Scholen die zichzelf sterk verbeteren

Rolf van den Berg

Leren Loont! streeft naar onderwijsinstellingen van uitstekende kwaliteit, met de beste schoolleiders en de beste leraren. Maar wat als, om welke reden dan ook, die ambities uit zicht geraken, als een school haar kwaliteit niet stabiel of op orde krijgt? Bijvoorbeeld na een signaal door de schoolinspectie? Expertteams helpen die scholen weer op het juiste spoor te zetten. Eén van de pleitbezorgers van die Rotterdamse expertteams is Rolf van den Berg, bestuursvoorzitter van Kind en Onderwijs, de stichting met 24 christelijke scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs op de rechter Maasoever van Rotterdam.

Wat zijn dat eigenlijk, expertteams?

Expertteams komen in actie na een hulp- of adviesvraag van een school. Er is een ‘pool’ van acht à tien ervaren onderwijsprofessionals. Die professionals hebben ieder verschillende achtergronden, kennis, ervaring en vaardigheden. Er zijn experts op het gebied van taalverwerving, schoolontwikkeling, personeelsbeleid of sturingsvraagstukken, om enkele voorbeelden te noemen. Aansluitend op de vraag of behoefte van de school wordt er een duo gevormd dat naar de school gaat. Dan gaat een ondersteunings- en adviestraject van start dat tot oplossing, of in ieder geval verlichting, van de problemen leidt.

 Hoe is het idee van de expertteams ontstaan?

Vóór mijn werk bij Kind en Onderwijs was ik werkzaam in het voortgezet onderwijs. Daar maakte ik kennis met de expertteams. Het werkte goed, ik heb gezien dat scholen - ook bij de topklassen - zichzelf sterk verbeterden nadat de expertteams de schoolleiding op het goede spoor hadden gezet. Toen ik  betrokken raakte bij het opstellen van Leren Loont! heb ik me sterk gemaakt voor een bredere inzet van de expertteams. Het kan een snelle, efficiënte en inspirerende aanpak zijn die ik daarom ook graag op de basisscholen van Kind en Onderwijs warm aanbeveel.

Hoe ziet het ondersteuningstraject eruit, nadat de hulpvraag door de school is gesteld?

Tijdens en na het eerste gesprek, waarbij het schoolbestuur aanwezig is, wordt de hulpvraag of het probleem geconcretiseerd en uitgediept, waarna de school een plan opstelt. Tijdens de uitvoering van dit plan brengt het expert-duo maximaal drie keer per jaar een bezoek aan de school om de vorderingen te bespreken. Want, laat dat duidelijk zijn, het traject is niet vrijblijvend. Mocht tijdens het traject blijken dat er andere of aanvullende expertise nodig is, dan kan het duo van samenstelling veranderen. Alle leden van het expertteam zijn deskundig, maar het gaat om de juiste match tussen het expert-duo en de school. Aan het eind van het schooljaar vindt er een eindevaluatie plaats.

Wat zijn de ervaringen tot nu toe en ziet u verbeterpunten?

Het is belangrijk dat er een juiste afstemming is tussen de expertise van het expertteam en de behoefte van de school. Bij een goede match ontstaat inspiratie om zaken anders of intensiever aan te pakken. Ik heb gezien dat scholen zich bewuster worden van de knelpunten, dat er vernieuwing en verbetering waarneembaar is. Er zijn scholen van de kwalificatie ‘zwak’ naar ‘voldoende’ gegroeid of van ‘voldoende’ verder gekomen in hun ontwikkeling. Dat zijn tastbare resultaten ter verbetering van de onderwijskwaliteit op de Rotterdamse scholen.