Dagprogrammering

Sinds het schooljaar 2019-2020 voorzien alle basisscholen binnen de Children’s Zone hun leerlingen tien extra uren leertijd per week, dit staat bekend als Dagprogrammering.

Dagprogrammering biedt een gestructureerd programma dat zowel binnen als buiten de reguliere schooluren plaatsvindt. Buiten de Children’s Zone, maar binnen het NPRZ-gebied (Nationaal Programma Rotterdam Zuid), nemen vijf basisscholen deel aan Dagprogrammering. Dit programma omvat de vakken, taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en oriëntatie op beroepen, zoals lessen over natuur, gezondheid, sport, bewegen, cultuur en techniek.

Dagprogrammering is niet alleen leerzaam, maar juist ook ontspannend en inspirerend. Zo draagt Dagprogrammering bij aan de brede ontwikkeling en het vergroten van de kansen van de leerlingen.

Dagprogrammering ook in het voortgezet onderwijs

Dagprogrammering wordt naast het primair onderwijs, ook toegepast op zeven scholen binnen het voortgezet onderwijs in Rotterdam Zuid vanaf schooljaar 2021-2022. Voor één derde van de leerlingen worden zes extra uren per week aan Dagprogrammering aangeboden.

Het doel hiervan is vrijwel gelijk aan het doel van Dagprogrammering in het primair onderwijs (brede ontwikkeling en het vergroten van de kansen), de invulling is in dit geval meer gericht op de behoefte van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

In totaal krijgen daarmee bijna 9.500 leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in Rotterdam Zuid extra leertijd.

Wat levert Dagprogrammering leerlingen op?

Sinds 2022 wordt ieder jaar onderzoek gedaan naar de opbrengsten van de Dagprogrammering: de schouwen.

Uit de schouwen op 9 scholen in het po en 6 scholen in het vo, blijkt dat de uitvoering van de Dagprogrammering steeds beter gaat. Scholen hebben beter inzicht in wat wel en niet werkt en maken op basis daarvan weloverwogen keuzes. Zo kiezen steeds meer scholen ervoor de Dagprogrammering (deels) te integreren in de schooldag en schoolvisie. Dat blijkt een belangrijke factor voor succes: Dagprogrammering als een integraal onderdeel van de schoolvisie.

Scholen, ouders en leerlingen zijn er zonder uitzondering van overtuigd dat de Dagprogrammering positief bijdraagt aan de drie hoofddoelen: het versterken en vergroten van de cognitieve vaardigheden, verrijking en talentontwikkeling en sociale emotionele ontwikkeling.

Op alle drie doelen worden resultaten gehaald, vooral op het verrijkingsdoel. Zo nemen leerlingen deel aan diverse activiteiten waar ze anders niet of minder makkelijk mee in aanraking zouden komen. Ze leren hun talenten ontdekken en zien tijdens bedrijfsbezoeken plekken waar zij anders nooit komen.


“Ik doe dingen die ik anders nooit zou doen! En het is leuk om niet de hele tijd stil te moeten zitten” – aldus een leerling van een school.


Scholen ervaren verder ook positieve resultaten op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Scholen en ouders geven onder andere aan dat leerlingen beter kunnen samenwerken, meer zelfvertrouwen hebben om nieuwe uitdagingen aan te gaan en flexibeler om kunnen gaan met verschillende (vak)leerkrachten en hiërarchie.

“De activiteiten zijn in het begin vaak nog onbekend en spannend, maar op het einde zijn leerlingen enthousiast en zijn ze trots wat ze hebben geleerd. Dat geeft een boost aan hun eigenwaarde.” – aldus een vakleerkracht.

Ouders en leerkrachten ervaren dat de extra uren voor taal- en rekenen binnen en door de Dagprogrammering en aandacht voor de ontwikkeling van studievaardigheden (het ‘leren leren’) eraan bijdragen dat leerlingen meer naar hun vermogen gaan presteren. Deze brede aandacht voor de cognitieve doelen zorgt ervoor dat scholen spreken van een betere leer- en werkhouding bij leerlingen.

“We zien onder andere dat de onderlaag van de klas naar boven komt en dat er qua niveau dus een kleinere spreiding is binnen de klas. Leerlingen komen makkelijker mee, lezen dieper en hebben bijvoorbeeld meer leesplezier. Het kan niet anders dan dat Dagprogrammering hierin een belangrijke rol speelt.” – Deelt een leraar van een school.

Wel moet benadrukt worden dat de bijdrage van de Dagprogrammering niet geïsoleerd kan worden van allerlei andere factoren die van invloed kunnen zijn op leerprestaties. De voortgang op de cognitieve doelen bij leerlingen is een positief gevolg van een volledige schoolvisie, waar de Dagprogrammering onderdeel vanuit maakt. Scholen merken op dat de Dagprogrammering hen kansen biedt om binnen de reguliere lestijd meer uren te besteden aan de basisvaardigheden.

Verdergaande informatie

In het schouwrapport 2023 is ook meer te vinden over wat goed gaat en waar nog verbeterpunten liggen binnen Dagprogrammering.

Het schouwrapport 2022 is hier te lezen.

De schouw komt jaarlijks terug waarbij scholen 1 keer in de 3 jaar meedoen.

Verdergaande informatie

Bekijk informatie per thema

Contact of meer informatie?

  • Neem contact op of stel vragen  via: dagprogrammeringMO@rotterdam.nl.
  • De officiële stukken zoals het Programma van Eisen, maar ook de verslagen van de diverse conferenties zijn op te vragen via het bovenstaande e-mail adres.
  • Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je dan nu  hier aan voor de nieuwsbrief.