Talentenklassen: steuntje in de rug voor talentvolle leerlingen

Elke basisschoolleerkracht heeft ze in de klas: talentvolle leerlingen. Maar niet elk talentvol kind krijgt de kans om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen. Ze lopen het risico onder hun niveau het voortgezet onderwijs in te stromen. Ze belanden op het vmbo-tl, terwijl ze havo aan zouden kunnen. Of ze gaan havo doen, terwijl vwo of het gymnasium mogelijk zou zijn. De Rotterdamse Talentenklassen geeft leerlingen een steuntje in de rug. Leerlingen die de potentie hebben, voor gymnasiaal of havo/atheneum onderwijs, maar daar niet vanzelfsprekend terecht komen door bijvoorbeeld hun sociaaleconomische achtergrond of taalachterstand. De leerlingen én hun ouders worden aangemoedigd en uitgedaagd om hogere doelen te stellen. Ook leerlingen van uw school kunnen meedoen met de Talentenklassen.

Rotterdamse Talentenklassen

Dit schooljaar is het vijfde jaar dat de Talentenklassen van start zijn gegaan. Zo’n 400 leerlingen uit groep 8 en hun ouders hebben deelgenomen aan dit programma. De resultaten zijn goed. Nu, vier jaar na start van de talentklassen, volgt 70% van de eerste lichting leerlingen nog steeds les op het hoogst haalbare middelbaar onderwijs. Tijdens groep 8 krijgen leerlingen de kans kennis te maken met het voortgezet onderwijs. Op woensdagmiddagen gaan ze naar een van de VO-scholen die meedoen aan het programma. Ze krijgen les van VO-docenten. De leerlingen verbeteren hun taalkennis en vergroten hun woordenschat. Er wordt veel aandacht geschonken aan begrijpend lezen: een struikelblok voor veel talentvolle leerlingen.  Ze wennen alvast aan de ‘grote school’ en vergoten hun sociaal– en cultureel kapitaal.

Samenwerkende scholen

De Talentenklassen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van 4 voortgezet onderwijsscholen: het Marnix Gymnasium, het Erasmiaans Gymnasium, het Lyceum Kralingen en OSG Hugo de Groot. Sezer, bureau voor diversiteit, begeleidt en coördineert de Talentenklassen. De gemeente Rotterdam ondersteunt het programma. Voor leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn er geen kosten verbonden aan hun deelname.

Doelstellingen

De Talentenklassen richten zich op leerlingen én hun ouders. De doelstellingen zijn:
  • leerlingen uit groep 8 zodanig toe te rusten dat zij de keuze kunnen maken voor de juiste vervolgopleiding; door vaardigheden en kennis aan te bieden, vooral op het gebied van Nederlandse taal en algemene (sociaal, culturele en historische) ontwikkeling;
  • ouders van deze leerlingen nieuwe inzichten en vaardigheden aan te reiken waarmee zij zo goed mogelijk voorbereid zijn op het ondersteunen van hun kind op het voortgezet onderwijs en in zijn of haar verdere ontwikkeling.

Het aanbod

Het programma van de Talentenklassen duurt een jaar en bestaat uit drie onderdelen. De drie arrangementen zijn complementair en richten zich op het kind, de ouders en gezamenlijke buitenschoolse activiteiten.
1. leerlingen: een structurele taalcomponent op de woensdagmiddag voor leerlingen;
2. ouders: een trainingsaanbod gericht op Ouderbetrokkenheid en participatie;
3. leerlingen én ouders: diverse gezamenlijke buitenschoolse activiteiten om verdere ontwikkeling van cultureel kapitaal en de opbouw van sociaal kapitaal te bewerkstelligen.

Welke leerlingen komen in aanmerking?

De Talentenklassen zijn voor leerlingen die veel in hun mars hebben, maar aanmoediging en begeleiding nodig hebben. Het zijn gemotiveerde leerlingen. Ze hebben potentie hebben voor gymnasiaal of havo/atheneum onderwijs, maar komen daar niet vanzelfsprekend terecht. Dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals hun sociaaleconomische achtergrond of een taalachterstand. De leerling heeft een brede interesse, scoort goed op motivatie, en rekenen, maar minder goed op taal (begrijpend lezen, woordenschat) en culturele ontwikkeling. Dit schooljaar zit de leerling in groep 7 en gaat volgend schooljaar naar groep 8 en start met het programma van de Talentenklassen.

Aanmelding en beoordelingscriteria

Tijdens de beoordeling van de aanmelding wordt gekeken naar de criteria van de Rotterdamse Plaatsingswijzer. De inschatting van de leerkracht en/of intern begeleider is een ander criterium om te bepalen of de leerling in aanmerking komt voor de Talentenklassen.

Resultaten

De resultaten zijn het best te meten en te zien bij leerlingen uit de eerste lichting Talentenklassen uit het schooljaar 2013-2014. 46 leerlingen werden in een van de drie Talentenklassen geplaatst. De leerlingen hadden een taalachterstand, een beperkte algemene ontwikkeling en waren afkomstig van basisscholen met een lager dan gemiddelde niveau. De leerlingen hadden geen klasgenoten aan wie ze zich konden optrekken. Nu, vier jaar na dato, volgt 70% van deze leerlingen les op het hoogst haalbare middelbaar onderwijs: 32 van de 46 leerlingen volgt het gymnasium of atheneum. De overige 9 leerlingen volgen het havo en 5 het mavo. Hoewel het prematuur is, laten de daarop volgende lichtingen Talentenklassen een stijgende lijn zien. Resp. 87% uit het schooljaar 2014-2015, 88% uit het schooljaar 2015-2016 van het aantal leerlingen, verwerft zichzelf op deze manier een ideale uitgangspositie voor een succesvolle vervolgstudie en loopbaan.

Leerlingen aanmelden

U kunt uw leerling(en) aanmelden tot 26 april 2018 via het aanmeldingsformulier. Deze kunt u opvragen door te mailen naar: dinko@sezer.nl onder vermelding van ‘aanmelding Talentenklassen’.

 

Ervaringen 

Scholen, een leerling, ouders en de projectleider vertellen over de Rotterdamse Talentklassen. Lees hun ervaringen hier: