Schil om de school

Scholen willen zich kunnen wijden aan hun kerntaak: het bieden van goed onderwijs. Scholen blijken in de praktijk ook vaak een vindplaats voor allerlei sociaal-maatschappelijke vraagstukken die kunnen spelen rond het kind of die van invloed zijn op de thuissituatie en kinderen belemmeren in hun ontwikkelkansen. Dit legt een enorme druk op scholen en verzwaart de werkdruk van de leraren. Daarom ondersteunt de gemeente de school met een schil van gemeentelijke inzet.

In deze schil bevinden zich activiteiten, projecten en professionals, die ondersteunend zijn aan de kerntaken van het onderwijs. Inzet ervan draagt bij aan het verminderen van de (te) hoge werkdruk van leraren en pedagogisch medewerkers. Daarmee draagt de Schil bij aan het bevorderen van onderwijskwaliteit.

Kenmerken, uitgangspunten en een belangrijke voorwaarden:

  • Het aanbod van de Schil om de School is gericht op vroegsignalering, preventie en herstel.
  • Ingezet vanuit de behoeften van het kind en de opgaven in het onderwijs, integraal en eenvoudig georganiseerd zodat dit het onderwijs ontlast en versterkt
  • Het is aan het onderwijsveld zelf om te bepalen welke inzet aan interventies waar nodig is.
  • Centraal in deze aanpak staat het verstevigen van het netwerk van partners in de stad en van scholen.
  • Het college beweegt via de Schil mee met wat nodig is in de maatschappij en in het onderwijs aan ondersteuning. Inzet vanuit meerdere portefeuilles werkt beter dan benadering vanuit losse beleidsvelden, juist omdat de problemen van de kinderen, scholieren en studenten vaak niet op één specifiek onderwerp zitten.
  • In het partnerschap tussen onderwijs en gemeente is ruimte voor maatwerk, flexibiliteit, experimenteren én fouten maken.
  • Als een goede partner van het onderwijsveld gaan wij niet op de stoel van de ander zitten.
  • Als gemeente verwachten wij van het onderwijsveld openheid die nodig is om gezamenlijk verder te komen. Hierdoor kunnen we nieuwe stappen zetten richting het gezamenlijke doel: de beste onderwijskansen voor elke Rotterdamse peuter, scholier en student.
  • Ook het Rijk investeert extra in kinderopvang en voorschoolse educatie, het verminderen van het lerarentekort en in kwaliteit. Dit staat in beleidsdocumenten als De Basis op Orde,
  • De Landelijke Werkagenda mbo en Visie kansengelijkheid funderend onderwijs. Wij kiezen onze gemeentelijke maatregelen en acties zorgvuldig. Ze sluiten aan bij de investeringen van de rijksoverheid, zodat ze elkaar versterken en er geen dubbele financiering is.

Het begint met veiligheid

Fysieke en sociale veiligheid in en om scholen is een basisvoorwaarde voor leerlingen en studenten om te kunnen leren en voor leraren om goed te kunnen werken en onderwijs te kunnen geven.

Vanuit het NROB ondersteunt de gemeente met een financiële bijdrage de samenwerking op het gebied van veiligheid binnen de verschillende onderwijssectoren en met veiligheidspartners in de stad. Ook onderzoekt de gemeente of het convenant Veiligheid in en om het Onderwijs kan worden uitgebreid van vo en mbo naar po en hoger onderwijs. Per sector stelt de gemeente hiervoor budget beschikbaar.

Daarnaast ondersteunt de gemeente vanuit de Schil om de School in samenspraak met het onderwijsveld activiteiten op het gebied van veiligheid. De gemeente zorgt voor een efficiënte netwerk en een overlegstructuur, waarin onderwijs en gemeente zich samen met stedelijke partners inzetten voor een veiliger klimaat in en om de school.