Inclusief onderwijs bij IKC Van Kampen


IKC van Kampen, onderdeel van Un1ek Onderwijs & Opvang, benadert onderwijs inclusief, met een focus op het stimuleren van zelfontdekking en probleemoplossing bij kinderen.

Inclusief onderwijs en opvang

In 2014 is vanuit een visie op inclusief onderwijs en IKC-vorming gewerkt aan het onderwijs-en opvangconcept van de school. Naast de ‘gewone’ verzorging van opvang en onderwijs worden kinderen uitgedaagd om het ‘waarom’ te ontdekken en om zelf oplossingen te vinden voor vragen en problemen.

Flexibele leertrajecten

Alle kleuters beginnen bij IKC Van Kampen in een speciale instroomgroep. Afhankelijk van hun individuele ontwikkeling stromen ze door naar cluster 1/2, waar onderwijs op maat wordt geboden. Vanaf groep 4 werken de kinderen in leeftijdsgemixte clusters, zoals 4/5, 6/7 en 8, waarbij ieder kind op eigen niveau leert. Elk cluster, bestaande uit maximaal 105 leerlingen, wordt begeleid door drie vakleerkrachten en een ondersteuner. De leerlingen wisselen elke 45 minuten van lokaal en leerkracht, wat bijdraagt aan een dynamische en gepersonaliseerde leeromgeving.

Onderzoekend en thematisch Leren

De lokalen zijn ingericht op specialisme. Er is een vakleerkracht rekenen, taal/spelling en lezen. Deze vakdocenten zijn tevens de mentor van 35 kinderen binnen het cluster. In de middagen wordt er op een onderzoekende manier thematisch gewerkt aan alle WO vakken. 

Kinderen worden gestimuleerd om van en met elkaar leren. Hiervoor biedt IKC Van Kampen een flexibele organisatie aan, waarin samenwerken en doorstromen binnen onderwijsgroepen vanzelfsprekend is.

Integrale zorglijn

IKC Van Kampen hanteert een geïntegreerde zorgaanpak, consistent toegepast door het hele centrum, om te garanderen dat elk kind de benodigde zorg krijgt. Het kindcentrum biedt diverse zorgdiensten, waaronder ondersteuning voor sociaal-emotionele ontwikkeling en begeleiding bij (hoog)begaafdheid. Het zorgteam omvat een intern begeleider, kindercoach, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker en logopedist, wat zorgt voor een holistische benadering van de leerlingenzorg.

Flexibele vakantieperiodes

Omdat de kinderen een eigen leerroute hebben is het mogelijk om flexibel om te gaan met 3 vakantieweken per schooljaar (de herfstvakantie, de voorjaarsvakantie en 1 week van meivakantie, de andere vakantieweken staan vast).

Bekijk de video over de werkwijze van IKC van Kampen