Onderwijs en zorg

In Rotterdam streven scholen, jeugdhulporganisaties en gemeente ernaar om elk kind, elke jongere een passende plek op school te bieden, met ondersteuning en (jeugd)hulp waar nodig. Scholen, jeugdhulporganisaties en gemeente hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Ze werken samen met ouders om thuiszitten en schooluitval te voorkomen.

In Rotterdam werken de schoolbesturen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs samen in het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) om ervoor te zorgen dat voor alle kinderen een passende onderwijsplek beschikbaar is.

Schoolbesturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs doen dat in het samenwerkingsverband Koers VO.

Uitgangspunt samenwerkingsverbanden en gemeente als het gaat om onderwijs en zorg
Ieder kind heeft recht op onderwijs en ontwikkeling en recht op ondersteuning en zorg. Om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen, krijgen alle kinderen een vorm van onderwijs, ook als zij tijdelijk of langdurig, geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen.

Onderwijs en gemeente willen samen een onderwijs- en zorgcontinuüm realiseren met aanbod aan onderwijs en aanbod aan zorg. Zodat er voor ieder kind een vorm van onderwijs/ontwikkeling beschikbaar is en, als een kind dat nodig heeft, in combinatie met onderwijsondersteuning en (jeugd)hulp. Jeugdhulp sluit aan bij en volgt op de ondersteuning die het kind krijgt vanuit het onderwijs en vanuit het gemeentelijke subsidiekader Jeugdpreventie. Daarbij wordt gekeken welke aanpassingen of zorg een jeugdige met specifieke onderwijsbehoeften nodig heeft om lessen te kunnen volgen. Zo krijgen kinderen het onderwijs en de zorg, die aansluiten bij hun behoeften, op een plek waar zij zich veilig voelen zodat zij tot leren en ontwikkelen kunnen komen. Dit kan op school zijn of op een externe voorziening/locatie voor daghulp en dagbehandeling, dan is de inzet van zorg maximaal.