Heb je zorgen over een leerling?

Als onderwijsprofessional heb je een signaleringsfunctie. Daarom is het goed om te weten wat je kunt doen als je denkt dat een leerling hulp nodig heeft.? Bijvoorbeeld aIs een leerling vaak afwezig is (ongeoorloofd of geoorloofd).

Eerst basisondersteuning vanuit school

Kijk hoe je de leerling kunt helpen met de basisondersteuning die op school beschikbaar is, zoals van de intern begeleider of schoolmaatschappelijk werker (smw’er). Betrek ouders hierbij.
De smw’er ondersteunt jou als onderwijsprofessional door mee te denken en contact te leggen met ouders. De smw-er kan begeleiding bieden bij het onderwijsleerproces van de leerling. In de klas, maar ook door advies te geven bij leerlingbespreking, plaatsing van leerlingen en tips over hoe om te gaan met leerlingen in de klas.

Als een leerling vaak (geoorloofd) verzuimt

Als een leerling vaak of langdurig verzuimt, kan je een beroep doen op de afdeling Leerrecht en ondersteuning van de gemeente. Meestal is op school bekend welke leerplichtambtenaar aan de school is verbonden. Weet je dat niet, dan kun je dat vragen via telefoonnummer 14010 of leerplicht@rotterdam.nl.
Als je denkt dat medische problemen de oorzaak zijn van het verzuim, kun je advies vragen bij de jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Wat doe je als ondersteuning vanuit school niet voldoende is?

Heeft de leerling meer nodig? Overleg met de contactpersoon van het samenwerkingsverband.  Zodra jullie denken dat de ondersteuning die het onderwijs kan bieden, niet voldoende is, neem je contact op met de Zorgonderwijsspecialist (ZOS). Dat kan zijn om samen na te denken over wat mogelijk is voor een leerling. Of ls al duidelijk is dat de leerling jeugdhulp nodig heeft, voor het regelen van die hulp. De ZOS geeft advies over de inzet van jeugdhulp in het onderwijs. Dit advies is verplicht. Bij jeugdhulp in het onderwijs kan het gaan om eerstelijns hulp (zoals jongerenwerk, POH Jeugd, inzet van een jongerencoach en basisondersteuning door het wijkteam) of tweedelijns hulp (zoals hulp bij psychische problematiek).  De bedoeling van de hulp is, voorkomen dat een leerling uitvalt uit het onderwijs.

Wie neemt contact op met de ZOS?

Overleg met elkaar wie contact opneemt met de ZOS.

Bij po en sbo

In het basisonderwijs kan dat de ib’er of schoolmaatschappelijk werker zijn.  Bij scholen met een schoolzorgteam kan dat ook de medeweker van het wijkteam zijn of de PPO-schoolcontactpersoon.

Bij so

De OZA-medewerker van Enver Pameijer Combinatie kan een belangrijke signalerende rol hebben bij zorgen om een leerling. De OZA-medewerker is aanwezig bij het zorgoverleg op school. De OZA-medewerker neemt geen contact op met de ZOS. Dat doet de ib’er of PPO- schoolcontactpersoon.

Bij vo en vso

In het voortgezet onderwijs kan dat de ib’er, ondersteuning coördinator, gedragswetenschapper of schoolmaatschappelijk werker zijn.

Hoe neem je contact op met de ZOS?

De ZOS is telefonisch bereikbaar via 010 – 282 1180 (van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur) of via de algemene mailbox zos@meerotterdam.nl.

Je kunt een leerling anoniem bespreken. Als je de naam van de leerling noemt, moet je toestemming van de ouder(s) vragen. Wil je de ZOS advies vragen over de inzet van jeugdhulp dan moet je in ieder geval toestemming van de ouder(s) vragen.

Hoe gaat het verder na inschakelen van de ZOS?

Voor de inzet van tweedelijns jeugdhulp heeft de ZOS enige tijd nodig om noodzakelijk onderzoek te doen (ongeveer zes weken). Het wijkteam doet ook onderzoek en schrijft de beschikking (afhankelijk van wachttijden van het wijkteam is dit ca. 2 tot 20 weken). De jeugdhulpverlener heeft daarna tijd nodig om in kaart te brengen wat er concreet gedaan gaat worden (ca. 3 tot 4 weken). Daarom is het van belang tijdig de ZOS te betrekken.

