Taskforce thuiszitters

Als een kind niet meer naar school gaat, moet de school samen met de thuiszittende leerling en zijn ouders het probleem oplossen. Vaak moet de school daarvoor samenwerken met andere partijen.

De samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam (basisonderwijs) en Koers VO (voortgezet onderwijs) ondersteunen de school hierbij. De Leerplichtambtenaar treedt zonodig handhavend op. Mocht al deze inzet toch niet tot een oplossing leiden, dan kunnen de Samenwerkingsverbanden of de Taskforce Thuiszitters om een beslissing vragen.

Een thuiszitter is een leer- of kwalificatieplichtig kind tussen de vijf en achttien jaar, dat niet is ingeschreven aan een erkende onderwijsinstelling of gedurende een aaneengesloten periode van meer dan vier weken, zonder geldige reden zoals ziekte, niet deelneemt aan enige vorm van onderwijs of een naar onderwijsterugleidende vorm van hulp of begeleiding. De opdracht van de Taskforce is om het aantal thuiszitters en de duur van het thuiszitten terug te brengen.

De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van scholen, jeugdhulp en gemeente (afdeling Toezicht en Handhaving/Leerplicht). De Taskforce staat onder leiding van een programmamanager van de Gemeente Rotterdam en beschikt over een eigen, onafhankelijke zaakonderzoeker.

Hoe werkt de Taskforce?

De Taskforce Thuiszitters behandelt zaken die door Koers VO en PPO, in afstemming met Leerplicht, worden aangemeld. De Taskforce kijkt eerst wat al is gedaan om deze leerlingen weer naar school te helpen. De Taskforce praat uiteraard ook met de leerling en de ouders. Daarna maakt de Taskforce een ontwerpbesluit. Het College van Bestuur van het betreffende Samenwerkingsverband bekrachtigt het besluit. Het kind en zijn ouders krijgen het besluit. Ook de school en het schoolbestuur krijgen het besluit. Aan de school wordt gevraagd om te rapporteren over de plaatsing.

Moeten ouders meewerken?

Ouders moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Wanneer de Taskforce een beslissing heeft genomen, moet de thuiszittende leerling naar de betreffende school. De wethouder van Onderwijs van de gemeente Rotterdam heeft de Taskforce gemandateerd om leerplichtambtenaren in te zetten, wanneer de Taskforce een beslissing heeft genomen.

Hoe snel onderneemt de Taskforce actie?

Een leerling is na vier weken onafgebroken afwezigheid een thuiszitter. Als een school al eerder weet wat er aan de hand is, dan is het niet nodig om eerst vier weken af te wachten om in actie te komen. Na vier weken zal de school in ieder geval de thuiszitter melden bij Leerplicht én bij de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Liefst wacht een school niet vier weken, maar meldt het probleem direct bij het Samenwerkingsverband. Het betreffende Samenwerkingsverband zal dan samen met de school een oplossing proberen te vinden. Wacht een school vier weken met de melding, dan hebben de school en het Samenwerkingsverband daarvoor dan nog maar zes weken de tijd. In die zes weken is één van de mogelijkheden om de Taskforce in te schakelen. De inzet van alle betrokkenen moet zijn dat na ten hoogste tien weken de thuiszittende leerling op een passende onderwijsplaats start.

Jeugdhulp?

Hoewel de Wet passend onderwijs scholen de opdracht en middelen biedt om een kind zoveel als mogelijk een geschikt onderwijsaanbod te doen zal in een aantal gevallen ook aanvullende hulp nodig zijn. De Jeugdwet legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de Gemeente. Deze onderzoekt de mogelijkheden om de jeugdhulp te laten aansluiten bij de Taskforce, van welk onderzoek in de loop van 2020 de uitkomsten worden verwacht. Dan wordt besloten of ook de hulpverlening, met doorzettingskracht, kan worden opgenomen in de werkzaamheden van de Taskforce.

Informatie

Voor informatie over de Taskforce kunt u terecht bij Mandy Goudriaan, zaakonderzoeker, via 06-10972844 of m.goudriaan1@rotterdam.nl.