Onderwijs en wijkteams

Taakgroep samenwerken 1 plan

Sinds de oprichting van de wijkteams, in 2015, gaan heel veel zaken goed in de samenwerking met het onderwijs. Er zijn ook verbeterpunten. De taakgroep ‘samenwerken 1 plan’ richt zich op het bevorderen van een goede samenwerking tussen het onderwijs en de wijkteams in het primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam.

De taakgroep is een vertegenwoordiging van de scholen, Koers VO, schoolmaatschappelijk werk en de wijkteams. De taakgroep heeft als opdracht de samenwerking tussen scholen en wijkteams te verbeteren. In de samenwerking rondom de leerling is de schoolmaatschappelijk werker een belangrijke schakel naar het wijkteam. Zij vormen het eerste aanspreekpunt als blijkt dat de hulp voor een kind verder gaat dan het schoolterrein. De schoolmaatschappelijk werker is dan degene die contact legt met het wijkteam.

Kernpunten taakgroep

Naar aanleiding van de uitkomsten van diverse onderzoeken* naar de samenwerking tussen scholen en wijkteams, heeft de taakgroep samenwerken 1 plan een aantal kernpunten gedefinieerd waar de komende tijd aan gewerkt wordt:

  • Verbeteren van de werkinstructie samenwerking onderwijs, schoolmaatschappelijk werkers en wijkteams
  • Verbeteren en vereenvoudigen van de toeleiding naar wijkteams vanuit de scholen
  • Herzien en verbeteren van het proces van warme overdracht onderwijs – wijkteams
  • Herijken rol contactpersonen wijkteams voor scholen
  • Bekendmaken escalatie routes in gevallen waarin de samenwerking stagneert
  • Introduceren van een gemeenschappelijke evaluatie onderwijs - wijkteams
  • Communicatie over de samenwerking onderwijs en wijkteams en de voortgang van de taakgroep

Waarom investeren we gezamenlijk in de aansluiting onderwijs en jeugdhulp?

In de ontwikkeling van het kind is soms extra hulp en ondersteuning nodig. Soms kan die hulp binnen de school geleverd worden, maar soms is er meer nodig. Daarbij is een goede samenwerking tussen professionals rondom de zorg en ondersteuning aan het kind onontbeerlijk. Scholen, jeugdhulporganisaties en de gemeente hebben hierin elk een eigen verantwoordelijkheid, maar werken nadrukkelijk samen om tijdig de juiste hulp te kunnen leveren. Uiteraard doen ze dat niet zonder daar ook de ouders intensief bij te betrekken. De uitdaging ligt in het zo gericht mogelijk combineren van onderwijs en jeugdhulp en dit op maat aan leerlingen aan te bieden waar dat nodig is. In de samenwerking rondom een leerling is de schoolmaatschappelijk werker een belangrijke schakel naar het wijkteam. Lees hier verhalen uit de praktijk tussen schoolmaatschappelijk werkers en het wijkteam.

Waar doelen we gezamenlijk op?

Elk kind verdient een goede onderwijsplek met de juiste ondersteuning, begeleiding en hulp waar dat nodig is. Om zo te kunnen werken aan een kansrijke toekomst met zo min mogelijk belemmeringen. Alle Rotterdamse kinderen moeten kunnen rekenen op een passende plek in het Rotterdamse onderwijs, met ondersteuning en wijkgerichte jeugdhulp waar dat nodig is. Binnen het onderwijsbeleid Leren Loont! werken Rotterdamse scholen en de gemeente samen aan hogere onderwijsresultaten, minder schooluitval en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. In ditzelfde beleid is door onderwijs en de gemeente ook vastgelegd dat de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp goed moet zijn. Goede samenwerking is hierbij onontbeerlijk. In de komende maanden zal de taakgroep de eerdergenoemde zaken verder uitgewerken. Via deze website wordt de voortgang gecommuniceerd.

Vragen?

Natuurlijk zijn en blijven ouders de eerst verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Tegelijkertijd is ook het onderwijs en daarmee de school van het kind onlosmakelijk met de opvoeding verbonden. Heb jij vragen over ondersteuning, zorg of verzuim? Schroom dan niet je vraag te mailen naar onderwijs@rotterdam.nl.

Documenten

U kunt op onderstaande link klikken om het pdf te downloaden.

Kijk ook hier voor het uitgebreide nieuwsbericht behorende bij deze documenten.

*Oberon onderzoek, NRJ cliënten enquête, de AOJ monitor van het NJI en de evaluatie van het servicepunt SMW en de nulmeting onder zorgcoördinatoren in het VO.