Ernstige zorgen

Kindermishandeling

Als je het gevoel hebt dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. Het is dan voor de leerling belangrijk dat je actie onderneemt. Praat met het kind of de ouder(s). Besef dat kindermishandeling vaak het gevolg is van onmacht. Je kunt al helpen door er te zijn voor het gezin. Of door het kind een luisterend oor te bieden.

  • Vraag advies bij Veilig Thuis. Je kunt Veilig Thuis altijd (anoniem) bellen. 0800-2000.
    Op de website www.vooreenveiligthuis.nl vind je meer informatie over hoe je het beste kunt handelen bij het vermoeden van kindermishandeling. De website geeft tips en adviezen, telefoonnummers van hulpverleners en links naar organisaties zoals het Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming.

Huiselijk geweld

Heb je een vermoeden van huiselijk geweld? Maak een melding bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond via telefoonnummer: 0800 -2000. Volg hiervoor altijd eerst de stappen van de website www.meldcodeopschool.nl om te zorgen dat je een zorgvuldige en volledige melding maakt.

Escalatieroute

Mocht je vastlopen bij het organiseren van hulp dan is er een escalatieroute voor het wijkteam en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond:

  • neem contact op met het Crisisinterventieteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond via telefoonnummer (010) 233 00 00, hier kun je 7 dagen per, week 24 uur per dag terecht;
  • bij ernstige zorgen over een minderjarige zonder medewerking van de ouder(s): heb je alle informatie, zicht op de situatie, zie je mishandeling of opvoedfalen en is er met vrijwillige hulp geen of onvoldoende verbetering? Stem af met het wijkteam om het te bespreken op het Jeugdbeschermingsplein. Zie documentatie op www.rotterdam.nl/jeugdbeschermingsplein. Heb je onvoldoende informatie, zicht op de situatie, zie/weet je onvoldoende concreet of er sprake is van mishandeling of opvoedfalen en is er met vrijwillige hulp (nog) geen of onvoldoende verbetering? Dan is uitgebreider onderzoek nodig. Maak een melding bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond via telefoonnummer 0800 -2000;
  • zorgen waarbij sprake is van een (Voorlopige) Ondertoezichtstelling: neem contact op met Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond via telefoonnummer (010) 233 00 00. Hier kun je 7 dagen per, week 24 uur per dag terecht. Of neem contact op met de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering via telefoonnummer: (088) 526 00 00 of via de website www.williamschrikkergroep.nl/contact;
  • melden van zorgen waarbij een zorgaanbieder betrokken is: bel de casusregisseur van het wijkteam. Is de casusregisseur niet bekend? Bel de wijkteamleider;
  • wanneer je vastloopt bij een casus, waarvan je een melding hebt gedaan bij Veilig Thuis, mail je naar scholen@veiligthuisrr.nl. Dit mailadres is bedoeld om opmerkingen en vragen over de procesgang te melden. Niet over de inhoud van de casus. Dit gaat via het meldpunt voor adviesvragen en melding of via de onderzoeker via telefoonnummer (010) 412 81 10;
  • escaleren wijkteams Rotterdam wanneer je vastloopt bij het organiseren van zorg/hulp voor een leerling van jouw school, dan kun je escaleren via de volgende escalatiestappen: Wijkteamleider, Manager wijkteams, Afdelingshoofd, Directie MOW en Zorgconsul. De namen en telefoonnummers kun je vragen via telefoonnummer 14010.

SISA

SISA (SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak) is een computersysteem, waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden. In SISA staat geen inhoud, geen dossier. Een professional signaleert dat hij of zij betrokken is, niet waarom. Met SISA wordt alleen bijgehouden of meerdere professionals op hetzelfde moment bij hetzelfde kind, dezelfde jongere of binnen hetzelfde gezin betrokken zijn. Daarom is het voor scholen ook belangrijk om bij een hulpvraag een melding te doen in SISA via www.sisa.rotterdam.nl. Je ziet dan direct of en welke hulpverleners bij het kind/de jongere zijn betrokken.