Heb je zorgen over een kind?

Als onderwijsprofessional heb je een signaleringsfunctie. Daarom is het goed om te weten wat je kunt doen als je denkt dat een leerling hulp nodig heeft.

Eerste aanspreekpunt: schoolmaatschappelijk werker

Op school is de schoolmaatschappelijk werker (smw-er) het eerste aanspreekpunt wanneer een kind hulp nodig heeft. De smw-er ondersteunt de onderwijsprofessional door (eventueel opnieuw) naar de situatie van een kind te kijken en contact te leggen met de ouder(s). De smw-er kan begeleiding bieden in en om het onderwijsleerproces van de leerling. In de klas, maar ook als advies richting leerlingbespreking, plaatsing van leerlingen, tips over hoe om te gaan met leerlingen in de klas enzovoort. Als de problematiek complex blijkt, kan de smw-er samen met de ouder(s) via het wijkteam meer hulp of ondersteuning inschakelen.

Jeugdhulp (via wijkteam)

Het wijkteam biedt basisondersteuning. Hieronder valt bijvoorbeeld opvoedondersteuning, maar ook advies bij hoogbegaafdheid en schuldenproblematiek. Elke wijk van de gemeente Rotterdam heeft een wijkteam. Aanmelden bij het wijkteam doe je via e-mailadres wijkteam.[naam van uw wijk]@rotterdam.nl (bijvoorbeeld wijkteam.carnisse@rotterdam.nl, wijkteam.beverwaard@rotterdam.nl, wijkteam.afrikaanderwijk@rotterdam.nl, wijkteam.oudcharlois@rotterdam.nl).

SISA

SISA (SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak) is een computersysteem, waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden. In SISA staat geen inhoud, geen dossier. Een professional signaleert dat hij of zij betrokken is, niet waarom. Met SISA wordt alleen bijgehouden of meerdere professionals op hetzelfde moment bij hetzelfde kind, dezelfde jongere of binnen hetzelfde gezin betrokken zijn. Daarom is het voor scholen ook belangrijk om bij een hulpvraag een melding te doen in SISA via www.sisa.rotterdam.nl. Je ziet dan direct of en welke hulpverleners bij het kind/de jongere zijn betrokken.

Kindermishandeling

Als je het gevoel hebt dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. Het is dan voor het kind belangrijk dat je actie onderneemt.

  • Praat met het kind of met de ouders. Besef dat kindermishandeling vaak het gevolg is van onmacht. Je kunt al helpen door er te zijn voor het gezin. Of door het kind een luisterend oor te bieden.
  • Vraag advies bij Veilig Thuis. Je kunt Veilig Thuis altijd (anoniem) bellen. 0800-2000.

Op de website www.vooreenveiligthuis.nl vind je meer informatie over hoe je het beste kunt handelen bij het vermoeden van kindermishandeling. De website geeft tips en adviezen, telefoonnummers van hulpverleners en links naar organisaties zoals het Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming.

Huiselijk geweld

Heb je een vermoeden van huiselijk geweld? Maak een melding bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond via telefoonnummer: 0800 -2000. Volg hiervoor altijd eerst de stappen van de website www.meldcodeopschool.nl om te zorgen dat je een zorgvuldige en volledige melding maakt.

Escalatieroute

Mocht je vastlopen bij het organiseren van hulp dan is er een escalatieroute voor het wijkteam en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond:

  • neem contact op met het Crisisinterventieteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond via telefoonnummer (010) 233 00 00, hier kun je 7 dagen per, week 24 uur per dag terecht;
  • bij ernstige zorgen over een minderjarige zonder medewerking van de ouder(s): heb je alle informatie, zicht op de situatie, zie je mishandeling of opvoedfalen en is er met vrijwillige hulp geen of onvoldoende verbetering? Stem af met het wijkteam om het te bespreken op het Jeugdbeschermingsplein. Zie documentatie op www.rotterdam.nl/jeugdbeschermingsplein. Heb je onvoldoende informatie, zicht op de situatie, zie/weet je onvoldoende concreet of er sprake is van mishandeling of opvoedfalen en is er met vrijwillige hulp (nog) geen of onvoldoende verbetering? Dan is uitgebreider onderzoek nodig. Maak een melding bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond via telefoonnummer 0800 -2000;
  • zorgen waarbij sprake is van een (Voorlopige) Ondertoezichtstelling: neem contact op met Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond via telefoonnummer (010) 233 00 00. Hier kun je 7 dagen per, week 24 uur per dag terecht. Of neem contact op met de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering via telefoonnummer: (088) 526 00 00 of via de website www.williamschrikkergroep.nl/contact;
  • melden van zorgen waarbij een zorgaanbieder betrokken is: bel de casusregisseur van het wijkteam. Is de casusregisseur niet bekend? Bel de wijkteamleider;
  • wanneer je vastloopt bij een casus, waarvan je een melding hebt gedaan bij Veilig Thuis, mail je naar scholen@veiligthuisrr.nl. Dit mailadres is bedoeld om opmerkingen en vragen over de procesgang te melden. Niet over de inhoud van de casus. Dit gaat via het meldpunt voor adviesvragen en melding of via de onderzoeker via telefoonnummer (010) 412 81 10;
  • escaleren wijkteams Rotterdam wanneer je vastloopt bij het organiseren van zorg/hulp voor een leerling van jouw school, dan kun je escaleren via de volgende escalatiestappen: Wijkteamleider, Manager wijkteams, Afdelingshoofd, Directie MOW en Zorgconsul. De namen en telefoonnummers kun je vragen via telefoonnummer 14010.

Vaak of langdurig verzuim

Als een leerling vaak of langdurig verzuimt, kan je een beroep doen op de afdeling Leerplicht van de gemeente of op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Meestal is op school bekend welke leerplichtambtenaar aan de school is verbonden. Weet je dat niet, dan kun je dat via telefoonnummer 14010 of leerplicht@rotterdam.nl vragen.

De JGZ-professional (jeugdarts of jeugdverpleegkundige) van het CJG kan met de leerling en ouder(s) in gesprek gaan. Wanneer blijkt dat niets op medisch vlak speelt, maar lichte ondersteuning (bijvoorbeeld pedagogische of psychosociale) nodig is, kunnen zowel de schoolmaatschappelijk werker als de jeugdverpleegkundige een rol spelen bij die ondersteuning.