Rotterdams Lerarenprofiel Primair Onderwijs

Rotterdams Lerarenprofiel Primair onderwijs

Rotterdamse Uitdaging

Bewust van omgeving

Voor Rotterdamse scholen is het belangrijk om zich bewust te zijn van de wijk waarin deze staan en wat dit inhoudt voor de populatie van de school. Rotterdam is een stad die continu in beweging is, zodoende moeten scholen ook regelmatig de analyse naar buiten maken om te kijken of zij nog op het goede spoor zitten. Het is van belang om contacten te leggen en onderhouden met organisaties in de stad en de wijk. De school zorgt voor een gezamenlijk gedragen, veilig en positief schoolklimaat.

Diversiteit

Op Rotterdamse scholen is een mooie samensmelting te herkennen van de diversiteit in cultuur, capaciteit, achtergrond en taalniveau van de stad. De school heeft een duidelijk beeld hoe de diversiteit er in de school uitziet en een visie hoe zij hiermee omgaan. Hierdoor bieden zij alle kinderen de optimale mogelijkheden voor brede talentontwikkeling. Door de diversiteit besteden scholen extra aandacht aan het leren communiceren en aansluiting zoeken bij een ieders referentiekader. Iedereen binnen de school denkt, praat en werkt in mogelijkheden en oplossingen.

Samenwerking in de wijk

Rotterdamse scholen werken samen met externe specialisten en benutten hiervan de expertise en ervaringsdeskundigheid. Op deze manier kunnen scholen onderwijsarrangementen samenstellen om zo te komen tot ‘één kind, één plan’. Ouders worden gezien als ervaringsdeskundig en partners van de school. De ontwikkeling van het kind staat centraal. Scholen laten kinderen kennis maken met alle beroeps- en cultuurmogelijkheden die de stad rijk is.

 

Onderwijs in de praktijk

Pedagogiek

Rotterdamse leraren hebben aandacht voor de sociale vaardigheden en persoonlijke vorming van kinderen. Zij richten zich op de positieve aspecten en stellen opvoedings- en onderwijsbehoeften centraal. Leraren werken per school volgens een systematisch aanpak bij gedragsproblematiek. Zij zorgen voor orde en rust in de groep en een taakgerichte sfeer. Leraren kennen kinderen en willen helpen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Didactiek

Rotterdamse leraren stellen hoge eisen aan ieder kind en volgen hun ontwikkeling. Zij analyseren systematisch de voortgang van het onderwijs, zij passen instructie, verwerking en onderwijstijd aan op verschillende ontwikkelings- en taalniveaus binnen de groep. Leraren hebben kennis van de leerdoelen en leren kinderen strategische leervaardigheden en reflecteren. Leraren zorgen voor activerende, motiverende en inspirerende lessen met een duidelijke uitleg van de leerstof, waarin de behoeften van ieder kind centraal staan.

Samenwerking in teams

Rotterdamse leraren werken in teams. Zij kennen elkaars kwaliteiten en benutten deze om zelf te professionaliseren. Onderlinge expertise wordt uitgewisseld door middel van het observeren en voorbereiden van lessen. Er heerst een professionele sfeer waarin men elkaar feedback kan geven op het onderwijs. Zorg rondom kinderen wordt planmatig uitgevoerd en gedeeld zodat deze zorg ook gedragen wordt door alle leraren binnen de school. 

Professionele groei en ontwikkeling

Voorwaarden om te verbeteren

De Rotterdamse leraar werkt met een gestructureerd klassenmanagement. Binnen de groep en de school is er sprake van constructieve communicatie. Klassenobservaties, begeleidings- en coachingsgesprekken vinden regelmatig plaats voor en door de leraar. De Rotterdamse leraar heeft kennis van handelings- en oplossingsgericht werken en educatief partnerschap. Er wordt gezorgd voor intensieve begeleiding als een leraar nieuw begint op een school.

Leren in teamverband

De Rotterdamse leraar heeft regelmatig intervisie en collegiale consultatie. Binnen deze vormen kan de leraar een duidelijke hulpvraag formuleren. Kennis die opgedaan wordt door een individuele leraar wordt gedeeld in teamverband, zodat collega’s hiervan profiteren. De schoolleider creëert hiervoor de mogelijkheden en stimuleert deze wijze van leren.

Blijvend leren: Persoonlijke drive/ambitie

De Rotterdamse leraar heeft een onderzoekende, nieuwsgierige houding en werkt met persoonlijke doelstelling. Er is een constante reflectie op eigen rol en gedrag binnen de groep en de school. De Rotterdamse leraar is toekomstgericht en benut de mogelijkheden van individuele- en groepsscholing. De Rotterdamse leraar heeft een duidelijke visie op onderwijs en spiegelt deze regelmatig aan de schoolvisie, ondersteund door een betrokken schoolleider.