Sociale veiligheid

 • Projecten stichting Excelsior4All
  Sociaal-maatschappelijke projecten van de Stichting Excelsior4All gericht op weerbaarheid, samenwerken en maatschappelijke betrokkenheid.
 • Aanpakken voor de hele school, gesubsidieerd door gemeente Rotterdam voor po en vo.
  Met de volgende aanpakken kan en schoolteam werken aan sociale veiligheiden de sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen. De aanpakken zijn gesubsidieerd door de gemeente.
 • Methode Taakspel van CED Groep voor po
  Methode om onrustig en storend gedrag in de klas te voorkomen of verhelpen, zodat leerlingen beter en taakgericht werken en er een veiliger en prettiger klassenklimaat ontstaat. Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens reguliere lessen. De methode is geschikt voor groep 1 tot en met 8 van de basisschool. Scholen kunnen zich aanmelden voor een training bij de CED groep via e-mail: frontoffice@cedgroep.nl.
 • Kanjertraining op school voor po
  Met de Kanjertraining werk je op school aan het vergroten van sociale veiligheid en het vergroten van sociale vaardigheden van leerlingen.  De training vermindert pesten, uitsluiting en meeloopgedrag. Uit onderzoek blijkt dat onder andere agressie en somberheidsklachten bij leerlingen afnemen. De methode is geschikt voor groep 1 tot en met 8. Scholen kunnen zich aanmelden voor een training bij de stichting Kanjertraining via e-mail: info@kanjertraining.nl of bellen naar 036  548 94 05.
 • Lesmethode Avant Sanare Zippy’s vrienden en Apple’s vrienden voor po
  Lesmethode, waarin kinderen leren omgaan met gevoelens en met elkaar. De leerkracht bespreekt aan de hand van het materiaal thema’s als vriendschap, ruzie, eenzaamheid en elkaar helpen.
 • Lesmethode Avant Sanare Positieve psychologie voor po
  Lesmethode voor het vergroten van sociale veiligheid op school en het uitbreiden van de sociale vaardigheden van leerlingen in groep 7 en 8.  Via thema’s als een positief zelfbeeld, een positieve mindset en positieve vriendschappen. 
 • Aanpak voor positief pedagogisch klimaat School Wide Positive Behavior support voor po en vo
  De aanpak is gericht op gedrag en zet in op een positief pedagogisch klimaat op school en op het verminderen van gedragsproblemen onder jongeren (en volwassenen) door met elkaar de voorwaarden te creëren waarop positief gedrag actief aangeleerd en gestimuleerd wordt.  Er wordt gewerkt vanuit waarden en leerkrachten en kinderen zijn zelf nauw betrokken bij de invulling van het programma. Scholen kunnen zich aanmelden voor een traject bij PI research (e-mail: info@piresearch.nl, telefoon: 020 650 15 01) of bij Verus (e-mail: pkalkman@verus.nl, telefoon: 0348 74 44 86).
 • Training Lev2Live weerbaar en gezond voor po
  Training om leerlingen te leren kiezen voor een verantwoorde leefstijl. Leerlingen worden gestimuleerd en toegerust om op een gezonde manier naar zichzelf en naar anderen te kijken en van daaruit gezonde en verantwoorde keuzes te maken. De keuzes betreffen terreinen als vriendschap, media, seksualiteit en risicogedrag. Scholen kunnen zich aanmelden voor de tweedaagse training via e-mail info@chris.nl of telefoon: 085 04 04 850.
 • Leefstijlinterventie van Stichting Chris en Voorkom voor po
  De interventie heeft als doel: “In het kader van gezondheidsbevordering is de jongere zich bewust van gezonde en ongezonde gewoonten en gewoontevorming in zijn/haar leven. Hij/zij ervaart een grotere mate van weerbaarheid met betrekking tot schadelijk/ongezond risicogedrag waaronder het experimenteren met c.q. gebruik van tabak en alcohol.” Jongeren leren weerbaarheidscompetenties (kennis/bewustwording, houding, gedrag) aan met het oog op het op een gezonde wijze omgaan met gewoon- te(vorming) en risicosituaties, waaronder die te maken hebben met het mogelijk experimenteren met tabak en alcohol. Scholen kunnen zich aanmelden voor 2 lessen van 90 minuten.
 • Happylessen Trimbos voor vo en mbo
  Lessen voor jongeren tussen de 13 en 25 jaar gericht op welbevinden en geluk. Happyles bestaat een klassikale introductieles, twee e-learninglessen, een afsluitende klassikale les en een happylestest.
 • Alleen jij bepaalt wie je bent voor jongeren van 12 tot 18 jaar in vmbo of praktijkonderwijs
  Gedragsprogramma om delinquent en/of overlastgevend gedrag te voorkomen via sport. De gemeente subsidieert het programma waarin jongeren worden gestimuleerd in het maken van de juiste keuzes. Het programma verlengt de veilige onderwijsomgeving buiten schooltijd.Dat gebeurt door jongeren te stimuleren een teamsport te beoefenen onder professionele begeleiding, binnen een sportvereniging.
 • Fier landelijk expertise- en behandelcentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties
  Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Expertisegebieden: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek, seksueel geweld en (vroegkinderlijke) traumatisering. Fier biedt opvang, hulp en behandeling bij geweld in afhankelijkheidsrelaties en is gespecialiseerd in het bieden van veiligheid en bescherming bij zeer ernstige dreiging. Fier heeft ook een chatfunctie voor anoniem chatten met hulpverleners. Bij mensenhandel gaat het lang niet altijd over seksuele uitbuiting of fysiek geweld; vaak worden kwetsbare jongeren gedwongen om voor heel weinig geld drugs te verhandelen. De meeste slachtoffers durven niet aan de bel te trekken. Daarom zijn Fier, Humanitas Rotterdam en de gemeente Rotterdam de campagne chaterover.nl begonnen. Ze roepen jongeren op om hun verhaal, of dat van een ander, anoniem te delen met gespecialiseerde chat-hulpverleners.