Dagprogrammering

Sinds schooljaar 2019-2020 bieden alle basisscholen in de Children’s Zone, al hun leerlingen tien uur extra leertijd per week: Dagprogrammering.

Buiten de Children’s Zone, maar binnen het NPRZ-gebied, doen vijf basisscholen mee met Dagprogrammering. Naast taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en oriëntatie op beroepen zijn er onder andere lessen natuur, gezondheid, sport, bewegen, cultuur en techniek. Dagprogrammering is niet alleen leerzaam, maar juist ook ontspannend en inspirerend. Zo draagt Dagprogrammering bij aan de brede ontwikkeling en het vergroten van de kansen van de leerlingen.

Dagprogrammering ook in het voortgezet onderwijs

Naast de scholen binnen het primair onderwijs, nemen zeven scholen binnen het voortgezet onderwijs in Rotterdam Zuid vanaf schooljaar 2021-2022 deel aan Dagprogrammering. Voor één derde van de leerlingen worden zes extra uren per week Dagprogrammering aangeboden.

Het doel hiervan is vrijwel gelijk aan het doel van Dagprogrammering in het primair onderwijs (brede ontwikkeling en het vergroten van de kansen), de invulling is echter meer toegespitst op de behoefte van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

In totaal bieden we daarmee bijna 9.500 leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in Rotterdam Zuid extra leertijd.

Het werken aan kwaliteit is nu het motto

De afgelopen jaren is gewerkt aan een uitgebreider activiteitenaanbod waaruit scholen kunnen kiezen. De aanbieders van activiteiten worden professioneler en de scholen slagen er steeds beter in een gevarieerd programma samen te stellen. Een programma dat zowel aansluit bij de eisen en doelen van de school als bij de ontwikkeling en behoeftes van de leerlingen.

Het werken aan kwaliteit is nu het motto. Daarvoor is onder andere een onderzoek naar de opbrengsten van Dagprogrammering (een schouw) uitgevoerd op zes scholen en een start gemaakt met het investeren in de kwaliteit van (vak)leerkrachten.

Wat levert Dagprogrammering leerlingen op?

Uit de schouwen op de zes scholen komt naar voren dat de scholen, ouders en leerlingen zonder uitzondering het belang en de bijdrage van Dagprogrammering aan de drie doelen (onderwijsresultaten, sociaal-emotionele ontwikkeling en talentontwikkeling) onderschrijven.

Op alle drie doelen worden resultaten gehaald, vooral op het verrijkingsdoel. Zo nemen leerlingen deel aan diverse activiteiten waar ze anders niet of minder makkelijk mee in aanraking zouden komen. Ze leren hun talenten ontdekken en zien plekken waar zij anders nooit komen.

“Je ziet letterlijk hun ogen openen als ze de wijk uitgaan.”

“Ik kan hier dingen doen die ik thuis niet kan doen.”

Ook is er in meer of mindere mate een verbetering te zien op sociaal-emotioneel vlak zoals een afname van gedragsproblemen, beter samenwerken, meer zelfreflectie en flexibel omgaan met verschillende leraren.

“Dagprogrammering geeft een schwung aan de school. Het zorgt voor een hele positieve sfeer, die doorwerkt in de hele school en die je ook terugziet bij leerlingen.”


Daarnaast speelt Dagprogrammering een belangrijke rol in en kan als vliegwiel fungeren op het gebied van cognitieve vaardigheden en leerprestaties.

‘’De studieklas heeft gezorgd voor betere cijfers en veel zelfvertrouwen bij mijn kind. Het één versterkt het ander.”

In het rapport is ook meer te vinden over wat goed gaat en wat nog beter kan binnen Dagprogrammering.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Dagprogrammering. Ook zijn alle officiële stukken zoals het Programma van Eisen, maar ook de verslagen van de diverse conferenties, op te vragen via dagprogrammeringMO@rotterdam.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, dan kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Kinderen op Zuid aan de slag met Dagprogrammering

Actueel