het efficiënter inrichten van het onderwijs in Rotterdam. Via subsidies ondersteunt de gemeente basisscholen in hun inspanningen om het onderwijs op een vernieuwende manier vorm te geven, zonder in te leveren op de onderwijskwaliteit en de professionele standaard van het lerarenberoep. Dit initiatief bouwt voort op een aanpak die vanaf 2020 is ingezet, ondersteund door overeenkomsten tussen de nationale overheid, schoolbesturen en gemeenten. De gemeente verkent tevens hoe andere sectoren van deze benadering kunnen leren en deze kunnen overnemen. Bovendien wordt de proef met kunstvakdocenten, als een gedeeltelijke oplossing voor het lerarentekort, voortgezet
 • De Rotterdamse mbo-, hbo- en wo-opleidingen zijn partners waarmee de gemeente samenwerkt.