IKC Van Kampen (Un1ek Onderwijs & Opvang)

In 2014 is vanuit een visie op inclusief onderwijs en IKC-vorming gewerkt aan het onderwijs-en opvangconcept van de school. Naast de ‘gewone’ verzorging van opvang en onderwijs worden kinderen uitgedaagd om het ‘waarom’ te ontdekken en om zelf oplossingen te vinden voor vragen en problemen.

Alle kleuters starten in een instroomgroep. Het moment waarop ze doorstromen naar cluster 1/2, hangt af van hun ontwikkeling. Vanaf cluster 1/2 werkt de school groepsdoorbroken, waarbij elk kind les krijgt op zijn of haar niveau. In groep 4 start het werken in clusters. Er is een cluster 4/5, een cluster 6/7 en een cluster 8 en binnen elk cluster werkt het kind op het eigen niveau aan de verschillende lessen. De clusters bestaan uit maximaal 105 leerlingen (bijvoorbeeld 2 groepen 6 en 2 groepen 7 met 3 vakleerkrachten en 1 leerkrachtondersteuner). De leerlingen wisselen elke 45 minuten van lokaal en leerkracht. De lokalen zijn ingericht op specialisme. Er is een vakleerkracht rekenen, taal/spelling en lezen. Deze vakdocenten zijn tevens de mentor van 35 kinderen binnen het cluster. In de middagen wordt er op een onderzoekende manier thematisch gewerkt aan alle WO vakken. 

Kinderen worden gestimuleerd om van en met elkaar leren. Hiervoor biedt IKC Van Kampen een flexibele organisatie aan, waarin samenwerken en doorstromen binnen onderwijsgroepen vanzelfsprekend is.

Binnen het kindcentrum wordt gewerkt met een integrale zorglijn; de zorg is, door het hele IKC verspreid, op één manier vormgegeven. Op deze manier wordt de zorg die een kind nodig heeft ook daadwerkelijk gerealiseerd. Er worden verschillende vormen van zorg op IKC Van Kampen aangeboden, onder andere op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en ondersteuning bij (hoog)begaafdheid. Naast een intern begeleider zijn een kindercoach, een orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk en een logopedist aan de school verbonden.

Omdat de kinderen een eigen leerroute hebben is het mogelijk om flexibel om te gaan met 3 vakantieweken per schooljaar (de herfstvakantie, de voorjaarsvakantie en 1 week van meivakantie, de andere vakantieweken staan vast).