Taskforce thuiszitters

Thuiszitters zijn kinderen tussen de 5-18 jaar die niet op school staan ingeschreven of langere periode verzuimen. Dat verzuim is zonder ontheffing op grond van de Leerplichtwet of een vrijstelling van geregeld schoolbezoek. De opdracht van de Taskforce is om het aantal thuiszitters en de duur van het thuiszitten terug te brengen.

De Taskforce Thuiszitters is een initiatief van de wethouder van Onderwijs van de gemeente Rotterdam én de beide Samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs: Koers VO en PPO Rotterdam.

Wie zijn deelnemers aan de Taskforce?

De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van scholen, jeugdhulp en gemeente. Scholen: BOOR, LMC, CVO, Samenwerkingsverband Koers VO, Samenwerkingsverband PPO Rotterdam en de mbo’s Albeda en Zadkine.
Jeugdhulp: Horizon, Yulius, MEE, CJG, Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk. Gemeente: afdeling Toezicht en Handhaving/Leerplicht en afdeling Jeugd/Jeugdhulp De Taskforce staat onder leiding van een programmamanager van de Gemeente Rotterdam.

Wat is een thuiszitter?

Een thuiszitter is een leer- of kwalificatieplichtig kind tussen de vijf en achttien jaar, dat niet is ingeschreven aan een erkende onderwijsinstelling of gedurende een aaneengesloten periode van meer dan vier weken, zonder geldige reden zoals ziekte, niet deelneemt aan enige vorm van onderwijs of een naar onderwijsterugleidende vorm van hulp of begeleiding.

Hoeveel thuiszitters zijn er in Rotterdam?

Elk jaar komen er enkele honderden Rotterdamse leerlingen voor korte of langere tijd thuis te zitten. In verreweg de meeste gevallen wordt dit probleem binnen een paar weken opgelost. Voor een kleine groep leerlingen is het probleem hardnekkig.

Hoe werkt de Taskforce?

De Taskforce Thuiszitters behandelt zaken die door de Samenwerkingsverbanden Koers VO en PPO, in afstemming met Leerplicht, worden aangemeld. Het gaat om thuiszittende leerlingen voor wie geen oplossing in zicht is.
De Taskforce kijkt eerst wat al is gedaan om deze leerlingen weer naar school te helpen. Alle leden van de Taskforce die kunnen helpen bij een oplossing worden betrokken. De Taskforce praat uiteraard ook met de leerling en de ouders. Daarna maakt de Taskforce een ontwerpbesluit. Het College van Bestuur van het betreffende Samenwerkingsverband bekrachtigt het besluit. Het kind en zijn ouders krijgen het besluit. Ook de school en het schoolbestuur krijgen het besluit. Aan de school wordt gevraagd om te rapporteren over de plaatsing.

Mandaat met ‘doorzettingskracht’

De Rotterdamse schoolbesturen hebben de Samenwerkingsverbanden Koers VO en PPO Rotterdam een mandaat met zogenoemde ‘doorzettingskracht’ gegeven. Dat betekent dat de Taskforce, als laatste redmiddel, een bindende beslissing kan nemen op welke school een thuiszittende leerling moet worden geplaatst.

Waarom heeft de Taskforce een mandaat met ‘doorzettingskracht’ nodig?

Elk kind heeft recht op onderwijs. Als een kind niet meer naar school gaat, moet de school samen met de thuiszittende leerling en zijn ouders het probleem oplossen.
Vaak moet de school daarvoor samenwerken met andere partijen. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ondersteunt de school hierbij. De Leerplichtambtenaar treedt zonodig handhavend op. Mocht al deze inzet toch niet tot een oplossing leiden, dan kunnen de Samenwerkingsverbanden de Taskforce Thuiszitters om een beslissing vragen.

Moeten ouders meewerken?

Ouders moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Wanneer de Taskforce een beslissing heeft genomen, moet de thuiszittende leerling naar de betreffende school. De wethouder van Onderwijs van de gemeente Rotterdam heeft de Taskforce gemandateerd om leerplichtambtenaren in te zetten, wanneer de Taskforce een beslissing heeft genomen.

Hoe snel onderneemt de Taskforce actie?

Een leerling is na vier weken onafgebroken afwezigheid een thuiszitter. Als een school al eerder weet wat er aan de hand is, dan is het niet nodig om eerst vier weken af te wachten om in actie te komen. Na vier weken zal de school in ieder geval de thuiszitter melden bij Leerplicht én bij de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.
Liefst wacht een school niet vier weken, maar meldt het probleem direct bij het Samenwerkingsverband. Het betreffende Samenwerkingsverband zal dan samen met de school een oplossing proberen te vinden. Wacht een school vier weken met de melding, dan hebben de school en het Samenwerkingsverband daarvoor dan nog maar zes weken de tijd. In die zes weken is één van de mogelijkheden om de Taskforce in te schakelen. De inzet van alle betrokkenen moet zijn dat na ten hoogste tien weken de thuiszittende leerling op een passende onderwijsplaats start.

Jeugdhulp?

Hoewel de Wet passend onderwijs scholen de opdracht en middelen biedt om een kind zoveel als mogelijk een geschikt onderwijsaanbod te doen zal in een aantal gevallen ook aanvullende hulp nodig zijn. De Jeugdwet legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de Gemeente.
Aan de Taskforce neemt daarom de Afdeling Jeugd van de Gemeente Rotterdam deel, die verantwoordelijk is voor de jeugdhulp in de stad. Zij draagt er zorg voor, dat jeugdhulp meehelpt aan de oplossing voor het thuiszitten door interventies in de thuissituatie en een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

Wachtlijsten?

Het kan voorkomen dat een thuiszitter niet meteen op een passende onderwijsplaats kan starten, omdat daarvoor een wachtlijst bestaat, bijvoorbeeld voor het speciaal onderwijs, voor internationale schakelklassen, voor bepaalde combinaties van onderwijs en zorg. De Taskforce kan een tekort aan capaciteit niet wegnemen, maar zal zich inspannen om met de deelnemers zorg te dragen voor een (tijdelijke) oplossing.

Hoe kom ik in contact met de Taskforce?

De aanmelding bij de Taskforce Thuiszitters gebeurt door de beide Samenwerkingsverbanden in afstemming met Leerplicht. Bent u van mening dat een zaak naar de Taskforce moet, dan zoekt u contact met het Samenwerkingsverband.
Voor basisscholen is dat het Samenwerkingsverband PPO Rotterdam: (010) 303 14 00 en voor het voortgezet onderwijs is dat het Samenwerkingsverband Koers VO: (010) 484 25 76.

Heeft de Taskforce een bestuur?

De Taskforce wordt bestuurd door een Stuurgroep, onder voorzitterschap van de wethouder van Onderwijs van de gemeente Rotterdam. Aan de Stuurgroep nemen ook leden van de colleges van bestuur van de Samenwerkingsverbanden deel, een vertegenwoordiger van de Rotterdamse schoolbestuurders en het hoofd van de Afdeling Toezicht en Handhaving/Leerplicht van de gemeente Rotterdam.

Is de privacy-bescherming goed geregeld?

Voor de Taskforce Thuiszitters is een privacy-regeling van kracht, waarin onder andere is geregeld dat de thuiszittende leerlingen en hun ouders schriftelijk over hun aanmelding bij de Taskforce worden geïnformeerd, dat zij in een huisbezoek persoonlijk kunnen worden gehoord en dat zij een afschrift ontvangen van de beslissing van de Taskforce.
De Privacy-regeling Taskforce Thuiszitters en de Toelichting daarop zijn beschikbaar op deze site.

Waar kan ik terecht met klachten over de Taskforce?

Voor klachten over de Taskforce Thuiszitters kunt u terecht bij het Klachtenbureau Maatschappelijke Ontwikkeling. Dat kan telefonisch via het telefoonnummer 14-010 of via de website: www.rotterdam.nl/klachtenmeldingen.

Informatie

Voor informatie over de Taskforce kunt u terecht bij Mandy Goudriaan, zaakonderzoeker, via 06-10972844 of m.goudriaan1@rotterdam.nl.